پژوهشگران ایتالیایی چراغ مطالعه روباتیکی را اختراع کردند که در واکنش بهصدا و اشاره کاربر حرکت می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این چراغ مطالعهروباتیک را که محققان مدرسه عالی دانشگاه پلی تکنیک میلان ابداع کرده اندبه استفاده کننده اجازه می دهد بدون دست زدن به آن و تنها از طریق اشارهکردن با حرکات دست و یا صدا جهت نور آن را به نقطه مورد نظر انتقال دهد.

اینچراغ روباتیک مجهز به یک دوربین و حسگرهایی است که نزدیک کلاهک پخش کنندهنور قرار دارند. این چراغ با تغییر شدت، جهت و مسیر نور به اشارات و صدایکاربر پاسخ می دهد.زمانی که دست استفاده کننده براینشان دادن جهت نور مورد نظر به چراغ نزدیک می شود، سر چراغ به راحتی وبدون نیاز به تماس فیزیکی به طرف خواسته شده تغییر جهت می دهد و فضای کاررا روشن می کند.

همچنین در پایه این چراغ مطالعه میکروفنهایی نصبشده اند که به کاربر اجازه می دهند با صدا کردن چراغ و یا به هم زدن دستهانور را به سمت مورد نظر هدایت کند.

براساس گزارش رویترز، اینروبات که "هلیوس" نام دارد می تواند برای افرادی که قادر به تماس فیزیکیچراغ و تعیین مسیر نور نیستند (مثل افراد معلول) بسیار کاربردی باشد.