آغاز مسابقات روباتیک رالی در رشت / علم روباتیک در کشور جایگاه مشخصی ندارد

رشت- خبرگزاری مهر: روز گذشته اولین دوره مسابقات کشوری روباتیک رالی خیابانیدر رشت در حالی آغاز به کار کرد که هنوز علم روباتیک در ایران به رغم همهپیشرفتهایی که داشته جایگاه مشخص و آکادمیکی پیدا نکرده است.
به گزارشخبرنگار مهر، علم روباتیک در جامعه تاثیر فراوانی دارد و در این زمینهنیاز به سرمایه گذاری کلان است از این رو اگر بتوان جامعه را صنعتی کرد وتکنولوژی را در آن پیاده سازی کرد این امر در زندگی و رفاه مردم موثر است.

روباتیکعلمی است که با هدف راحتی انسان و افزایش وقت مفید او به وجود آمده استاما در ایران آنطور که شایسته و بایسته است، شناخته نشده است.

درگذشته کشورهای استعمارگر برای افزایش سرمایه و پیشرفت خود به کشورهای ضعیفحمله می کردند و با تصرف آن کشور، مردم آنجا را به عنوان برده به خدمت میگرفتند و از آنها به عنوان نیروی کار رایگان بهره می بردند اما این کارعیوبی داشت و آرزوی اربابان این بود که برده ای غیر انسانی داشته باشند کهبتواند 24 ساعته کار کند و دچار خستگی نشود و نیاز به کنترل مدام نداشتهباشد که باتوجه به علم آن زمان، این امر رویایی بیش نبود.

باپیشرفت علوم در گذر زمان و انقلاب صنعتی اروپا، نیاز به برده های بیشتر باسرعت کار بالاتر، دقت بیشتر و خستگی کمتر احساس می شد. بنابراین دانشمندانبه فکر ساخت ماشینهای خودکار افتادند. از آن به بعد در قسمتهایی ازکارخانه ها از ماشینهای الکترومکانیکی استفاده می شد. بدین شکلمکانیزاسیون صنعتی آغاز شد. عیب بزرگ این دستگاه ها، تک منظوره بودن و عدمانعطاف پذیری آنها بود یعنی با تغییر قسمتی از کارخانه یا محصول تولیدی میبایست کل دستگاه ها دوباره طراحی می شدند.

با پیشرفت هرچه بیشترعلم، کامپیوترها اختراع شدند و گسترش یافتند تا حدی که در خانه ها نیز ایندستگاه ها یافت می شد سپس صنعتگران به فکر ترکیب ماشینهای الکترومکانیکیبا کامپیوترها افتادند تا بتوان آنها را برنامه نویسی کرد تا با یک دستگاهبتوان چندین کار را انجام داد بدین صورت روباتها ساخته شدند.درحال حاضر کشورهای صنعتی به این حقیقت رسیده اند که کشوری پیشرفت نمی کندمگر اینکه در تمام علوم پیشرفت کند. بنابراین باتوجه به اینکه روباتیک یکیاز علوم اصلی سرنوشت ساز قرن است و به آن احساس نیاز می کنند در این راستافعالیتهای بسیاری را انجام داده اند. آنها آنقدر پیشرفت کرده اند که هدفخود را اینگونه ذکر می کنند "در سال 2050 روباتهای خواهیم ساخت شبیه انسانکه بتواند با قوی ترین تیم فوتبال انسانها بازی کند و بدون انجام خطا،انسانها را شکست دهد."

روباتیک در ایران هنوز شناخته شدهنیست و این وضعیت در حالیست که میزان استفاده ایران از روباتها بالاست ویکی از بزرگترین واردکنندگان روباتهای صنعتی است

آنها هرساله برای کسب علم و استفاده کردن از آن در صنعت مسابقات روباتیک برگزارمی کنند و رشته مهندسی روباتیک اکنون در اکثر دانشگاههای کشورهای صنعتیتدریس می شود و کارخانه های خصوصی آنها علاوه بر روباتیکی کردن فرآیندتولید، مقداری از درآمدهای ناخالص خود را برای تحقیق و گسترش رباتیک صرفمی کنند.

همه این اقدامات کشورهای صنعتی در حالیست که وضعیتروباتیک در ایران قابل مقایسه با این کشورها نیست به طوریکه می توان گفت:روباتیک در ایران هنوز شناخته شده نیست و این وضعیت در حالیست که میزاناستفاده ایران از روباتها بالاست و یکی از بزرگترین واردکنندگان روباتهایصنعتی است.

هر ساله ارز زیادی بابت خرید روبات از کشور خارج میشود. در بیشتر کارخانه های ما از روباتها استفاده می شود و کارخانه هاییمانند فولاد، خودروسازی، مواد غذایی و ... را می توان تقریبا تمام روباتیکدانست اما متاسفانه تمام روباتهای آن وارداتی است و حتی نصب و کنترل وتعمیر آن نیز بر عهده خارجی هاست.

به منظور عقب نماندن کشور در علمروباتیک، رشته مهندسی روباتیک در سال 1381 تاسیس شد اما تعداد دانشگاههایی که این رشته را ارائه می دهند کافی نیست.

یک مهندس الکترومکانیک در این باره گفت: یکی از مشکلات دانش آموختگان این رشته در کشور این است که کسی این رشته را نمی شناسد.

حسنعلوی عدم اعتماد صنعت کشور به دانش آموختگان رشته روباتیک و کمبود امکاناتدانشگاهی و قدیمی بودن امکانات فعلی را از دیگر مشکلات این رشته دانست.

ویاظهار داشت: برخی از افراد در ایران استفاده از روبات را مساوی اخراجنیروی کار می دانند و با توسعه آن مخالفت می کنند، اما آنها از این امرغافل هستند که گماردن نیروی انسانی به کارهای روزمره و تکراری، اتلافنیروی انسانی است و به جای انجام کار بیهوده می توان آنها را در جای دیگربه خدمت گرفت.

قوانین مسابقات روباتیک در سطح کشور ثابت و تکراری است

بدینترتیب هر ساله چندین مسابقه روباتیک در سطح کشور برگزار می شود که می توانگفت همه آنها دارای قوانین ثابت و یک شکل و تکراری است و هیچ کدام قوانینبومی ندارند. متاسفانه در ایران به این مسابقات به چشم هدف نگریسته می شودو تمام وقت دانشجویان گرفته می شود تا روباتهایی بسازند که با ساخت اینروباتها هدفی دنبال نمی شود.

متاسفانه هیچ روز یا هفته ای در سالبه عنوان هفته روباتیک، حداقل برای یادآوری اهمیت آن برگزیده نشده و برایبهبود وضعیت آن کوششی انجام نگرفته است.برگزاری دومین مسابقه روباتیک خیابانی جهانی و اولین دور این مسابقات در ایران در رشت

بههرحال دومین مسابقه روباتیک خیابانی جهانی و نخستین دور این رقابتها درکشور از ظهر شنبه هجدهم مهرماه با حضور 54 تیم از سراسر کشور در رشت آغازشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات کشوری روباتیک رالیخیابانی توسط اداره راهنمایی و رانندگی استان گیلان و به مناسبت هفته ناجادر استان گیلان برگزار می شود.

این مسابقه به منظور نهادینه کردنقوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی استان با همکاری گروه طراحان ماشینهایهوشمند (imd) از نیمه دوم مهرماه سال جاری در رشت برگزار می شود.

دراین ارتباط مدیر گروه طراحان ماشینهای هوشمند مسابقات کشوری روباتیک رالیخیابانی از پیاده سازی قوانین راهنمایی و رانندگی در این مسابقات خبر دادو گفت: خط عابر پیاده، تابلوی ایست پلیس، چراخ راهنمایی و رانندگی و ...از جمله این قوانین است.

علی قزلباش هدف گروه طراحان ماشینهایهوشمند را ایجاد فضای علمی در بین سازمانها، آشناسازی همه اقشار جامعه باسازمانها و توجه به نیازهای مخاطبان آنان در زمینه های مختلف عنوان کرد.

مسابقات رالی خیابانی نوع جدیدی از مسابقات تعقیب خط است

ویهمچنین با اعلام اینکه این مسابقات یک نوع جدیدی از مسابقات تعقیب خط است،افزود: با برطرف کردن ایرادات این مسابقات ماشینها هم از نظر الکترونیکی وهم به لحاظ مکانیکی، طراحی و ساخت مورد بررسی قرار می گیرند.

مدیرگروهطراحان ماشینهای هوشمند با اعلام اینکه برای اولین بار در دنیا، داوریمسابقات روباتیک به صورت کاملا هوشمند الکترونیکی در ایران انجام می شود،افزود: باتوجه به اینکه طراحی این مسابقه در زمینی به مساحت 100 مترمربع وخیلی بزرگ انجام گرفته از اینرو تمامی قوانین و داوری با یک سیستم کاملایکپارچه و هوشمند بصورت کامپیوتری انجام خواهد شد.

وی با اعلاماینکه در هیچ مسابقه ای چنین سیستمی پیاده سازی نشده است، اظهار داشت: اینسیستم به دلیل بالا بودن سطح و احترام به حق شرکت کنندگان انجام شده تامشکلی از نظر داوری به خاطر جدید بودن نوع مسابقه پیش نیاید.

داوری مسابقات روباتیک رالی خیابانی در رشت بصورت کاملا هوشمند انجام می شود

قزلباشبا بیان اینکه طراحی سیستم داوری هوشمند خیلی زمان بر و پیچیده بود وهزینه زیادی در برداشت، افزود: از دغدغه های اساسی همه تیمهای شرکت کنندهچگونگی داوری این مسابقه با توجه به تعدد فضاهایی است که به داوری نیازدارد که ضریب خطا با طراحی این سیستم به حداقل ممکن می رسد.

مجریاولین دوره مسابقات کشوری رالی خیابانی هدف از اجرای این مسابقات را فرهنگسازی و نهادینه کردن علم روباتیک در جامعه عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازیمهمترین هدف این مسابقات است زیرا برای نهادینه کردن یک فرهنگ در جامعهباید از سنین و سطحهای پائین تری شروع کرد و چنین فعالیتهایی این فرهنگ رابراحتی درونی می کند.

وی با اعلام اینکه در کشورهای پیشرفته براینهادینه کردن فرهنگ از ماشینهای هوشمند کمک گرفته می شود، اعلام کرد:سرمایه گذاری در زمینه های تکنولوژی روز و سیستمهای نوین در جامعه خیلیزودبازده است و می توان از این طریق تمامی فرهنگها را به راحتی در جامعهنهادینه کرد.

قزلباش نهادینه کردن علم روباتیک را از دیگر اهدافاین مسابقه عنوان کرد و افزود: این فیلد برای دانش پژوهان و علاقمندانی کهتمایل به فعالیت در زمینه روباتیک دارند، ایجاد می شود.

مدیرگروهطراحان ماشینهای هوشمند در ادامه از راهنمایی و رانندگی و پلیس راه استانگیلان همچنین دیگر ارگانها به خاطر همکاریهای بی دریغ برای اجرای اینمسابقه به نحو احسن تقدیر و تشکر کرد.

به هرحال اگر ایران می خواهدبه پیشرفت شایسته خود برسد باید موانع از جلوی آن برداشته شود و در اولینقدم بهتر است در مواردی همچون آشنایی مردم با علم رباتیک و مزیت استفادهاز روباتها، تاسیس رشته مهندسی روباتیک در تمامی دانشگاه های صنعتی کشور،برگزاری هدفمند مسابقات روباتیک در رشته های بومی در راستای تولید ثروت ازراه علم، جلب اعتماد صنعت به نیروهای داخلی، مشخص کردن هفته ای خاص به نامهفته روباتیک گامی محکم و موثری برداشت.

تاریخ انتشار، تهران: ۱۱:۴۳ , ۱۳۸۸/۰۷/۱۹
--------------------------------------------------------------------------------


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]