اقتصاد چین از اواخر قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده ودر حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای سومین اقتصاد بزرگجهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. میلیونها تن هنور در فقر شدیدزندگی میکنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

حجماقتصاد چین ($ 6,991,000,000,000) در سال ۲۰۰۷ از ژاپن بیشتر بوده وبلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرارمیگیرد.[۱] چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظراقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد جهان است و بایدخود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند.این امر موجب نگرانیهای عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیرویبمراتب قویتری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند.صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور راتشکیل میدهند.
صنایعاصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات،پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیبزمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآوردههایاصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، لباس، کفش، اسباب بازی،سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن واستیل و سوخت معدنی است.

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوبو محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کردهاست. دولت چین درگزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش ازرقمی بودهاست که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود. بانک جهانیآمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کردهاست با وجود افزایش میزان تولیدناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکهچین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

مقاماتصندوق بین المللی پول IMF، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیشبینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارش IMFعنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانینفت در منطقه آسیا شدهاست. مقامات صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادیآسیا را در سال ۲۰۰۷ ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب۱۱٫۴٪ و ۸٫۵٪ علام کردند.

ویژگیهای اقتصاد چین

ازآغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگشیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهایباز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآوردههای چشمگیرینائل آمدهاست. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران ازلحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردمبه لحاظ تامین منافع آنان به شمار میرود.

از نظر اقتصادی ویژگیهای عمده چین را میتوان چنین بر شمرد:
وجودیک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریتنیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آنبیشتر میشود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی»است که بتوانند دربرابر چند ملیتیهای خارجی ایستادگی کنند.) ؛
یک بخش«تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونیها، شرکتهایاقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژهروستایی در این بخش کار میکنند ؛
یک بخش سرمایهداری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی میکند ؛
یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند ؛
سیستمبرنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر دادهاند. اینسیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخمالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقتمبتنی است ؛
بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامینمیکند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» راتعیین کردهاست که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات میشود) ؛
یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلا عدم استقلال بانک مرکزی؛
مالکیت عمومی زمین. زمینهای کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.


هدفسیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن رامیتوان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانیبودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایزمیشود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راهآن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکارگرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمیشود. برعکس ثروتمندان همه کشورهایجهان از این الگو با رضایت کامل استقبال میکنند و سرمایه خود را در چینبکار میگیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود میبرند.

درساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راهرشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیاتجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی،با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکانپذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روشخصمانهای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه وسرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکیبه نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی رافلج نمودند.

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید.روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند.بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکودبی سابقهای روبرو ساخت.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگیکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییررادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمونهای روستائی جای خود رابه سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونیهای خانوادگی تشکیل گردد و از اینطریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رفرم نه تنها اقتصادکشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانههای تولیدات صنعتی را در برگرفت.سرمایه خصوصی(داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کارارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیداتمحصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقهای افزایش یابد و بازار جهانی راتسخیر کند.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائیگالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستماقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصادبازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرتزده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و روکرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر،آئینه ترقی در چین است:
در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر گردید.
درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.
شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد تقلیل یافت.

سال۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشداقتصادی سه مرحلهای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:
مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.
مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.
مرحلهسوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی وموازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری وخاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا میشود.
منابع :

^ National Bureau of Statistics of China Consumer Price Index (CPI) Kept Jumping in August, 11 September 2009.
^ Unemployment in China ‘’The Economist’’, September 9, 2004.
^ End of Aid to China, 24 March, 2005
^ "China revises figures, 'becomes world's number three economy'". AFP. 2009-01-14. Retrieved 2009-01-14.
^ "Chinese economy slows to still sizzling 11.5% growth". USA Today. 2007-10-25. Retrieved 2007-10-30.
^ Reducing Inequalities in China Requires Inclusive Growth, Asian Development Bank, News Release, 9 August 2007.
^ Fighting Poverty: Findings and Lessons from China’s Success (World Bank). Retrieved August 10, 2006.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^Chen, Baizhu; Yi Feng (Spring 2000). "Determinants of economic growthin China: Private enterprise, education, and openness". China EconomicReview (Elsevier Science) 11 (1): 1–15.doi:10.1016/S1043-951X(99)00014-0.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^Henley, John; Colin Kirkpatrick, Georgina Wilde (March 1999). "ForeignDirect Investment in China: Recent Trends and Current Policy Issues".The World Economy (Blackwell Synergy) 22 (2): 223–243.doi:10.1111/1467-9701.00201.
^ "An old Chinese myth". The Economist. 2008-01-03. Retrieved 2008-01-20.
^ "China's energy supply 'dwindling'". BBC News. 2004-05-20.
^ MODERN TRANSPORT PLANNING AND MANAGEMENT AND A PILOT LIGHT RAIL PROJECT Project Scope and Relationship to China's Agenda 21.
^ Harry J. Waters. [China's Economic Development Strategies for the 21st Century] (1997) Quorum/Greenwood. ISBN 1567200958
^Guo Ke-sha. The Strategic Adjustment of China's Industry Structure inthe Next Five Years Institute of Industrial Economics, Chinese Academyof Social Sciences/United Nations Public Administration Network.
^ a b Hiroshi Satō. Unemployment, Inequality and Poverty in Urban China. (2006) Routledge. ISBN 0415338727
^ Spence, Jonathan D. [1991] (1991). The Search for Modern China. WW Norton & Company publishing. ISBN 0393307808
^ Zhou Enlai: Twenty years since the building of the nation, Ch.1.
^MacFarquhar, Roderick (1983). The Origins of the Cultural Revolution:The Great Leap Forward, 1958-60 v. 2. Columbia University Press. ISBN0192149962.
^ Chan, Alfred (2001). Mao's Crusade: Politics andPolicy Implementation in China's Great Leap Forward. Oxford UniversityPress. ISBN 0199244065.
^ Bachman, David (1991). Bureaucracy,Economy, and Leadership in China: The Institutional Origins of theGreat Leap Forward. Cambridge University Press. ISBN 0521402751.
^William A. Joseph (Editor), Christine P.W. Wong (Editor), David Zweig(Editor) (1991). New Perspectives on the Cultural Revolution. HarvardUniversity Press. ISBN 0674617584.
^ Joseph W. Esherick (Editor),Paul G. Pickowicz (Editor), Andrew G. Walder (Editor) (2006). China'sCultural Revolution as History. Stanford University Press. ISBN0804753504.
^ a b Roderick MacFarquhar, Michael Schoenhals (2006). Mao's Last Revolution. The Belknap Press. ISBN 0674023323.
^ "Official Measures of Industrial Output in Current Prices, China 1952-96" (PDF).
^Elisabeth J. Perry (Editor), Christine Wong (Editor) (1985). PoliticalEconomy of Reform in Post-Mao China. Harvard University Press. ISBN0674685903.
^ Lardy, Nicholas (1983). Agriculture in China's Modern Economic Development. Cambridge University Press. ISBN 0521252466.
^ Policy Reform, Economic Growth and China's Agriculture. OECD. 1993. ISBN 9264139079.
^ Y.Y. Kueh (1993). Economic Trends in Chinese Agriculture: The Impact of Post-Mao Reforms. Clarendon Press. ISBN 0198287534.
^ Harding, Harry (1988). China's Second Revolution: Reform After Mao. Brookings Institution. ISBN 081573462X.
^ Deng Xiaoping on "Build Socialism with Chinese characteristics" on June 30, 1984
^ a b Wang, N.T. (1984). China's Modernization and Transnational Corporations. D.C. Heath. ISBN 0669062669.
^Wang, Fei-Ling (1998). Institutions and Institutional Change in China:Premodernity and Modernization. Palgrave Macmillan. ISBN 0333730801.
^David M. Lampton. Policy Implementation in Post-Mao China. PacificAffairs, Vol. 61, No. 1 (Spring, 1988), pp. 128–129.doi:10.2307/2758080.
^ a b c d Gabriel, Satya J. (October 1998)."Economic Liberalization in Post-Mao China: Crossing the River byFeeling for Stones".
^ Theodore Groves, Yongmiao Hong, JohnMcMillan, Barry Naughton. Autonomy and Incentives in Chinese StateEnterprises. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 1 (Feb.,1994), pp. 183–209. doi:10.2307/2118432.
^ Ho, Virginia Harper(2005). Labor Dispute Resolution In China: Implications For LaborRights And Legal Reform. Univ of California Inst of East. ISBN1557290822.
^ a b Y.C. Jao (Editor), Chi-Kueng Leung (Editor)(1987). China's Special Economic Zones: Policies, Problems andProspects. OUP China. ISBN 0195837991.
^ Gao Shangquan (1996). New Progress in China's Special Economic Zones. Foreign Languages Press. ISBN 7119005235.
^ Wei Ge (1999). Special Economic Zones and the Economic Transition in China. World Scientific Publishing. ISBN 9810237901.
^Park, Jung-Dong (1997). The Special Economic Zones of China and TheirImpact on Its Economic Development. Greenwood Press. ISBN 027595613X.
^ a b Wu, Jinglian (2004). Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform. South-Western. ISBN 1587991977.
^ Kuotsai Tom Liou (1998). Managing Economic Reform in Post-Mao China. Greenwood Press. ISBN 0275957926.
^So, Alvin Y. Lin, Nan. Poston, Dudley L. Contributor Professor, So,Alvin Y. [2001] (2001). The Chinese Triangle of Mainland China, Taiwanand Hong Kong. Greenwood Publishing. ISBN 0313308691.
^ The World bank. China Revises Figures, 'Becomes World's Number Three Economy'
^ "China passes Germany in economic rankings". CNN. January 15, 2009. Retrieved 2009-01-15.
^ "China revises 2007 GDP growth rate to 13%". Xinhuanet. 2009-01-15. Retrieved 2009-01-15.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^Albert Keidel The limits of a smaller, poorer China. Financial Times.November 13 2007.; (2) Porter, Eduardo (2007-12-09). "China Shrinks".The New York Times.; (3) Mukul Devichand. Reporter, BBC Radio 4's Moreor Less When a dollar a day means 25 cents. 2 December 2007.; (4) PeterDay. From Our Own Correspondent. Harsh life for China's hill farmers.15 December 2007.; (5) Neil Reynolds. Globe and Mail. China far poorerthan the world thinks. 12 December 2007.
^ List of countries by percentage of population living in poverty. en.wikipedia.org.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ China economy growing again while US limps
^ List of socialist countries. en.wikipedia.org.
^Starr, John (2001). Understanding China: A Guide to China's Economy,History, and Political Culture. Hill and Wang. ISBN 0809094894.
^ a b Hsu, Robert C. (October 1, 2007). The political economy of guidance planning in Post-Mao China. Review of World Economics.
^Powell, Simon (1991). Agricultural Reform in China: From Communes toCommodity Economy, 1978-1990. Manchester University Press. ISBN0719033829.
^ Dong, Xiao-yuan (2006). China's Agricultural Development: Challenges And Prospects. Ashgate Publishing. ISBN 0754646963.
^ Edit/Review Countries
^ China's gross domestic product (GDP) growth
^An, Alex and An, David, "Media control and the Erosion of anAccountable Party-State in China." China Brief, October 7, 2008. [1]
^ "Consumer Price Index (CPI) Kept Growth in November" National Bureau of Statistics of China 2007-12-11 13:14:55
^ "China’s Inflation Rose to 7.1% in January" article by Keith Bradsher in The New York Times February 19, 2008
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] Consumer Price Index (CPI) Expanded in February] National Bureau of Statistics of China 2008-03-11 14:53:02
^ "Chinese Prices Surge Again, Despite New Controls" article by Keith Bradsher in the New York Times November 14, 2007
^ "Inflation Picks Up in China; Trade Gap Grows" article by Keith Bradsher in The New York Times December 11, 2007
^"China vows to stabilize prices, prevent price hikes" Published January9, 2008, accessed January 9, 2008 on GOV.cn, Chinese Government'sOfficial Web Portal reprint from Xinhua
^ "Fighting Inflation, China Freezes Energy Prices" article by Jim Yardley in The New York Times January 9, 2008
^ "Rise in China’s Pork Prices Signals End to Cheap Output" article by Keith Bradsher in the New York Times, June 8, 2007
^ "China inflation hits 11-year high". BBC News. 2008-02-19. Retrieved 2008-02-19.
^ "China's inflation at decade high". CNN. 2008-03-10. Retrieved 2008-03-11.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ Yardley, Jim; David Barboza (2005-04-03). "Help Wanted: China Finds Itself With a Labor Shortage". New York Times.
^ Barboza, David (April 3, 2006). "Labor Shortage in China May Lead to Trade Shift". New York Times.
^ Bradsher, Keith (August 29, 2007). "Wages Rise in China as Businesses Court the Young". New York Times.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] U.S. Import and Export Price Indexes
^ "China’s Inflation Hits American Price Tags" article by David Barboza in The New York Times February 1, 2008
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ p.205 Chui and Lewis Reforming China's State Owned Enterprises and Banks 2006
^ p.11 Chui and Lewis Reforming China's State Owned Enterprises and Banks 2006
^ "Chinese stock market pushes above $1 trillion mark".
^ Xinhua: Chinese mainland stock market to become world's third largest in 10 years
^"China’s Currency: Brief Overview of U.S. Options CRS Report forCongress by Jonathan E. Sanford Congressional Research Service TheLibrary of Congress Order Code RS22338 November 29, 2005
^ "China Lets Currency Appreciate a Bit Faster" article by Keith Bradsher in The New York Times December 29, 2007
^ WFP - Where we work - China
^Plantation Study in China: Research Outline Forest ConservationProject, Institute for Global Environmental Strategies, Japan; February2006.
^ World Nuclear Association. Nuclear Power in China (November 2007)
^ "In Search of Clean Energy to Meet China’s Needs". World Bank. 2007-12-19.
^ Case Study of Electrification: China - Worldwide Electrification from the 1950s to the 1970s. (Chapter 2; page 33).
^ MSN Encarta. Asia: Mineral Resources
^ a b TED Case Studies. China and Coal
^ Heping, Xie; Tad S. Golosinski (1999). Mining Science and Technology '99. Taylor & Francis. pp. 252–256. ISBN 9058090671.
^Creedy, David; Lijie, Wang; Xinquan, Zhou; Haibin, Liu; Campbell, Gary(February 2006). "Transforming China's coal mines: A case history ofthe Shuangliu Mine". Natural Resources Forum (Blackwell Publishing) 30(1): 15–26. doi:10.1111/j.1477-8947.2006.00154.x.
^ Xinhua. China to calculate oil and gas reserves 2004-11-25.
^ Puguang Named 2nd Largest Gas Field
^ Kaoru YAMAGUCHI, Keii CHO. Natural Gas in China IEEJ: August 2003.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ a b Florida Forestry China Trade Mission Report
^ Industrial output growth 1978-2006
^ 14–19: Output of Major Industrial Products
^ a b Shanghai's GDP Keeps Growing Xinhua News Agency February 1, 2003.
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^Alon, Ilan, Marc Fetscherin, Marc Sardy (2008), “Geely Motors: AChinese Automaker Enters International Markets,” International Journalof Chinese Culture and Management, 1 (4), 489–498.
^ Alon, Ilan, ed.(2003), Chinese Economic Transition and International MarketingStrategy, Westport, Connecticut: Praeger Publishers.
^ Vice-Premier Li Xiannian's speech, published in the Hong Kong newspaper Ming Pao on June 14, 1979.
^"Average Wage of On-Duty Staff and Workers in Urban Areas Jumped in theFirst Three Quarters". National Bureau of Statistics ofChina. 2007-10-29, 15:35:2.
^ "China Drafts Law to Boost Unions and End Labor Abuse". New York Times. October 13, 2006
^ Vembu, Venkatesan (November 27, 2007). "'Iron Rice Bowl' returns in China". Daily News & Analysis.
^ "Official Union in China Says All Wal-Marts Are Organized". New York Times. October 13, 2006.
^ "In Chinese Factories, Lost Fingers and Low Pay". David Barboza. New York Times. January 5, 2008
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] "China Pressures Big Companies to Allow Unions"] article by David Barboza in The New York Times September 11, 2008
^ account balance, U.S. dollars, Billions from IMF World Economic Outlook Database, April 2008
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ "China Gobbling Up Florida Turtles", By CRAIG PITTMAN, St. Petersburg Times. Published: Thursday, October 9, 2008
^ "Trade between China and Russia could exceed $40 bln in 2007". The Voice of Russia. 2007-08-02.
^ China Statistical Yearbook 2007, Table 18-14: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
^ ibid, Table 18-13.
^ Foreign investment in China rebounds - International Herald Tribune
^ Warner Bros to withdraw from Chinese mainland (Xinhuanet.com, with source from China Radio International)
^ Alon, Ilan and John McIntyre, eds. (2008), The Globalization of Chinese Enterprises, New York: Palgrave McMillan.
^ List of countries by population growth rate
^ The newest billionaires: China's economy churns out dozens. International Herald Tribune. November 6, 2007.
^ 2007 China Rich List series. Hurun Report.
^ China produces first home-grown bullet train: report
^ China: Logistics is key to inland shift
^ Internet users to log in at world No.1
^ BBC News. Emerging giants spur telecom boom, 12 December 2007.
^The Chinese Academy of Social Sciences released a study in early June2007 that shows 1.06 million Chinese have left to study elsewhere since1978, but only 275,000 have returned.[2]
^ An extensive network for international academic exchanges has already been established here.[3]
^ IBISWorld Newsletter March 2008, China – Let the Good Times Roll, IBISWorld
^ How participation can help China's ailing environment
^ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]