به نام او که عالم را بر اساس « حساب » و « هندسه » آفرید . آری به نام اوکه همه چیز دنیا را بر اساس حساب استوار کرد و بر پایه هندسه نظم بخشید .
دوست خوبم سلام !

امیداورم روزهای زندگی ات سرشار از تلاشهای مثبت و منطق بر خط راست در جهت رسیدن به خدای یگانه باشد .

دوست خوبم !

جریاناندیشه های زلال سرزمین فکر ما را آبیاری و سر سبز می کند ، پس چه نیک استسر گذرگاه جریان اندیشه های خویش بنشینیم و از زاویه بالا آن را تماشاکنیم اگر دو ضلع زندگی« امید » و« عمل » باشد زاویه زندگی به لطف خداهمواره « منفرجه » است .

بدان که« امید » را باید به منزله مرکزیدانست که کلیه امور بشری مانند دایره پیرامون آن می چرخد و« عمل » همانتلاش های مثبت اوست که او را به مقصد می رساند .

دوست خوبم !

اگر«حساب عمرمان » را داشته باشیم « آدم حسابی » می شویم . بنابراین از حسابامور زند گی خود غافل نشویم چرا که ذات حق دائم به کار حساب مشغول است .

دوست خوبم !

اگرچه منطق ضامن سلامت کار یک ریاضیدان است ولی منبع تغذیه او نیست نانروزانه او را مسائل مهمتر ، که موجب پیشرفت او می شوند تامین می کند .

دوست خوبم !

چهزیباست دررفتار با دیگران خوبی ها را جمع کنیم ، بدی ها را تفریق نماییم ،شادی ها را ضرب نماییم ، غم ها را تقسیم نموده ، از نفرت ها جذر بگیریم ومحبت ها را به توان برسانیم .

هندسه شخصیت خود را با خطوطی منظم وراست ترسیم کنیم و فراموش نکنیم که یک انسان مسئول باید زندگی فردی اش رابر دو اصل منفی استوار کند تا زندگی اجتماعی و اقتصادی اش همواره براساساصل مثبتی پایدار بماند : اول آنکه بیش از نیاز نخواسته باشد تا برای کسبآن خود را به خفت بیندازد دوم آنکه بیش از نیاز نداشته باشد تا برای حفظآن در هراس بیافتد .

دوست خوبم !

در زندگی خودآزادگی پیشه کن و فراموش نکن ؛آنانکه دل به « عرض » یک صندلی بسته اند در« طول » زندگی اسیر بوده اند .

دوست خوبم !
درانتخاب دوستان و همنشینا نت دقت کن و همیشه آنان را از میان دانایان وخردمندان برگزین زیرا خردمند با خردمند سازگار است اما نادان نه با داناسازگار است نه با نادان دیگر چونانکه خط راست بر خط راست دیگر منطبق میشود اما خط ناراست نه بر ناراست دیگر منطبق می شود نه بر راست .

دوست خوبم !

بامعادله زیبای زندگی سعی بر آن داشته باش که جدولی مصفا و رسمی دل آرا درحل مختصاتx وy ها شیبی به سوی کمال بی نهایت کشیده گردد تا به مراد خودبرسی .

چون هرم بلند همت و چون مخروط عالی نهمت باشید .

نور حق و شعاع پرتو جمال محمد «ص» در کانون قلبتان همرس باد .

« دوستدار تو ریاضیدان »