كنگره شمس تبريزی در تركيه/ ایران به عنوان مهمان
كنگره جهاني شمس تبريزي نه در خوي كه مقبره شمس آنجاست و نه در ايران كه زادگاه شمس و مولاناست بلكه در كشور تركيه برگزار ميشود تا ايران تنها يكي از 22كشور مهمان اين كنگره باشد.[JUSTIFY]
جامجم: كنگره جهاني شمس تبريزي نه در خوي كه مقبره شمس آنجاست و نه در ايرانكه زادگاه شمس و مولاناست بلكه در كشور تركيه برگزار ميشود تا ايران تنهايكي از 22كشور مهمان اين كنگره باشد.
كنگره جهاني شمس تبريزي با شركت 22 كشور دنيا در استانبول و قونيه تركيه برگزار ميشود.
نمايندهبنياد بينالمللي مولانا در ايران با اعلام اين خبر گفت:اين كنگره درتاريخ 20آذر در استانبول شروع ميشود و در 27 آذر در قونيه پايان مييابد.
بهگفته فروزنده اربابي در كنگره جهاني شمس تبريزي، استادان شمسشناس 22كشورجهان مقالات خود را درخصوص افكار و انديشههاي شمس تبريزي به دبيرخانهارائه كردهاند. فروزنده با اشاره به ميزباني تركيه براي اين همايش گفت:شايسته است اين كنگرههاي باشكوه و بينالمللي در ايران كه زادبوم شمس ومولاناست برگزار شود و ايرانيان ميزبان شمس شناسان دنيا باشند.
محمدعليموحد، توفيق سبحاني و پري صابري كارگردان تئاتر «شمس پرنده»از طرف بنيادبينالمللي مولانا، از ايران به اين كنگره جهاني دعوت شدهاند. كتاب«نيايشهاي مولانا» كه 9 بار در تركيه تجديد چاپ شده، براي اولين بار درايران به همت بهاءالدين خرمشاهي، توفيق سبحاني و همكاري نماينده بنيادمولانا در ايران از عربي به فارسي ترجمه و منتشر شده و در آذرماه سالجاريبه بازار ارائه ميشود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]