تا کنون با خود فکر کرده اید که ماهی ها چگونه می خوابند ؟! کجا می خوابند؟! شب می خوابند یا روز ؟! چگونه زیر آب خوابشان می برد ؟! اگر بخواهند یکماهی که خوابش سنگین است را بیدار کنند باید چکار کنند ؟! روی او آببریزند ؟! ماهی ها به بغل می خوابند یا به پشت و یا روی شکم ؟! ماهی هاچگونه می

توانند به پشت بخوابند ؟! اگر ماهی ها خوابشان ببرد غرقنمی شوند ؟! اگر ماهی ها سردشان باشد موقع خوابیدن چه چیزی روی خودشان میاندازند ؟! اگر گرمشان باشد چکار می کنند ؟! آیا ماهی ها خواب هم می بینند؟! چه خوابی ؟! خواب ماهیگیر ؟! خواب کوسه ؟! خواب فصل جفت گیری ؟! اگرماهی

ها خواب بد ببینند از خواب می پرند ؟! آیا ماهی ها موقعخواب چیزی زیر سرشان می گذارند ؟! آیا ماهی ها چرت هم می زنند ؟! چرا ماهیها همیشه چشمانشان گرد است ؟! چرا هیچ وقت خواب آلود نیستند ؟! چون زیادمی خوابند ؟! چون همیشه آب به صورتشان می خورد و اجیر می شوند ؟! خوابمفید ماهی

ها چند ساعت در روز است ؟! ماهی ها سنگین خواب هستندیا سبک خواب ؟! اگر موقعی که ماهی ها خواب هستند یک ماهی بزرگتر برایخوردن آنها اقدام کند آنها می فهمند یا نه ؟! آیا ماهی ها در خواب خر خرهم می کنند ؟! آیا ماهی ها در خواب راه هم می روند ؟! آیا ماهی ها در خوابغلط هم می زنند ؟! آیا ماهی

ها خوابیدن روی تخت فنری را ترجیح میدهند یا خواب روی جلبک دریایی ؟! آیا ماهی ها موقع خوابیدن لباس خواب میپوشند ؟! آیا ماهی ها قبل از خواب مسواک می زنند ؟! آیا ماهی ها قبل ازخواب دستشویی می روند ؟! اگر ماهی ها خوابشان نبرد آیا قرص خواب می خورند؟! ماهی ها برای اینکه خوابشان نبرد

قهوه می خورند یا چای پررنگ؟! ماهی ها با دهان باز می خوابند یا بسته ؟! آیا اگر ماهی در موقع خوابدهانش باز باشد ، آب به داخل آن نمی رود و موجب خفه شدنش نمی شود ؟! ماهیها کف دریا می خوابند یا بصورت معلق در آب ؟! ماهی ها برای اینکه راس ساعتمشخصی بیدار شوند چکار می کنند ؟! ساعت

کوک می کنند ؟! ساعتی کهماهی ها برای بیدار شدنشان کوک می کنند ضد آب است ؟! ماهی ها خواب میانروز هم دارند ؟! آیا ماهی ها بعد از غذا خوردن چرتشان می گیرد ؟! آیا ماهیها برای اینکه خوابشان ببرد باید قبل از خواب قصه گوش کنند ؟! اصلا اهمیتخواب از دیدگاه ماهی ها چقدر است ؟! جایگاه خواب

در زندگی ماهی ها چیست ؟!

شما می توانید پاسخ تمام این سوالات و صدها سوال مشابه دیگر را به آسانی دریابید !
با ثبت نام در تورهای ویژه تفریحی دریایی ما می توانید از نزدیک جواب سوالانتان را بگیرید !
امکانشنا ، غواصی و پرس و جو در زیر آب با مجهز ترین وسایل روز دنیا ! امکانانجام مصاحبه با انواع ماهی و آبزیان موجود در دریا به استثنای کوسه !
فقط با پرداخت 1000 دلار می توانید در تورهای یکروزه ما شرکت کنید ! بدون محدودیت سنی !
لیدر و مترجم رایگان ! صبحانه ، ناهار و شام در وسط دریا با غذاهای دریایی !
درضمن کلیه شرکت کنندگان در تور ، بیمه کامل غرق شدگی ، برق گرفتگی توسطماهی های برق دار ، جوهری شدن توسط هشت پا ، خورده شدن به طرز فجیع توسطکوسه ، خفگی از ناحیه گردن توسط مار ماهی ، گزیدگی بوسیله ستاره – مرجان وشقایق دریایی ، له شدن توسط لاک پشت های بزرگ ، قطعه قطعه شدن

توسط اره ماهی و بلعیده شدن بوسیله نهنگ های غول پیکر می باشند !