غلامحسین درویش معروف به درویش خان یکی ازنامداراترین موسیقیدانان ایران، اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران است.
ماجرااز این قرار است که:آخر شب دوم اسفند ماه سال ۱۳۰۵ هجری شمسی جهت عزیمتاستاد از محفل موسیقی به منزل درشکه ای دو اسبه کرایه میکنند و استادسوار بر درشکه به طرف منزل حرکت مینماید.

درآن زمان اتومبیل بهتازگی وارد خیابانهای شهر شده بود و تعداد آنها به سختی به ۵۰ دستگاهمیرسید و همچنین اخذگواهی نامه رانندگی هنوز وجود نداشت و رانندگانعموما” ناشی بودند و قوانین راهنمایی و رانندگی نیز نه وجود داشت و نهاعمال میشد.

زمانیکهدرشکه حامل درویش خان از خیابان امیریه به سمت شمال میپیچد، اتومبیلفوردی از جهت مخالف با درشکه و اسبهای آن تصادف میکند ، اسبهای درشکهدرجا تلف میشوند و استاد از درشکه به بیرون پرتاب شده و از ناحیه سر بهزمین برخورد میکنند، بلافاصله مردم رسیده و مجروح را به بیمارستان نظمیهتهران که بهترین بیمارستان آن زمان تهران بود میرسانند.
اما متاسفانهضربه سنگین بوده و استاد گرانقدر موسیقی ایران بعد از ۵ روز ، به دلیلضربه مغزی فوت نموده و جامعه موسیقی را سیاه پوش و داغدار فقدان خودمینماید . درویش خان در زمان مرگ ۵۴ ساله بود، پیکر استاد را در گورستانظهیر الدوله جنب مزار مراد خود ظهیرالدوله داماد درویش مسلک ناصرالدین شاهدفن نمودند.

مزار درویش خان در خیابان دربند گورستان ظهیر الدوله پایین آرامگاه ظهیرالدوله است .

منبع: سیمرغ