واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست با بررسي قيمت نان در 128 شهر مهم جهان،تهران را ارزانترين و كاراكاس پايتخت ونزوئلا را گرانترين شهرهاي جهاناز اين نظر معرفي كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل فارسواحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارشي از قيمت نان در 128 شهر مهمجهان تهران را ارزان ترين شهر جهان براي خريد نان معرفي كرده است.
بر اساس اين گزارش قيمت هر كيلو نان در ايران 26 پني(26 صدم پوند)است كه اين رقم كمترين قيمت نان در سطح جهان است.
برايتهيه اين گزارش اطلاعات مربوط به قيمت نان در شهرهاي مورد نظر طي ماه هايمارس و سپتامبر 2008 جمع آوري شده و سپس قيمت هاي محلي به دلار تبديل شدهاست.
بر اساس گزارش مزبور كاراكاس پايتخت ونزوئلا گران ترين شهر جهانبراي خريد نان شناخته شده است. قيمت هر كيلو نان در اين شهر 5.85 پونداست.
هونولولو در هاوائي با قيمت 5.78 دلاري در جايگاه دوم قراردارد. كشورهاي استراليا،ژاپن، امريكا، فرانسه و روسيه نيز در ميان 10كشور نخست دنيا از نظر گراني قيمت نان قرار گرفته اند.
در اين گزارشپايتخت لندن در جايگاه 84 جهان از نظر ارزان بودن قيمت نان قرار گرفتهاست. شهر انگليسي منچستر نيز رتبه 101 را به خود اختصاص داده است.
قيمت متوسط هر كيلو نان در لندن 1.8 پوند برآورد شده است.
متوسط قيمت نان در بانكوك پايتخت تايلند نيز 1.42 پوند در ازاي هر كيلو اعلام شده است.