ارزش يک خواهر را، از کسي بپرس که آن را ندارد.

To realize The value of a sister Ask someone Who doesn't have one.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش ده سال را، از زوج هائي بپرس که تازه از هم جدا شده اند.
To realize The value of ten years:Ask a newly Divorced couple.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش چهار سال را، از يک فارغ التحصيل دانشگاه بپرس.

To realize The value of four years: Ask a graduate.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش يک سال را، از دانش آموزي بپرس که در امتحان نهائي مردود شده است.

To realize The value of one year: Ask a student who Has failed a final exam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش يک ماه را، از مادري بپرس که کودک نارس به دنيا آورده است.

To realize The value of one month: Ask a mother who has given birth to a premature baby.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش يک هفته را، از ويراستار يک مجله هفتگي بپرس.

To realize The value of one week: Ask an editor of a weekly newspaper.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش يک دقيقه را، از کسي بپرس که به قطار، اتوبوس يا هواپيما نرسيده است.

To realize The value of one hour: Ask the lovers who are waiting to meet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش يک ثانيه را، از کسي بپرس که از حادثه اي جان سالم به در برده است.

To realize The value of one-second: Ask a person who has survived an accident.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش يک ميلي ثانيه را، از کسي بپرس که در مسابقات المپيک، مدال نقره برده است.

Torealize The value of one millisecond: Ask the person who has won asilver medal in theOlympics.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
زمان براي هيچکس صبر نمي کند. قدر هر لحظه خود را بدانيد. قدر آن را بيشتر خواهيد دانست، اگر بتوانيد آن را باديگران نيز تقسيم کنيد.

Timewaits for no one. Treasure every moment you have. You will treasure iteven more when you can share it with someone special.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
براي پي بردن به ارزش يک دوست، آن را از دست بده.

To realize the value of a friend: Lose one.