شبكههاي تلويزيوني در تهران بزودي ديجيتالميشوند. اين خبري بود كه چند روز پيش از طريق رسانههاي مختلف انتشاريافت. موضوعي كه در ضمير خود از كليد خوردن يك پروژه بزرگ فني در صدا وسيما خبر ميدهد.
جام جم نوشت: اما قبل از هرچيز بد نيست بدانيمديجيتال شدن تلويزيون چه حسنهايي دارد و اين سيستم آنالوگ چه معايبيداشته كه بايد كنارش گذاشت.تلويزيوني كه در حال حاضر مشاهده ميكنيم،تلويزيون آنالوگ است. در تلويزيون آنالوگ، شبكههاي تلويزيوني با تجهيزاتآنالوگ به آنتن تلويزيوني ما ميرسد و تنها تجهيزات لازم براي دريافتسيگنالها، آنتن مناسب و استاندارد است. درواقع از همان ابتداي پيدايشتلويزيون، از اين شيوه براي ارسال سيگنال به تلويزيون خانهها استفاده شدهاست. اما اين سيستم در حال حاضر و با توجه به پيشرفتهاي انجام گرفته ديگرجوابگو نيست و بر فرض اگر صدا و سيما بخواهد شبكههاي بيشتري در اختيارمخاطبان قرار دهد، با محدوديتهاي جدي روبهرو خواهد شد.

اما درسيستم ديجيتال بسياري از محدوديتهاي سيستم آنالوگ رفع شده است: ارائهتعداد شبكههاي بيشتر، كيفيت صدا و تصوير بهتر، ارائه اطلاعات اضافي دركنار تصاوير، ارائه راديو همراه با تلويزيون، راهنماي الكترونيكيبرنامهها و ارائه خدمات ويژه براي نابينايان و ناشنوايان تنها بخشي ازمحسنات سيستم ديجيتال است.

لطفالله سياهكلي، قائم مقام معاونتوسعه و فناوري سازمان صداوسيما استفاده بهينه از زمان را مهمترين ويژگيدنياي ديجيتال ميداند و به ايسنا ميگويد: اين مقوله، خدمات و فوايدزيادي براي مردم دارد اما براي دريافت و انتشارش، ظرافتهاي زيادي نيزبايد لحاظ شود.بنابراين لازم است سطح آگاهي مردم نسبت به مقوله ديجيتالارتقا يابد و آگاهي مردم بيشتر شود تا بتوانند از فضاي سيال و رواني كه دراختيارشان قرار ميگيرد، استفاده كنند.

طبيعي است؛ براي دريافتسيگنالهاي تلويزيون ديجيتال بايد از وسايل ديگري هم استفاده كرد. ست تاپباكس نام وسيلهاي است كه بين آنتن و تلويزيون قرار ميگيرد و باعث ميشودامواج ديجيتال به صورت آنالوگ به تلويزيون شما برسد.

سياهكلي باتوضيح اين كه سازمان صداوسيما هم اينك در حال بررسي ست تاپ باكسهايي استكه قرار است به بازار عرضه شود، ميگويد: از نظر دانش و راهاندازيفناوري، مشكل نداريم؛ اما براي دريافت فركانسها مردم به ست تاپباكسهايمطمئني نياز دارند كه در اين زمينه ما با سازمان استاندارد صحبت كردهايمو قرار شده شركت «تكتا» به عنوان نماينده سازمان صداوسيما، استاندارد ايندستگاهها را تاييد كند.

قائممقام معاون توسعه و فناوري سازمانبا هشدار به مردم در دقت هنگام خريد ست تاپباكسها ميگويد: ستتاپباكسهايي كه مردم خريداري ميكنند، حتما بايد استاندارد و خوب باشند،در آن صورت، كيفيت تصوير بالاست و تصوير بدون هيچ نويز و برفكي خواهدبود.در صورتي كه اگر ست تاپباكس مناسب و استاندارد نباشد، تصوير بامشكلات عديدهاي دريافت خواهد شد.

سياهكلي فناوري ديجيتال انتخابشده را بسيار پيشرفته و مدرن ميداند و ميگويد: در دنيا هنوز ستتاپباكسهاي اين فناوري هنوز به توليد انبوه نرسيده است و يقينا روز 8آبان كه ما تلويزيون ديجيتال را افتتاح ميكنيم مردم دسترسي بهستتاپباكس ندارند.

او پيشبيني ميكند كه ظرف چند ماه آيندهستتاپباكسهاي ديجيتال رنگي و مطمئن به بازار بيايد. سياهكلي در اينباره ميگويد: در حال تست ستتاپباكسهاي مختلف هستيم و يكي دو نمونهتقريبا دارد به نتيجه نهايي ميرسد كه يا مجوز توليد يا ورودش را ميدهيم.

ويهمچنين درباره تماشاي برنامههاي تلويزيوني از طريق موبايل گفت: ما بارهاهشدار دادهايم كه گيرندههاي موبايل چيني كه به بازار آمده، همه آنالوگهستند. در صورتي كه دستگاه موبايلي كه ما تاييد ميكنيم، نياز به آنتنندارد و با سرعت 120 كيلومتر در ساعت، تصوير دريافتي دچار بحران نميشود وآن به صورت طبيعي قابل دريافت است. اما با موبايل آنالوگ كافي است دستتانرا بچرخانيد تا تصويرش به هم بريزد.

سياهكلي با دفاع از انتخاب ايننوع فناوري ديجيتال هم گفت: اين كه در ايران صداوسيما جلوتر از بازرگانيقرار گرفته، نشان ميدهد كه ما جهت را خوب انتخاب كردهايم. اما اين كهاين بخش بازرگاني عقبتر است به اين دليل است كه توليدكنندگان در دنياهنوز توليداتشان را به صورت نمونهاي عرضه ميكنند.