معمای مربع گمشده معمایی متاثر از خطای دید است ودر کلاسهای درس ریاضیات برای به کارگیری تجسم هندسی دانشآموزان مطرحمیشود.این پازل دو ترکیب از اشکالی را نشان میدهد که ظاهراً هر دو یکمثلث قائمالزاویه هستند. اما یکی از آنها یک مربع ۱×۱ فضای خالی دارد.

پاسخ :

تفاوت دو ترکیب

دلیلبوجود آمدن مربع خالی اینست که برخلاف فرض بیننده مساحت دو مثلثقائمالزاویه یکی نیست. نسبت اضلاع قائم مثلث قرمز ۸:۳ و این نسبت در مثلثآبی رنگ ۵:۲ است که متفاوتند. پس وتر حاصل از امتداد این دو در هر دوترکیب خط راست نیست. این مقدار بسیار ناچیز بوده و قابل رویت نیست.