نمایش نتایج: از شماره 1 تا 11 , از مجموع 11

موضوع: تنظیم خانواده

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  تنظیم خانواده

  ضرورت بازنگري در محروميت هاي فرزند چهارم:

  مقدمه
  سال72در راستاي سياست كنترل جمعيت، رويكرد دولت در برخورد با خانواده هاي پرفرزند رويكردي محروميت گرا شد. چندي پيش از محروميت هاي يارانه اي، هجموسيعي از تبليغات كه وزارت بهداشت اهتمام ويژه اي بدان داشت،زمينه ساز اينقبيل محروميتها بود. برخي متصديان اين وزارت خانه چنان جانانه در اين مسيرتلاش كردند كه تشويق سازمان ملل را بر انگيخت و اين سازمان جايزه ويژه خودرا به وزير بهداشت به جهت موفقيت در طرح كنترل جمعيت اعطا كرد. اكنون پساز گذشت سالها از تصويب قانون تنظيم خانواده در ارديبهشت 72 و محروميت هايفرزند چهارم ميتوان به وضوح آثار مثبت و منفي آن را مشاهده كرد. در حقيقتتاثير گذارتر از وضع چنين قوانيني، پشتوانه فرهنگي و تلاش هاي فرهنگي وبهداشتي وزارت بهداشت و ديگر نهادها بوده است.

  محروميت هاي فرزند چهارم
  محروميتهاي فرزند چهارم بر اساس قانون تنظيم خانواده مصوب 26/2/1372 مجلس شوراياسلامي دايره وسيعي دارد كه در بر دارنده كليه امتيازات و يارانه هايي استكه بر اساس تعداد فرزندان در قوانين مختلف وضع شده است. ماده 1 اين قانوناذعان مي دارد: «كليه امتيازاتي كه در قوانين براساس تعداد فرزندان ياعائله پيشبيني و وضع شده اند، در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسالاز تصويب اين قانون متولد ميشوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود وفرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد ميشوند كماكان از امتيازات مقرر شدهبرخوردار ميباشند». تبصره دوم اين ماده در تاكيد بر وسعت دايره شمول اينقانون ميگويد: «تبصره:2 اين قانون در مورد سازمانها و موسساتي كه شمول حكمبر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري ميباشد».
  تبصره 1 اين قانونمصاديقي از امتيازات مورد نظر قانون گذار را شرح داده ميفرمايد: «نحوهاستفاده از امتيازات پيشبيني شده در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيصمصلحت نظام و قانون تامين اجتماعي مصوب 1354، به شرح زير خواهد بود:
  الف)مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (موضوع ماده 76 قانون كار مصوب29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس ازيكسال از تصويب اين قانون متولدميشوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتيكارگر كسر خواهد شد.
  ب) هزينه نگهداري فرزندان كارگران زن در مراكزنگهداري (موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولدميشوند، به عهده كارگر خواهد بود.
  ج) حق بيمه فرزندان (موضوع ماده 58قانون تامين اجتماعي مصوب1354) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسالاز تصويب اين قانون متولد ميشوند، بصورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفهتامين اجتماعي از بيمه شده دريافت ميگردد».
  علاوه بر محروميت حق بيمه در مورد فرزند چهارم به بعد، محروميت از دريافت كالا برگ و ديگر خدمات يارانه اي را نيز ميتوان اضافه كرد.

  آثار محروميت هاي فرزند چهارم
  محروميتهاي فرزند چهارم موجب افزايش فشار اقتصادي بر زوجهاي علاقه مند به فرزندزياد گرديد. به ويژه اقشار كم در آمد كه در اين ميان بيش از همه آسيب ميديدند، اداره خانواده پر فرزند را دشوارتر ازهميشه يافتند. اما در حقيقتآن چه بيش از چنين قوانين فشار افزايي در كنترل جمعيت مؤثر بود، فضايفرهنگي حاصل از تبليغات وسيعي بود كه در سطح جامعه ايراني عليه خانوادههاي پر فرزند وجود داشت. تاكيد بي رويه بر مزاياي كم فرزندي و بزرگ نماييمشكلات خانواده هاي پر فرزند، در كنار كمكهاي رايگان وزارت بهداشت برايتنظيم خانواده؛ بسياري از خانواده هاي ايراني را مجاب كرد كه «فرزند كمتر،زندگي بهتر»، «دو فرزند كافي است».
  موج رفاه طلبي و تجمل گرايي كه ازسوي رسانه هاي جمعي، به ويژه صدا و سيما، ترويج ميشد و مي شود؛ در كناراقتصاد ضعيف زوجهاي جوان، اين باور را پرورش داده است كه خانواده كم فرزندو تك فرزند، خانواده آرماني و سرشار از آسايش و رفاه است. از اين روست كهامروزه بسياري از زوجهاي جوان ترجيح مي دهند تا آن جا كه ممكن است يا صاحبفرزند نشوند، يا دير فرزند دار شوند.
  چنين فضايي گرچه به كنترل بيرويه جمعيت انجاميد، اما تداوم و استمرار آن در دور نماي آينده جامعه شيعهايران، چندان خوشايند به نظر نمي رسد. به ويژه در شرايط جغرافيايي وژئوپلتيكي كشور، كه از نظر سياسي و مذهبي، با همسايگان خود چالشهاي جديدارد، كاهش بي هدف جمعيت چندان به صلاح نيست .گرچه آثار فشار اقتصادي دولتبه خانوادههاي پر فرزند در مناطق مركزي، كه جو فرهنگي و مذهبي آن تطابقبيشتري با اهداف جمهوري اسلامي ايران دارد، به ظاهر منفي به نظر نمي رسد،اما آثار منفي بسيار آن، در خانوادههاي پر فرزند ساكن در مناطق محروممرزي، با شرايط نامناسب فرهنگي و مذهبي، آشكار مي گردد.

  ضرورت بازنگري در سياستهاي غير هدفمند كنترل جمعيت
  1. عدم نياز به چنين محروميت هايي به سبب وجود فضاي فرهنگي
  ازسوي ديگر به دليل فضاي فرهنگي غالب در سرتاسر كشور، كه به خودي خود عامليمؤثر در جهت كنترل جمعيت ميباشد، نياز به چنين اعمال فشارهاي اقتصادي ازسوي دولت نيست. به ويژه در شرايط فعلي كه مشكلات اقتصادي، در كنار ترويجرفاه طلبي، تجملگرايي و گرانتر شدن زندگيها؛ خود به خود عاملي تاثير گذارشده، و زوجهاي جوان را نسبت به داشتن فرزندان متعدد، بي رغبت كرده است.
  دراين وضعيت فشار اقتصادي دولت تنها سبب ضعيف تر شدن خانواده هاي محروم ومستضعفي است كه بيش از همه نيازمند حمايت هاي دولت ميباشند. به عنوان مثالكارگري را در نظر بگيريد كه در شركتي كار ميكند و حق بيمه پرداخت ميكند.متاسفانه او با وجود حقوق ناچيز خود، بايد براي فرزند چهارم خود حق بيمهجداگانه اي كه هر ساله افزايش چشم گيري نيز دارد، پرداخت كند تا فرزند وياز حمايتهاي جزئي بيمه برخوردار گردد. اين شرايط زماني وخيم ميشود كه اينكارگر زحمت كش از كار بي كار شده و توانايي پرداخت حق بيمه را نداشته باشدو پس از يك سال كه كار جديدي مييابد و تبعا از حق بيمه نيز برخوردارميشود، ولي آن گاه كه براي بيمه كردن فرزند چهارم خود مراجعه ميكند،سازمان تامين اجتماعي مبلغ هنگفتي از وي براي بيمه كردن فرزند او مطالبهميكند. چرا كه اين كارگر بيچاره، يك سال به دليل ناتوانايي مالي فرزندچهارم خود را بيمه نكرده است. چنين فشار اقتصادي بر اين قبيل خانوادهها،خلاف عدالتي كه جمهوري اسلامي ايران منادي آن است.
  2. افزايش بي رويه جمعيت غير شيعه در مناطق مرزي كشور
  چنانكه حضرت آيت الله مكارم شيرازي (دام ظله)()2 و همچنين ساير علما درموقعيتهاي مختلف اشاره داشته اند()3، جمعيت اهل سنت به طور جدي در حال رشدسريعي است، و برنامه كنترل جمعيت وزارت بهداشت نيز در مورد ايشان تاثيرگذار نيست. ممنوعيت جلوگيري از فرزند دار شدن از سوي علماي اهل سنت، دركنار كنترل شديد جمعيت شيعيان در اثر برنامههاي تنظيم خانواده و فضايفرهنگي حاصل از آن، موجب شده است كه در برخي شهرها؛ كه پيش از اين جمعيتاكثري شيعيان؛ بر اثر رشد بي رويه جمعيت اهل سنت، تبديل به اقليت شوند.بدين سان گاه تعداد فرزندان خانوادههاي اهل سنت در اين مناطق بيش از هفتفرزند ميباشد. در حالي كه خانوادههاي شيعي، خانواده هايي كم تعداد و كمفرزند ميباشند. از سوي ديگر وهابيت (با كمك هاي وسيع مالي برخي كشورهايعربي)، در اين مناطق تبليغات وسيعي عليه ارزشها و اهداف والاي جمهورياسلامي ايران مينمايد. از اين روست كه جمعيت مخالفين ارزشهاي انقلاباسلامي و مكتب اهل بيت (ع) روز به روز در حال افزايش است و اين خودخطريجدي بر سر راه نيل به اهداف والاي جمهوري اسلامي است. در اين ميانفشار اقتصادي حاصل از محروميتهايي از قبيل محروميت هاي قانون تنظيمخانواده، فشاري مضاعف بر خانواده هاي شيعي ساكن در مناطق مرزي (به ويژهساكنين مناطق سني نشين) گرديده است. از اين رو ضروري است كه دولت، نه تنهافشارهاي اقتصادي از اين دست را از گُرده خانواده هاي شيعه بردارد، بلكهميبايست كمكهاي ويژه اي نيز به ايشان در جهت تقويت بنيان هاي اقتصادي،فرهنگي و ديني در چنين مناطقي نمايد.
  3. ناسازگاري چنين محروميتهايي با برخي اصول قانون اساسي
  روححاكم بر قانون اساسي، حمايتگر اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه است كه بيش ازديگران نياز به چترهاي حمايتي دولت اسلامي دارند. از اين روست كه بر اساسبند 12 از اصل سوم اين قانون ،دولت موظف به پي ريزي اقتصادي عادلانه استكه در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت و تعميم بيمه گام بر دارد. چنان چه اصل 29آن نيز به برخورداري از تامين اجتماعي از نظر حوادث و نياز به خدماتدرماني و بهداشتي و مراقبتهاي پزشكي از طريق بيمه را حقي همگاني دانسته ودولت را مكلف به تامين چنين حمايتهايي براي فرد فرد افراد جامعه كرده است.در اين بين، خانواده هاي كم درآمد بيش از سايرين استحقاق چنين حمايتهايمالي را دارند. لذا محروميت ايشان از حق بيمه و كالا برگ و ساير حمايتهايمالي و يارانه اي بر خلاف اصول مذكور بوده ميتواند از مصاديق تبعيض ومحروميت از امكاناتي باشد كه در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي، دولتموظف به رفع آن است.
  از سوي ديگر محروميت از امتيازاتي كه برايمادران كارگر و كارمند در قانون كار و قانون تامين اجتماعي لحاظ شده است،بر خلاف وظيفه اي است قانون اساسي براي دولت نسبت حقوق زن و خانواده مقررداشته است. زيرا كه براساس اصل بيست و يكم اين قانون، دولت موظف است بارعايت موازين اسلامي، از مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزندحمايت نمايد. نه اين كه به بهانه فرزند چهارم، او را از حمايتهايي كهمستحق آن است، محروم نمايد.
  4. بحران هويت و مشكلات رواني در فرزندان چهارم به بعد
  گذشتهاز انتقاداتي كه بر چنين فشارهاي اقتصادي دولت به خانواده هاي كم در آمدوارد است، طرف ديگر قضيه؛ يعني فرزندان چهارم به بعد هستند. آثار منفيچنين محروميتهايي بر كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون بي ترديد زيان باراست. نوجواني را تصور كنيد كه همواره در خانواده متفاوت از ديگر فرزند وبا ديد زيادي بودن يا پر خرج بودن به سبب محروميت از حق بيمه و كالا برگو... نگريسته ميشود. خدا نكند كه او فرزند ناخواسته نيز باشد. نوجواني راتصور كنيد كه مبتلا به بيماري شود و پدر كارگر او، او را به مركز درمانيبرساند. زماني كه ميشنود: «اعتبار دفترچه بيمه تمام شده است» آنچه چهرهپدر بدو القا ميكند، چيزي جز نا اميدي نيست. از يك سو سختي بيماري، وازسوي ديگر نگاه پدر روح و روان اين نوجوان بيمار سرشار از عقده حقارتخواهد كرد. عقده حقارت و سر بار بودن ناشي از اين وضع، شخصيت چنين نوجوانيرا شخصيتي كم صبر، ستيزه جو و نافرمان خواهد كرد.
  از سوي ديگر ايننوجوان در زماني كه شخصيت او ساخته و پرداخته ميشود، با مشاهده برخورددولت، احساس ميكند كه از سوي دولت به رسميت شناخته نمي شود. بدين سان ممكناست دچار بحران هويت شده، حس وطن دوستي اش تضعيف شود.
  چنين پديدههايي يكي از جرمسازترين عوامل در ميان عوامل جرم زايي است. نويسنده بارهابا نوجواناني و جواناني از اين دست كه بي رغبت از خدمت به كشور بوده اند،و همواره چشم به بيگانگان دوخته اند، برخورد داشته است. بارها مشاهده شدهاست كه نوجواناني در ازاي محروميت از حمايتهاي دولت، در فكر سر باز زدن ازخدمت نظام وظيفه بوده اند.

  سخن آخر
  1. گذشته از ايراداتي كهبر اصل برنامه كنترل جمعيتي كه از سوي دولت هدايت ميشود، بهترين برنامه بهجهت تاثير گذار بودن آن، فعاليت فرهنگي است. تا كنون نيز بيش از هر چيزفعاليتهاي فرهنگي دولت (كه در هيچ زمينه اي با اين جديت دنبال نشده بود)در موفقيت برنامه هاي كنترل جمعيت مؤثر بوده است. از اين رو فشار اقتصاديدولت با محروم كردن فرزندان و خانوادهها از حمايت هاي مالي دولت غير ضروريبه نظر مي رسد.
  2. محروم كردن فرزندان و مادران ايشان از حمايتهايدولت، با وظايف مسلمي كه قانون اساسي بر عهده دولت گذارده است، منافاتدارد. چرا كه بر طرف كردن محروميتهاي اقتصادي (به وسيله يارانه هايي چونتوزيع كالا برگ)، تعميم بيمه و به خصوص بر خورداري از حمايتهاي تاميناجتماعي، بنا به تصريح بند 12 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسي، حقي استكه فرد فرد افراد جامعه بر دولت دارند. ضمن اين كه بنا به تاكيد اصل 21،دولت موظف به حمايت از مادران، به ويژه در دوران بارداري و حضانت كودكاست، بدون اين كه تفاوتي ميان فرزندان و شماره آنها باشد.
  3. كنترلجمعيت در مناطق مرزي از حساسيت ويژه اي برخوردار است. لذا منطقي به نظرنمي رسد كه در جاييكه برنامه كنترل جمعيت مورد مخالفت اهل سنت قرار ميگيردو روز به روز رشد جمعيتي ايشان بالا مي رود، خانواده هاي شيعي نيازمند بهحمايتهاي ويژه دولت شيعي، از حمايتهايي كه نيازمند آن هستند -به بهانهكنترل جمعيت- محروم نماييم. بلكه بر عكس، براي حفظ توازن جمعيتي بايدهمواره سعي كرد، حمايت هاي ويژه اي از جمعيت هاي اقليتي شيعه نمود تا برايحفظ اقتدار و ارزش هاي جمهوري اسلامي، مذهب رسمي كشور همچنان پايندهبماند.
  4. فرزندان مشمول چنين محروميتهايي، علاوه بر اين كه درخانواده هاي مشمول اين قوانين ممكن است دچار خود كم بيني و حقارت گردند؛با مشاهده برخورد دولت، احساس ميكنند كه از سوي دولت به رسميت شناختهنميشوند. بدين سان ممكن است دچار بحران هويت شده، حس وطن دوستي ايشانتضعيف شود و اين خود يكي از بزرگ ترين پشتوانه هاي حكومت را متزلزل خواهدكرد. لذا چه بسا ممكن است ايشان به تلافي چنين بيتوجهي هايي از سوي دولت،از خدمت و همياري به دولت اسلامي سر باز زند.
  5. خلاصه آن كه ميتوانگفت: اكنون زمان آن رسيده است كه دولت و به ويژه دولت ارزشي و عدالت محوردكتر احمدي نژاد و مجلس اصول گرا، در مورد چنين محروميت هايي بازنگرينمايد و از خانواده هاي كم درآمد (هر چند پر فرزند) حمايت هاي كافينمايند.

  پي نوشت ها:

  1. moshaverdostan.blogfa.com - [email:1q34mhpn]mhosaintaremi@yahoo.com[/email:1q34mhpn]
  2. در درس خارج فقه، سال 79-.78
  3. از جمله حجت الاسلام نبوي ،رئيس كميته اقليت هاي مركز مديريت حوزه علميه قم.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  مسأله ي تحديد نسل يا تنظيم خانواده، سالياني است که نظر جامعه شناسان، اقتصاددانان و سياستمداران را به خود معطوف داشته، در ميان ملل جهان، طرفداران و مخالفاني را پيدا کرده است . حق يا ناحق بودن مسأله يا سودمند و زيانبار بودن آن را به اهلش وامي گذاريم و در اين جا تنها به جنبه ي فقهي آن نظري مي افکنيم.

  1- آيا جلوگيري مجاز است؟
  جلوگيري از ريختن مني در رحم زن بدون اشکال جايز است، در صورتي که همسر دائمي مرد اجازه بدهد، ولي بدون اجازه ي همسر دائمي، بنابر اقوا مکروه است.(1)
  بنابراين طبق فتواي امام راحل قدس سره (و بسياري از فقها) اصل جلوگيري از بچه دار شدن اشکال ندارد و هر خانواه ي اين حق را دارد که طبق مصلحت خويش عمل کند و تعداد فرزندان خود را به تناسب توانايي هاي جسمي، مالي، جغرافيايي، فرهنگي و زماني انتخاب نمايد، ولي الزامي در اين مورد در کار نيست؛ مگر آن که دولت جمهوري اسلامي بنابر مصالحي که تشخيص مي دهد، مسأله ي تنظيم خانواده را اجباري کند که در اين صورت، رعايت قانون، الزام شرعي نيز دارد. حضرت امام در نامه اي به اين مسأله اشاره کرده، مرقوم داشته:
  جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فاصله در مواليد جزو هزاران مسأله ي مورد ابتلاي مردم و حکومت است که فقها بايد براي آن فکري بکنند.(2)

  شرايط جواز جلوگيري
  آنچه ياد شد مربوط به عمل جلوگيري طبيعي و بدون استفاده از ابزار و داروهاي جديد و عدم دخالت ديگران است ولي استفاده از راه هايي که امروزه مطرح است با 3 شرط جايز است؛
  الف- موجب نقض عضو يا عقيم شدن دائمي زن يا مرد نشود.
  ب- سبب لمس يا نگاه کردن حرام ديگران نباشد.
  ج - زن با اجازه ي شوهر ابزار و دارو استفاده کند.

  چند استفتا
  1- اين جانب داراي ده فرزند مي باشم و از نظر کثرت اولاد در زحمت هستم، مي خواهم لوله هاي رحمم را ببندم، آيا شرعا جايز است يا خير؟
  ج- اگر موجب نازايي دائمي نشود و ضرر به مزاج و عضو نرساند و شوهر راضي باشد و عمل، همراه با ارتکاب محرم شرعي نباشد، اشکال ندارد.(3)
  2- پس از اهداي سلام و تقديم تحيات، محترما نظر حضرت عالي را در مورد چند وسيله ي جلوگيري از حاملگي ناخواسته جويا مي شود؛
  - راجع به وسيله اي که بنام «آي - يو- دي» معروف است؛
  - در مورد بستن لوله هاي تخمدان در زنان و بستن لوله هاي مني در برادران که در مورد زنان، اين، مستلزم عمل جراحي است و در مورد مردان نيز مستلزم يک عمل کوچک و جزئي است؟
  ج- جلوگيري از حمل، مانع ندارد و با رضاي طرفين و اگر خيلي مضر نباشد و مستلزم خلاف شرع نباشد، جايز است.(4)
  3- آيا رضايت زن و شوهر براي جلوگيري از آبستني به هر طريقي لازم است؟
  ج- جلوگيري از انعقاد نطفه اگر موجب فساد عضو و عقيم شدن نشود، با رضايت شوهر مانع ندارد، ولي از لمس و نظر حرام بايد اجتناب شود.(5)
  2- باروري مصنوعي
  توليد نسل از راه غير طبيعي به اشکال مختلفي صورت مي پذيرد که از ديدگاه فقهي داراي احکامي ويژه است؛
  الف- بهترين نوع باروري مصنوعي، آن است که نطفه ي مرد به وجه حلال تهيه و توسط خود او به همسرش تلقيح شود، در اين صورت، فرزندي که به دنيا مي آيد منسوب به زوجين است؛ مانند فرزند طبيعي.
  ب- نطفه ي مرد از راه شرعي به دست آيد و توسط غير شوهر، تلقيح شود، در صورتي که مستلزم نگاه يا تماس حرام نباشد، جايز است و فرزند متعلق به زن و شوهر است.(6)
  ج- به دست آوردن نطفه ي مرد يا تلقيح، مستلزم کار حرامي باشد، در اين صورت، تلقيح، جايز نيست، ولي اگر انجام گيرد، فرزند، مشروع و متعلق به زن و شوهر است.(7)
  د- باروري زن با نطفه ي غير همسرش جايز نيست؛ خواه زن، همسر داشته باشد يا نه، و خواه زن و شوهر، اجازه بدهند يا نه و خواه نطفه از محرم آن زن گرفته شود يا نه.
  در اين صورت، اگر تلقيح انجام گيرد و فرزندي به وجود بيايد که بدانند نتيجه ي تلقيح است، بدون شک پدر اين فرزند، شوهر اين زن نيست.(8)
  ه- ممکن است بر اثر پيشرفت علم و فن آوري، در آينده، باروري مصنوعي تنوع يابد از جمله؛
  - نطفه ي مرد را از ميوه ها و حبوبات و امثال اين ها به دست آورند و به زن تلقيح کنند و از اين طريق کودکي به وجود بيايد؛ در اين صورت، فرزند از آن مادر است و به کس ديگري تعلق ندارد.(9)
  - نطفه ي مرد را در دستگاهي شبيه ماشين جوجه کشي، پرورش دهند و فرزندي توليد شود، چنين فرزندي، تنها به مرد تعلق دارد.(10)
  - نطفه را از ميوه ها يا مواد ديگر به دست آورند و در دستگاه پرورش دهند، اگر چنين توليدي انجام گيرد، ضمن اين که هيچ اشکالي ندارد، محصول آن نيز ( هيچ پدر و مادري ندارد) و به کسي منسوب نمي شود.(11)
  3- سقط جنين
  از بين بردن جنين آدمي از مرحله ي نخستين استقرار در رحم به بعد جايزنيست و هيچ کس حتي زن و شوهر، حق چنين کاري را ندارند؛
  استفتا، آيا بعد از انعقاد نطفه، از بين بردن آن جايز است يا خير؟
  ج- بعد از انعقاد نطفه، جايز نيست.(12)
  سقط جنين دو حکم تکليفي و وضعي دارد؛ حکم تکليفي آن «حرمت» است و هرکس مرتکب آن شود، مرتکب گناه شده که بايد از آن توبه کند. حکم وضعي آن نيز پرداخت جريمه يا «ديه» است که به تناسب مراحل مختلف جنين، به شرح زير تعيين مي شود؛
  رديف:1، وضعيت جنين: روح در او دميده شده باشد.، جنسيت: پسر، مقدار ديه: 1000 دينار، دختر، مقدار ديه، 500 دينار.
  رديف:2، وضعيت جنين: خلقتش تمام و گوشتش روييده باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 100 دينار.
  رديف: 3، وضعيت جنين: استخوان بندي اش کامل ولي گوشت نروييده باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 80 دينار.
  رديف:4، وضعيت جنين: به شکل مضغه باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 60 دينار.
  رديف: 5، وضعيت جنين: به شکل علقه باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 40 دينار.
  رديف: 6، وضعيت جنين: نطفه در رحم، مستقر شده باشد.، جنسيت:-، مقدار ديه: 20 دينار.(13)
  - اگر زني، بچه ي خود را ساقط کند، بايد ديه ي کامل آن را [به پدر يا ورثه ي ديگر] بپردازد و خود بهره اي از ديه ندارد.(14)
  اگر کسي زن حامله اي را بکشد و بچه او نيز بميرد، ديه ي بچه ي جداگانه محاسبه و دريافت مي شود.(15)

  موارد اضطراري
  1- استفتا؛ زني حامله شده است و اکنون يک ماه و نيم دارد؛ دکترها مي گويند حاملگي براي مادر، خطر جاني دارد و موجب فلج شدن وي خواهد گشت. آيا سقط جنين براي چنين مادري جايز است؟
  ج- اگر ضرر و خطر جاني براي مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است.(16)
  2- اگر بچه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براي مادر، خطر داشته باشد. بايد به آسان ترين راه او را بيرون آورند و چنانچه ناچار شوند او را قطعه قطعه کنند، اشکال ندارد، ولي بايد به وسيله ي شوهرش اگر اهل فن است يا زني که اهل فن باشد او را بيرون بياورند و اگر ممکن نيست، مرد محرمي که اهل فن باشد واگر آن هم ممکن نشود، مرد نامحرمي که اهل فن باشد بچه را بيرون بياورد.(17)
  3- هرگاه مادر بميرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگرچه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند، بايد به وسيله ي کساني که در مسأله ي پيش گفته شد، از هر طرفي که بچه، سالم بيرون مي آيد، او را بيرون آورند و دوباره بدوزند، ولي اگر بين پهلوي چپ و راست در سالم بودن بچه فرقي نباشد، احتياط واجب آن است از پهلوي چپ بيرون آورند.(18)

  استفتاء:
  - آيا سقط جنيني که پزشک متخصص و مورد اطمينان، آن را ناقص الخلقه تشخيص داده، جايز است؟
  ج- سقط جنين در هر سني به مجرد ناقص الخلقه بودن آن و يا مشکلاتي که در زندگي با آن مواجه مي شود، جايز نيست.(19)

  پي نوشت :

  1- تحرير الوسيله، ج 2، ص 242، مسأله ي 14.
  2- ر.ک: صحيفه ي نور، ج 21، ص 46-47.
  3- احکام خانواده، ص 91-92.
  4- احکام خانواده، ص 92.
  5- رساله ي نوين، ج 3، ص 100.
  6- همان.
  7- تحرير الوسيله، ج 2، ص 621، مسأله ي 1.
  8- همان، مسأله ي 2-3.
  9- تحرير الوسيله، ج2، ص 622، مسأله ي 6.
  10- همان.
  11- همان.
  12- احکام خانواده، ص 88.
  13- تحرير الوسيله، ج 2، ص 597.
  14- همان، ص 598، مسأله ي 5.
  15- همان، مسأله ي 4.
  16- رساله ي نوين، ج 3، ص 101.
  17- توضيح المسائل، مسأله ي 626.
  18- همان، مسأله ي 627.
  19- رساله اجوبه الاستفتائات (فارسي) ص 279.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 3. #3
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  تنظيم خانواده دراسلام:

  اکنون که درسراسرجهان ـ امواج ـ مغناطيسي الکتريکي ـ پيام آور فرهنگ ها و مکاتب مختلف شدهاند و در فضاي کوچک زندگي روزمره ي هرفردي در هر لحظه از شب و روز ،صدهاپيام ارسال شده وجود دارد و هرکس بخواهد مي تواند با فشار دکمه اي ويا با گردش مختصر پيچي پيامهاي گوناگون را دريافت کند .خيالات و افکاربشرقرن بيستم اينک بربال امواج نشسته و درکوتاه ترين زمان هزاران کيلومترراه را مي پيمايد .و در دورترين سرزمينها بر دل و ديده ي مردمان فرود ميآيد .سيل خروشان تبليغات ، دريچه ي ذهنمان را به روي انديشه ها وارداتيگشوده است .درحالي که مبارزه با نفوذ فکري ... بيگانگان در کشورهاي اسلامي بر همه ي مسلمانان واجب است )(1)
  جهانخوارانتبهکار و دد منش با مسلح شدن به سلاح تبليغات مدرن ، و مجهز شدن بهتکنولوژي و با به کارگيري همه ي امکانات فکري و مادي نبرد سخت و بي امانيرا در پيش گرفته اند و يورشي ناجوانمردانه و بي رحمانه بر فرهنگ خونبارشيعه که همان اسلام ناب محمدي است انجام مي دهند .حال آنکه شيعه پيروراستين مکتب اسلام است ، و درنگاه او امامت و رهبري امامان معصوم اساس وريشه رسالت پيامبراسلام است .ستمکاران در هيچ جاي جهان آسايش و امنيتيندارند و براين پايه است که سپاهيان شب همه و همه خورشيد را نشانه گرفتهاند .آنان که صبغه ي الهي نداشته و با فرهنگ پربارشيعه بيگانه اند ، دربرابرهجوم افکارديگران خلع سلاح شده و بي درنگ به تقليد ازآن ها رنگ ميبازند .آنچه ما اکنون شاهد آن هستيم تغييري ناپسند در آداب و سنتهاي دينيو مذهبي جامعه است ،تغييري که بسياري از ناپسندها پسنديده و معروفها منکرشده اند و هر روز که مي گذرد معيارها و ارزش هاي اصيل فرهنگ ما جاي خود رابه معيارهاي بين المللي مي سپارد ارزش هايي که برگرفته از زندگي منهايخداست .
  و خلاصه کلام آنکه :توحيدي را که قرآن و عترت پاک پيامبراسلام معرفي کرده است را ازياد نبريم و شرط اساسي توحيد را که ولايتامامان معصوم است فراموش نکنيم و مرز بندگي خدا را ناديده نگيريم .امروزاگر بکوشيم فرداي بهتر خواهيم داشت ، و اگر سستي کنيم فردا خيلي دير است .

  هويت فرزندان اسلام :
  فرزند صالح :آينه دار ماه و مهر سلاله ينسلهاي پيشين ،گل خوشبوي باغ زندگاني ، فروغ ديدگان ، دست و بازوي توانا ،آمرزش خواه نياکان ، زينت و آرايش زندگي دنيا و هديه گرانقدر خداي مهرباناست .دردل پاک نوزاد نور حق تابيده و گوش جانش با تسبيح و تقديس فرشتگانانس گرفته .چنين فرزندان دلبندي به عنايت خداوند مهربان و به پيروي از سنتنبوي در آغوش ما جاي مي گيرد .
  از پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)شنيديمکه فرمود :من کان يحب ان يتبع سنتي فليتزوج فان من سنتي التزويج و اطلبواالولد فاني اکائربکم الامم غداً (2).کسي که پيروي از سنت و روش مرا دوستمي دارد پس بايد همسر بگيرد ، چون يکي از سنت هاي من گرفتن همسراست و درپي فرزند باشيد ، همانا من در فرداي قيامت به زيادي شما برامتهاي ديگرافتخار مي کنم .
  و چون پيامبر بزرگوار ما ـ به امرالهي فرمود :انا وعلي ابوا هذه الامه ـ من و علي هر دو پدران اين امتيم (3)با شنيدن پيامحياتبخش نبوي ،اصالت خود را باز شناختيم ، و با وجود چنان پدران عاليقدربر همه ي ناکسان باليديم ،و خود و فرزندانمان را پيش از آنکه به قوم وقبيله و زادگاهمان نسبت دهيم ، به امت اسلام و به رسول گرامي آن و بهمولاي متقيان امير مومنان علي (ع) وابسته و منسوب مي دانيم .
  پسفرزند ما نيز درشمار امت اسلام مي باشد ، زيرا فرزندي که والدين اومسلمانند درشمارامت اسلام بوده و همه ي احکام و فرامين الهي از زمانبارداري مادر تا لحظه ي مرگ در مورد او به اجرا گذاشته مي شود .در شرعمقدس اسلام به اين نکته نيزعنايت شده است که اگر زن کافري از مرد مسلمانيباردار شود و در زمان بارداري فوت کند و جنين او نيز بميرد هنگام به خاکسپردن وي ، بايد او را در قبر به گونه اي قرار دهند که جنين مسلمان او روبه قبله باشد .زيرا جنين فرزند اسلام است و فرزند اسلام از ارزش و اعتبارخاص برخوردار است .که پيامبر بزرگ خدا که ارزش و اعتبار هر موجودي را بهدرستي مي شناسد، فرمود هرمولوديدر امت من از آنچه خورشيد بر آن مي تابد در نزد من برتر است (4))و اين چهباور درستي است پس براي (تنظيم خانواده )که اين روزها زياد تکرار مي شودبيشتر وقت گذاشته و تصميم درست بگيريم .
  برگرفته از نظارت بر آموزش و پرورش فرزندان

  پي نوشت :

  1-توضيح المسائل آيت الله گلپايگاني.مسئله 2912.
  2 ـ کافي جلد 5 ص 329،ح5(خصال ج 2 ، ص 405)(وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 3 ح 6 )
  3 ـ علل الشرايع ، جلد 1 ، ص 127 ، ح2.
  4 ـ الومن لايحضره الفقيه ، جلد 3 ، 158 و ح 3582 علل الشرايع ، ج 2 ، ص 530 ، ح 2
  منبع: کتاب نظارت بر آموزش و پرورش فرزندان
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 4. #4
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  ارایه دهندگان خدمات می توانند با توجه به کاری که انجام می دهند مغرور شوند و افتخار نمایند زیرا تنظیم خانواده به همه افراد کمک می کند . در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود :

  زنان :
  تنظیم خانواده به زنان کمک می کند تا خودشان را از حاملگی ناخواسته محافظت کنند . در نتیجه زندگی بسیاری از زنان از حاملگی پرخطر و سقطهای غیر سالم در امان می ماند . اگر همه خانمها می توانشتند از حاملگی پر خطر در امان باشند ، میزان مرگ و میر مادران به یک چهارم میرسید .همچنین ، بسیاری از روش های پیشگیری از بارداری مزایای دیگری نیز دارد به عنوان مثال بعضی روش های هورمونی پیشگیری از بارداری از برخی سرطانها جلوگیری می کند و یا کاندوم به پیشگیری از انتقال بیماریهای مقاربتی از جمله لیدز کمک می کند .

  کودکان :
  تنظیم خانواده با فاصله گذاری مناسب بین تولد فرزندان ،باعث نجات جان فرزندان می شود .سالانه بین 15-13 میلیون کودک زیر 5 سال از بین می روند .اگر فاصله تولد فرزندان حداقل 2 سال باشد ، از 4-3 میلیون مرگ کودکان پیشگیری می شود .

  مردان :
  تنظیم خانواده به مردان و زنان کمک می کند که مراقب خانواده خود باشند .
  مردان در سراسر جهان می گویند که با تنظیم خانواده امکان فراهم کردن زندگی بهتری برای خانواده به وجود می آید .

  خانواده ها :
  تنظیم خانواده به سلامت خانواده کمک می کند .زوج هایی که فرزند کمتری دارند توانایی تامین غذا ، لباس ، مسکن و آموزش بهتری برای فرزندانشان دارند .

  ملت ها :
  تنظیم خانواده به توسعه ملت ها کمک می کند . در کشور هایی که زنان دارای فرزند بسیارکمتری نسبت به مادران خود هستند وضعیت اقتصادی مردم آن کشور با سرعت بیشتری بهبود می یابد .

  کره زمین :
  اگر خانواده فرزندان کمتری در آینده داشته باشد از دو برابر شدن جمعیت 9/5 میلیاردی کره زمین در کمتر از 50 سال آینده جلوگیری می شود .در آینده منابع طبیعی مورد نیاز شامل آب و خاک حاصلخیز کاهش خواهد یافت .بنابراین با کاهش رشد جمعیت هر فردی فرصت بهتری برای یک زندگی خوب خواهد داشت .

  مشاوره :
  مشاوره حیاتی است .در نتیجه مشاوره ، ارایه دهندگان خدمات تنظیم خانواده به مراجعین کمک می کنند که آنها در چهار چوب مسایل بهداشت باروری ، روش تنظیم خانواده مناسب را انتخاب کرده و از آن استفاده کنند . مشاوره خوب رضایت بیشتر مراجعین را به همراه دارد .همچنین مشاوره خوب به مراجعین کمک میکند که از روش های تنظیم خانواده به مدت بیشتری و با موفقیت بیشتری استفاده کنند .

  انتخاب آگاهانه در تنظیم خانواده به چه معنا است ؟
  زمانی که فرد بر اساس آگاهی ، تفکر و اطلاعات صحیح و سود مند انتخابی انجام میدهد انتخاب آگاهانه صورت گرفته است .یکی از اهداف مهم مشاوره تنظیم خانواده کمک کردن به مراجعه کننده برای انتخاب آگاهانه در زمینه بهداشت باروری و تنظیم خانواده است .

  آگاهانه به این معنا است که :
  مراجعین اطلاعات صحیح ،واضح و اختصاصی که برای تصمیم گیری درباره انتخاب روش جلوگیری از باردای نیاز دارند دریافت کنند .برنامه تنظیم خانواده با کیفیت خوب هر روش را بر حسب نیاز معرفی می کند و از سر ریز شدن اطلاعات و ارایه اطلاعات اضافی جلوگیری کرده و به مراجعین کمک میکند که از روش به طور اثر بخش و بی خطری استفاده کند .
  مراجعین نیازهای خود را درک کنند زیرا درباره وضعیت خود فکر کرده اند .یک برنامه مناسب تنظیم خانواده از طریق بحث های چهره به چهره و انفرادی مشاوره و پیام های وسایل ارتباط جمعی میتواند یه مراجعین کمک کند که روش هایی را انتخاب کنند که با نیازهای آنها هماهنگ باشد .

  انتخاب به این معنی است که :
  چند روش به مراجعین معرفی شده باشد تا از میان آنها بتوانند انتخاب کنند . برنامه های تنظیم خانواده ای که کیفیت خوبی دارد روش های مختلفی که با نیازهای افراد گوناگون هماهنگ است را معرفی کرده و از معرفی تنها یک یا دو روش خودداری میکند .همچنین اگر او توانایی در اختیار قرار دادن یک روش یا خدمات مربوط به آن روش را نداشته باشد مراجعین را به یک مرکز دیگر ارجاع می دهد .
  مراجعین خودشان تصمیم بگیرند .ارایه دهندگان خدمات به مراجعین کمک کنند در باره تصمیماتشان فکر کنند ،ولی هرگز نباید انها را مجبور به انتخاب یک روش معین کنند .
  منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 5. #5
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  آیا برای بچه دار شدن آمادگی دارید؟

  آمادگی برای بچه دار شدن چیست و برای اینکه بچه ی خوب و سالمی داشته باشیم، چه باید کرد؟
  خوب است بدانیم که بچه دار شدن تنها باردار شدن و به دنیا آوردن بچه نیست. کودکی که پا به این دنیا می گذارد، حقوقی دارد که باید رعایت شود. وظیفه ی پدر و مادر است که محیطی سرشار از مهر و محبت برایش فراهم کنند، از نظر اقتصادی در سطحی باشند تا امکانات اولیه را تهیه کنند و از همه مهم تر، خودشان از سلامت کافی برخوردار باشند، تا بتوانند یک کودک را در کمال آرامش و سلامت پرورش بدهند. در این مقاله می خواهیم شما را با رژیم غذایی سالمی که تاثیر به سزایی روی سلامت جنین دارد، آشنا کنیم.
  یک مادر برای اینکه فرزندی سالم به دنیا آورد، در درجه ی اول خودش باید در شرایط روحی و جسمی مناسبی باشد. تعدیل وزن، کاهش استرس، تنظیم رژیم غذایی متعادل و مناسب و ورزش، از مهم ترین نکاتی است که یک خانم قبل از بارداری باید رعایت کند. داشتن پدر و مادری سالم، یکی از بزرگ ترین حقوق کودک است و پدر و مادر باید قبل از تصمیم گیری برای بچه دار شدن، به این فکر باشند.

  چند نکته ی غذایی برای داشتن یک بارداری سالم
  رژیم غذایی را به وضع بهتری تغییر دهید:
  اگر عادت به خوردن غذاهای ناسالم دارید، هر چه زودتر این عادات را ترک کنید. ممکن است خیلی از غذاهای چرب و چاق کننده و ناسالم را دوست داشته باشید، اما این خودخواهی است. اگر بعد از باردار شدن نیز به همان شیوه ی نادرست غذا بخورید، مطمئنا روی سلامتی کودکتان تاثیر بدی خواهد گذاشت.
  باید بدانید هر چیزی که می خورید، روی رشد و سلامت جنین تان هم اثر می گذارد و ممکن است، برایش ضرر داشته باشد. همچنان که ساختار بدن جنین در حال شکل گیری است، سلول های مغزی او نیز در حال رشد و تکثیر هستند و استخوان های بدن او نیز در حال ترکیب بندی است. نیاز مادر هم به مواد مغذی، در این شرایط چند برابر می شود. بنابراین قبل از اقدام به باردار شدن، حتما روی رژیم غذایی تان دقت داشته باشید.
  مادر باردار باید از مصرف گوشت و ماهی فرآیند شده، دودی و نمک سود شده در تمام دوران بارداری و سه ماه قبل از آن خودداری کند.
  چه برای مرد و چه برای زن، غذا و بارداری اهمیت زیادی دارد. برای اینکه شانس باروری افزایش پیدا کند و برای داشتن یک نوزاد سالم، رژیم غذایی نقش بسیار مهمی دارد.
  از این رو محققان توصیه می کنند که روزانه چند وعده میوه، سبزی و حبوبات بخورید. غذاهای سرشار از کلسیم مثل ماست و دوغ و پنیر و مخصوصا شیر ضروری است.
  ویتامین C ، اسید فولیک، ویتامین E و روی برای شکل گیری اسپرم های سالم بسیار مهم است. دریافت نکردن مواد غذایی کافی می تواند روی زمان قاعدگی شما تاثیر بگذارد. اگر وزنتان زیاد است یا چاق هستید، قبل از تصمیم گیری برای بچه دار شدن، وزنتان را به حد ایده آل برسانید.
  از این چند مورد اجتناب کنید:
  اگر عادت به خوردن چیپس، پفک، غذاهای آماده و گوشت های فرآیند شده مثل سوسیس، کالباس، سس و غذاهای چرب و شور دارید، این عادات را کنار بگذارید.
  به هیچ عنوان الکل مصرف نکنید.
  سر خود دارو نخورید و اگر سیگار می کشید، سیگارتان را ترک کنید.
  زیاد قهوه ننوشید. در صورتی که به چای علاقه دارید، سعی کنید چای کم رنگ مصرف کنید. مقدار کم قهوه ممکن است ضرری نداشته باشد، اما مصرف بیش از دو فنجان آن در روز، روی قدرت باروری تاثیر می گذارد.
  اگر چه ماهی همیشه به مادران باردار و زنانی که در دوران باروری هستند توصیه شده است، اما در نظر داشته باشید که نوع خوب و مرغوب آن را انتخاب کنید، چون بعضی از انواع ماهی ها حاوی جیوه ی زیادی است و این می تواند برای جنین خطرناک باشد. جیوه می تواند در بدن تجمع پیدا کند و حتی تا یک سال در بدن بماند. بهتر است، هفته ای دو بار ماهی، آن هم از نوع بی ضرر مثل سالمون و قزل آلا استفاده کنید.
  باید از مصرف گوشت و ماهی فرآیند شده، دودی و نمک سود شده در تمام دوران بارداری و سه ماه قبل از آن خودداری کنید.
  منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 6. #6
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  آیا برای بچه دار شدن آمادگی دارید؟
  برخی زوجها با درایت و برنامه ریزی دقیق صاحب فرزند می شوند، عده ای از زوجین هم بدون اندیشه و غیر مسئولانه، و برخی هم تصمیم می گیرند تا هیچگاه صاحب فرزندی نشوند.
  صرف نظر از اینکه شما در کدام دسته جای می گیرید، یک چیز مسلم است، و آن اینست که داشتن فرزند و پرورش آن یک شغل و مسئولیت ۲۴ ساعته و مادام العمر است، و البته پر هزینه و طاقت فرسا. ما در این مقاله به چند پارامتر که به شما کمک میکند تا دریابید آیا آمادگی خوش آمد گویی به عضو جدیدی را در خانواده ی خود دارید یا خیر، اشاره کرده ایم:

  ۱- آیا رابطه ای با ثبات با شریک خود دارید:
  آیا بچه دار شدن توانایی ترمیم و یا تحکیم یک زندگی زناشویی ی متزلزل را دارد؟ خیر. این یک افسانه است. شما بایستی قبل از اینکه صاحب فرزندی شوید خود و شریکتان را بخوبی بشناسید، باید خالصانه به یکدیگر علاقه مند بوده و رابطه ی میان شما صمیمی و کاملاً با ثبات باشد. باید آینده ی رابطه ی شما روشن، مطمئن، قابل پیش بینی و نوید دهنده باشد.

  ۲- آیا از توان مالی برخوردار میباشید:
  یک کودک با وابستگی های مالی فراوانی به این دنیا وارد میشود، که این وابستگی ها با گذشت زمان افزایش نیز می یابند. هزینه های نگهداری و پرورش کودک بی شماراست، از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: هزینه زایمان، هزینه های درمانی (مراجعه به پزشک و تهیه دارو)، نیازهای تغذیه ای و پوشاک، اسباب بازی، مدرسه و شهریه های متعدد دیگر، اوقات فراغت، دانشگاه، ازدواج و…بنابراین لازم است تا شما از یک پشتوانه مالی، یک شغل با درآمد مکفی و پایدار و پس انداز خوبی برخوردار باشید (برخورداری از امنیت شغلی و مالی).

  ۳- آیا وقت کافی در اختیار دارید:
  بسیار خوب، شما از لحاظ مالی تامین میباشید. اما پول نمیتواند نیازهای احساسی و عاطفی فرزند شما را برآورده سازد. کودک شما نیازمند حضور شماست، که هیچ چیز را نمیتوان جایگزین آن کرد، حتی گرانقیمت ترین و مجلل ترین لباسها و اسباب بازیها را. این در مورد پدر و مادر هر دو به یک اندازه صدق کرده و حائز اهمیت است. چنانچه مشغله کاری زیادی دارید بهتر است از بچه دار شدن صرفنظر کنید.

  ۴- آیا به مسایل بالقوه ی آینده اندیشیده اید:
  چنانچه شما و شریکتان متعلق به دو مذهب، فرهنگ، کشور و یا حتی طبقه ی اجتماعی ی متفاوت باشید، این تفاوتها میتواند طی پرورش کودک زمینه ساز مشاجرات و کشمکش های فراوانی گردد. نیازی نیست شما در مورد همه چیزهم عقیده باشید، اما ضروری است بر سر اینکه چگونه در آینده مصالحه و سازش خواهید کرد توافق حاصل کرده باشید.

  ۵- آیا از سلامت کامل جسم و روان برخوردار میباشید:
  شما و شریکتان قبل از بارداری باید کاملا سالم باشید. پیش از بارداری بایستی تحت یک چک آپ کامل قرار گیرید، و وجود بیماریهای خطرناک از قبیل اچ آی وی در شما منتفی گردد. چنانچه به دیابت و فشار خون بالا مبتلا هستید، بایستی تحت نظر متخصص زنان فرزند خود را بدنیا آورید. همچنین انجام آزمایشات ژنتیک قبل از بارداری از اقدامات بسیار ضروری و حیاتی است. سلامت روان شما و شریکتان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

  ۶- آیا از دانش کافی در زمینه پرورش کودک بهره مند میباشید:
  فرزند پروری یک علم است. شما بایستی از مراحل رشد و تکامل کودک، نحوه مراقبت از کودک، و روانشناسی کودک و نوجوان آگاهی کامل داشته باشید. شما باید بدانید چگونه با یک کودک خردسال و یا نوجوان رفتار کرده و تعامل داشته باشید. شما بمنظور تادیب و تربیت فرزندتان باید از صلاحیت و دانش کافی برخوردار باشید.

  ۷- آیا شما از حمایت اجتماعی و عاطفی کافی برخوردار هستید:
  پرورش کودک بدون یاری دوستان و خانواده کاری بس دشوار و طاقت فرسا است. بنابراین مطمئن گردید از حمایت اجتماعی کافی در رابطه با نگهداری و پرورش فرزندتان بهره مند میباشید.

  ۸- آیا شما آمادگی ظهور تغییرات جسمی در بدنتان را دارید:
  حاملگی و زایمان با اضافه وزن در مادران همراه است (به ویژه در ناحیه شکم). این اضافه وزن ممکن است همیشگی و یا گذرا باشد. به هر صورت برای بازگشت به وضعیت اولیه حداقل ۹ ماه زمان لازم است. بنابراین زوجهای جوان باید آمادگی پذیرش این تغییرات ظاهری را داشته باشند.

  ۹- آیا برای بی خوابی های شبانه آمادگی دارید:
  بی خوابی های شبانه، از هم گسیختگی در الگوهای خواب، نبود وقت کافی برای رسیدگی به خودتان، رابطه ی جنسی کمتر، تفریح و اوقات فراغت کمتر، ازجمله مشکلات پیش روی شماست که باید با آنها کنار آیید. هشیار باشید که بچه دار شدن در ماه های نخست زندگی ی مشترک میتواند استرس و فشار روحی ی زیادی به شما و شریکتان تحمیل کند.

  ۱۰- آیا میتوانید فرزند خود را همانگونه که هست بپذیرد:
  شما باید احتمال تولد نوزادی با نقصهای جسمی و روانی را نیز مد نظر داشته باشید ( هر چند اغلب آنها قابل پیشگیری است). ممکن است نوزاد شما، آن طور که در رویاهایتان می پروراندید، نباشد، ممکن است از زیبایی دلخواه شما برخوردار نباشد، و یا حتی ممکن است مرده متولد شود. چنانچه پسر و یا دختر بودن کودک برایتان مهم است، بهتر است قید بچه دار شدن را بزنید، چون ممکن است چیزی بر خلاف آرزویتان رقم بخورد.

  چند توصیه دیگر:
  ۱- چنانچه بر مبنای دلایل غلط و غیر منطقی صاحب فرزند شوید، لذت شیرین پدر و مادر شدن به پشیمانی و عذابی ابدی برای شما و فرزندانتان بدل خواهد شد.
  ۲- برای آینده خود برنامه ریزی کنید و ببینید حضور فرزند در آن چه تغییراتی ایجاد میکند.
  ۳- فرزند با خود شادی های بسیاری به همراه می آورد، اما در عین حال چالشهای فراوانی نیز پیش روی شما قرار میدهد. فرزند روابط، فعالیتهای روزمره، شغل، وضعیت مالی، و سبک زندگی شما را دستخوش تغییر خواهد کرد.
  ۴- پیش از بچه دار شدن درباره نحوه ی پرورش کودک با شریکتان صحبت کرده و به توافقات اصولی دست یابید. هر دوی شما در این زمینه باید از آمادگی جسمی، روحی و مالی کافی برخوردار باشید.
  ۵- شما و شریکتان باید قادر به فرآهم آوردن محیط و فضایی سالم، امن، مطمئن و عاری از تنش برای رشد و بالندگی فرزندتان باشید.
  ۶- بسیاری از مادران پس از تولد فرزندشان دچار افسردگی پس از زایمان میگرند. از دلایل عمده آن عدم آمادگی برای مادر شدن، ناتوانی در درک حقایق زندگی، توقعات نامعقول و عدم برنامه ریزی قبلی میباشد. به عبارت ساده تر آنها نمی دانند چه میکنند و چه باید بکنند.
  سطحی نیاندیشید. از افرادی که به تازگی صاحب فرزند شده اند، مشکلات مرتبط با نگهداری کودک را جویا شده و صادقانه ببینید می توانید از عهده آنها بر آمده و با آنها کنار آیید
  منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 7. #7
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  احکام تنظیم خانواده از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله):

  وازکتومي (بستن لوله مردان)
  سوال: آيا عمل بستن لوله مردان_ وازكتومي در مواردي كه طرفين تمايلي به داشتن فرزند ديگري ندارند مجاز مي باشد؟
  پاسخ معظم له: براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مي باشد، تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.

  حکم راههاي جلوگيري از بارداري
  سوال: بهترين راه براي جلوگِيري از بارداري از نظر اسلام کدام است؟
  پاسخ معظم له: براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مي باشد، تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.

  عمل وازکتومي
  سوال: بسمه تعالي با عرض سلام اينجانب و همسرم داراي دو فرزند هستيم و تمايلي براي بچه دارشدن مجدد نداريم با توجه به اين كه مصرف قرص هاي بارداري براي زنان نيز ايجاد اشكال مي كند مي توانم خود را با عمل وازكتومي عقيم نمايم يا خير؟
  پاسخ معظم له: هرگاه قابل برگشت باشد مانعي ندارد

  بستن لوله های رحم
  سوال: ضمن عرض سلام آيا بستن لوله هاي رحم اشكال شرعي دارد؟با توجه به اينكه 15 درصد افراد پس از باز كردن مجدد لوله ها حامله ميشوند و در بقيه افراد نيز با روش ivf امكان حاملگي به طور صد در صد وجود دارد.
  پاسخ معظم له: در صورتيكه سبب عقيم شدن دائم نباشد اشكالي ندارد ولي اگر نظر و لمس حرام در آن صورت گيرد بايد تنها در مواقع ضرورت اين كار انجام شود.

  جلوگیری که مسلتزم لمس و نظر حرام است

  اجبار زن به جلوگیری توسط مرد
  سوال: خانمى براى جلوگيرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد و براى اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه كند دست بزند.با توجّه به اين دو نكته غير مجاز و اين كه جلوگيرى از باردارى معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟
  پاسخ معظم له: اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست و در صورت ضرورت (به تشخيص اطباى مورد وثوق) جايز است.

  بستن لوله های رحم
  سوال: بستن لوله هاى رحم به منظور جلوگيرى از حمل چه حكمى دارد؟
  پاسخ معظم له: تا ضرورتى نباشد جايز نيست.

  بستن لوله های رحم به خاطر بیماری
  سوال: بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بيماريهاى مختلف چه حكمى دارد؟
  پاسخ معظم له: هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اين كه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جايز است.

  جلوگیری به وسیله «آی یو دی»
  سوال: در مورد استفاده از «آى يو دى» كه اثر آن جلوگيرى از لانه گزينى نطفه بسته شده است آيا جواز شرعى وجود دارد يا خير؟
  پاسخ معظم له: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد، مگر اين كه ضرورت فردى يا اجتماعى ايجاب كند.

  بستن لوله ها بدون اجازه شوهر
  سوال: آيا زن بدون اجازه شوهر مى تواند اقدام به بستن لوله بنمايد؟
  پاسخ معظم له: اگر ضرورتى نباشد جايز نيست.

  زن و مردی که توانایی انعقاد نطفه سالم را ندارند
  سوال: در مواردى كه حاصل حاملگى جنينهاى داراى نقص در خلقت يا بيمارى ژنيتيكى است، آيا مى توان با بستن لوله هاى زن يا مرد اقدام به جلوگيرى از حاملگى بعدى كرد؟
  پاسخ معظم له: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جايز است.

  اولویت زن یا مرد برای بستن لوله
  سوال: در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود حقّ تقدّم با كدام يكى است؟
  پاسخ معظم له: در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدّم باشد.

  بستن لوله به خاطر خطرات جدی بارداری
  سوال: با توجّه به منابع علمى پزشكى معتبر در مورد مادرانى كه بيش از پنج زايمان داشته اند و داراى سنّ بالاتر از 35 سال مى باشند مبنى بر اين كه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آيا مجاز به بستن لوله هاى رحم هستند؟
  پاسخ معظم له: چنانچه خطر قطعى يا به احتمال قابل ملاحظه اى باشد جايز است.

  اجبار پزشکان به عقیم سازی
  سوال: پزشكى كه در استخدام دولت مى باشد، بفرماييد:
  الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم سازد چه تكليفى دارد؟
  ب) اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمى گردد؟
  ج) آيا در مورد اجبار، ضمانى هم به عهده طبيب خواهد آمد؟
  پاسخ معظم له:
  الف) هرگاه كارشناسان متديّن ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.
  ب) اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مى دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.
  ج) طبيب در اين حال ضامن است.

  ترویج جلوگیری به منظور کنترل جمعیت
  سوال: تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيرى و كنترل جمعيّت به عنوان يك كار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ايرانى در منابر و محافل دينى، شرعاً چه حكمى دارد؟ آيا خلاف شرع است (بدون اين كه كسى ما را وادار سازد و اين را تشخيص شخصى دانسته و انجام دهيم)؟
  پاسخ معظم له: در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متديّن، مسأله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست و بنابراين محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيّتى به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل البيت(عليهم السلام) باشد كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود. در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيّت به جاى افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت، تا مسلمانانى عالم تر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شود و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود و نيز بايد توجّه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهّد، كنترل جمعيّت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقط جنين و امثال آن.

  عقیم کردن توسط پزشک
  سوال: هرگاه پزشك مرد يا زنى را عقيم كند، آيا بايد ديه بپردازد؟
  پاسخ معظم له: ديه ندارد. ولى اگر قابل بازگشت نباشد، شرعاً جايز نيست.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 8. #8
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  كنترل جمعيت در ايران:

  بحث تنظيم خانواده به معناي تناسب فرزندان با امكانات و شرايط زندگي در كليه تمدنها، سوابق كهن دارد. مستندات باقيمانده، سابقه كنترل مواليد را 4000 سال پيش در مصر، 1600 سال پيش در هند، 1300 سال پيش در چين و 2000 سال پيش در يونان و ايران نشان ميدهد. تاريخ بشر وسايل و مواد فراواني را به عنوان ابزار جلوگيري از حاملگي در خود ثبت كرده است.
  البته اغلب سياستهاي جمعيتي با توجه به ميزان بالاي مرگ و مير به منظور افزايش زاد و ولد بوده است تا اين كه در دهههاي پاياني قرن 18 متفكراني چون مانتوس به بعد اقتصادي و اجتماعي قضيه توجه و به بحراني كه به سبب فرزندآوري بيرويه قريبالوقوع خواهد بود، اشاره كردند. به اين ترتيب بحث كنترل مواليد در انگلستان به ساير كشورهاي اروپايي و آمريكايي وارد شد.
  برنامههاي تنظيم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهاني قدمتي حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از كشورهاي جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها، از خدمات تنظيم خانواده حمايت ميكنند.
  در جوامع صنعتي صددرصد زنان واجد شرايط، از برنامه تنظيم خانواده پيروي ميكنند، ولي فقط نيمي از زنان در كشورهاي درحال توسعه از اين تكنولوژي نوين، بهرهمند ميشوند. در سنگاپور 70 درصد زنان از اين روشها استفاده ميكنند.
  در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 اين كار به صورتي متمركز ادامه يافت.
  سال 1346 در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سالهاي بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد.
  پس از اجراي برنامههاي تجربي محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع كشورهاي عامل به تحديد مواليد پيوست.
  در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود كه با اجراي سياستهاي «فرزند كمتر، زندگي بهتر» در دهه 1355 1345 فقط با اندكي كاهش به 7/2 درصد رسيد.
  پس از پيروزي انقلاب اين سياستها از سوي برخي دستاندركاران به دلايل مختلف تعطيل شد. جنگ تحميلي و ميل رواني به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ نيز در اين خصوص بيتاثير نبود.
  مرحله دوم سياستهاي تحديد مواليد و برنامههاي تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلي ايران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامي كه در سال 1367 نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سالهاي 65 55 به طور كلي 9/3 درصد و بدون احتساب معاودين عراقي و پناهندگي افغاني 55/3 درصد (و شايد به طور دقيق تر 2/3 درصد) اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفكرين جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سياستي رسمي مبني بر كاهش مواليد انداخت.
  در شهريور ماه سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت شد در اين سمينار شركت كنند. در قطعنامه پاياني سمينار، مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شد؛ علاوه بر آن كه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعيت فعلي نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت.
  آن هم در شرايطي كه جمعيت كشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشي از فرسايش جنگلها و مراتع و تخريب منابع طبيعي نيز ترسيم شد. امام خميني(ره) نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكي از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار دادند البته همچنان مخالفتهايي وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يك ماه پيش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گيرد، اين سياستها به هيات دولت ارائه شد.
  در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني و تضمينكننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شده بود و اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشاركتها بويژه مشاركتهاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهيهاي اجتماعي به كمك مراجع تقليد و رسانههاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيلكننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانده شد.
  فاصلهگذاري بين زايمانها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروريهاي ناخواسته، وازكتومي (عقيم شدن) داوطلبانه براي مردان متقاضي و حذف كليه سياستهاي تشويقي 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليتهاي اجرايي مدنظر قرار گرفت.
  در سال 1368 اين سياست رسمي، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ شد و اجراي آن به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمانهاي ذيربط ديگر واگذار شد.
  در سال 1369 شورايي به نام «شوراي تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و در سال 1370 با ايجاد «اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده» برنامههاي جمعيتي گسترش يافت و در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ دوم خرداد 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون كليه امتيازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدوديتهايي براي كثرت اولاد در نظر گرفته شد.
  منبع:جام جم آنلاين
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 9. #9
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  کتاب بهداشت و تنظيم خانواده مجموعهِ چهار گفتار از آيت الله شهيد دکتر بهشتى است که در بهار سال1351 در جلسات انجمن اسلامى پزشکان با عنوان «بهداشت و تنظيم خانواده از نظر اسلام» ايراد شده است. سابقهِ طرح بحث به اندکى پيش از آن جلسات بازمىگردد. در اوايل دههِ پنجاه سازمان بهداشت جهانى تصميم گرفت کنفرانسى را در رباط، پايتخت کشور مراکش، برگزار کند و ديدگاه انديشمندان مسلمان را در زمينهِ تنظيم خانواده به دست آورد. بدين منظور از صاحبنظران 22 کشور مسلمان دعوت کرد تا مقالاتى در اين زمينه ارائه دهند. در ميان دانشمندان شيعى از دکتر بهشتى نيز خواسته شد تا به يکى از موضوعات مورد بحث کنفرانس بپردازد. ايشان موضوع نازا کردن و سقط جنين را در فقه اسلامى و بويژه فقه شيعه انتخاب کرد و مورد بحث و بررسى قرار داد و صورت مکتوب آن را با عنوان: «حکم الاجهاض و التعقيم فى الشريعهِ الاسلاميهِ» ارسال کرد. ايشان معتقد بود که بحث پيشگيرى تا حد مطلوبى مورد توجه قرار گرفته و در ميان فقهاى اسلامى تحت عنوان عزل از آن بحث شده است، اما بحث نازا کردن و سقط جنين نيازمند بررسى جدىترى است، لذا اين بحث را ادامه داد. پس از آن فرصتى فراهم شد تا ايشان بتواند در داخل ايران، در محفلى علمي، زاويههاى مختلف اين بحث را بکاود؛ در جمعى که از زبدهترين محققان کشور با تخصصهاى مختلف در آن حضور داشتند. حاصل اين بحثها نوارهايى بود که پياده شده و به صورت کتاب درآمده است. بىگمان بحث تنظيم خانواده متضمن تأکيد بر رعايت مصالح خانواده و پيشبينى مشکلات کثرت عائله از جنبههاى اقتصادي، تربيتى و اجتماعى است. دانش بهداشت و تنظيم خانواده براى توالد و تناسل، رعايت فاصله ميان زايمانها، و درمان کودک و مادر، نظمى را پيشنهاد مىکند و معتقد است براى هر خانواده رعايت تناسب معيشت با تعداد عائله ضرورى است. مهمترين فراز بحث دکتر بهشتي، که در عين حال طولانىترين قسمت را تشکيل مىدهد، بحث سقط جنين است؛ زيرا از نظر اکثر متفکران و انديشمندان مسلمان، و همچنين صاحبنظرانى که در اين بحث علمى حضور داشتهاند، تنظيم خانواده و روشهاى پيشگيرى چون عزل و مانند آن بدون اشکال است، اما نسبت به سقط جنين بحث و ترديد وجود دارد. مهمترين نگرانى در نظر اين گروه شائبه قتل نفس است. براى همين است که دکتر بهشتى تلاش مىکند تا توضيح دهد طبق مبانى فقهي، جنين پيش از چهار ماهگى موجود انسانى نيست، لذا سقط جنين در چنين حالتى قتل نفس نيست. مهمترين دليل ايشان در اين زمينه رواياتى است که در بخش ديات آمده و جنين را پيش از نفخهِ روح، انسان تلقى نمىکند و ديهِ کامل براى آن قائل نيست. ايشان خود را در اين ميدان تنها نمىانگارد و به آراى کسانى چون محقق حلى در شرايع الاسلام و نجفى در جواهر الکلام استشهاد، و گاه استناد، مىکند. يکى از نکات جالب توجه و خواندنى اين کتاب مباحث و نقدهايى است که از سوى انديشمندانى همچون استاد شهيد آيت الله مرتضى مطهرى و علامه فقيد آيت الله محمد تقى جعفرى و شادروان دکتر کاظم سامى طرح مىشود، که به نوبهِ خود بر ارزش کتاب حاضر مىافزايد. گرچه قالب بحثهاى موجود در اين کتاب به شکل سخنرانى است، اما آن بحثها چنان با طراوت، در محيطى باز و با سعهِ صدر طرح شده که جلسات را به ميزگردى گرم و گيرا تبديل کرده است. استاد مطهرى با تنظيم خانواده و ضرورتهاى آن با دکتر بهشتى همراهى مىکند و قبول دارد که پيش از انعقاد نطفه همه کار براى مانع شدن آن مىتوان انجام داد، اما اعتقاد دارد عمل سقط جنين خالى از اشکال نيست. سپس استاد جعفرى به ميدان مىآيد. نکتهِ مهم ايشان در نقد سخنان دکتر بهشتى اين است که از همان زاويهِ روايتى و فقهى به نقد نظريهِ حليت سقط جنين مىپردازد. استاد جعفري، برخلاف استاد مطهري، براى استنباط حکم حرمت به استشمام فقها (نه استحسان، که دکتر بهشتى نسبت به آن اشکال دارد) استناد مىکند؛ يعنى فضا و جو فقها را حول دو روايت مورد بررسى قرار مىدهد و مىخواهد استنباط کند که اين عمل نه تنها کفاره و ديه دارد، بلکه حرمت هم دارد؛ آنگاه از تعبير «جنايت» در اسقاط جنين در کلمات فقها براى دليل حرمت سود مىجويد. دکتر بهشتى به اشکالات و شبهات پاسخ مىدهد و با متانت هميشگى اصول و مبانى خود را يادآور مىشود. در آغاز تأکيد مىکند اين اشکالات به نظريهِ ايشان آسيبى نمىرساند و سقط جنين پيش از ولوج روح، قتل انسان به حساب نمىآيد و اگر ميان زن و مرد توافق حاصل شد حرمت ندارد. اما با اين همه يادآور مىشود که مطالبش فتوا نيست و اين بحثها جنبهِ راهبرد عملى ندارد، و مىافزايد که بايد روى اين مسئله بيش از اين مطالعه و بررسى کرد تا بتوانيم وضع خودمان را در برابر اين ادله مشخص کنيم، و از ياد نبريم که گرايش به احتياط امرى است و بحث علمى و تحقيق، مسئله ديگرى است. به منظور تکميل ديدگاهها، در کنار سخنان دکتر بهشتى نقطه نظرات ديگر حاضران و سخنرانان در آن جلسات را نيز در اين کتاب آمده است، به گونهاى که خوانندگان با مطالعهِ اين اثر با ديدگاههاى مختلفى در مورد کنترل جمعيت مواجه خواهند شد که صاحبان آنها سعى داشتهاند هر يک را به انديشهِ دينى مستند يا منسوب سازند. همچنين، جهت استفادهِ بيشتر، مقالهِ ارسالى دکتر بهشتى به کنگرهِ «الاسلام و تنظيم الاسرهِ» که به زبان عربى نگارش يافته و تقريباً همين محتوا را به زبانى فنى بيان کرده، به همراه ترجمهِ آن پيوست کتاب حاضر شده است. افزون بر موضوعات مطرح شده،— مانند ضرورت کنترل مواليد در جامعهِ اسلامي، استفاده از عوامل پيشگيرى از نظر اسلام، مسئله تعقيم و نازا کردن طبى زن و مرد از نظر اسلام و سقط جنين در مراحل گوناگون رشد آن از نظر اسلام،— شيوهِ استدلال و استنباط فقهى دکتر بهشتى در برخورد با مسائل روز، جايگاه نظرات کارشناسى در آن، دقت نظر و موشکافى مطالب از سوى شرکت کنندگان در بحث نيز در خور تأمل بسيار است. افزون بر اين، انتشار اين گونه مباحث مىتواند به لحاظ تاريخى نيز مفيد باشد، چرا که نمايانگر بستر فکرى نهضت مردم مسلمان اين مرز و بوم است که به انقلاب شکوهمند سال1357 انجاميد، و نيز حاکى از بضاعت فرهنگى آن است.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 10. #10
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  آسيب ديدگي اسپرم پدر در اثر زندگي ناسالم به نسلهاي بعدي منتقل ميشود:

  پژوهشگران هشدار دادند كه آسيب ديدگي ساختاري سلولهاي اسپرم به نسلهاي بعدي هم منتقل ميشود.
  به گزارش سلامت نیوز به نقل ازايسنا، پژوهشگران دانشگاه ايداهو در آمريکا اعلام كردند: پدراني که دخانيات و مشروبات الکلي مصرف ميکنند، بايد بدانند علاوه بر خود به فرزندانشان نيز آسيب ميرسانند.
  به گفته اين پژوهشگران، مصرف الکل و دخانيات از عوامل تاثيرگذار بر سلامت اسپرم (سلول جنسي نر) است.
  اين گزارش ميافزايد كه آسيب ديدگي ساختاري اسپرم موشهايي که در معرض مواد سمي قرار گرفتهاند تا چهار نسل بعد از آنها منتقل ميشود.
  نتيجه اين تحقيق که در گردهمايي انجمن آمريکايي پيشرفت علوم منتشر شده است، نشان مي دهد كه سلامت پدران بسيار بيشتر از ميزاني است که قبل از اين به نظر ميرسيد در سلامت نسلهاي بعدي اهميت دارد.
  دانشمندان دانشگاه ايداهو در تحقيقات خود بر تاثير مخرب يک سم گياهي به نام وينکلوزولين بر جنين موش مطالعه کردهاند. اين ماده شيميايي هورمونها را دچار مشکل ميکند.
  بر اساس اين گزارش، وينکلوزولين بر تعدادي از ژنهاي سلول اسپرم مانند ژنهاي مسئول بروز سرطان پروستات اثرگذار است.
  موشهايي که در معرض اين سم قرار مي گيرند به مشکلاتي مانند رشد بدخيم پروستات، مشکلات کليوي و ناباروري دچار ميشوند و اين مشکلات تا چهار نسل بعد از آنها ديده ميشود.
  سينتيا دانيلز، استاد دانشگاه راتگرز در ايالت نيوجرسي آمريکا و نويسنده چندين کتاب درباره سلامت باروري زنان و مردان با اشاره به نتيجه مطالعه اخير پژوهشگران دانشگاه ايداهو خاطرنشان ساخت؛ علاوه بر اين كه مصرف الکل باعث آسيب ديدگي ساختاري اسپرم مي شود، مصرف دخانيات هم باعث ورود نيکوتين به ترشحات توليدمثلي مردانه ميشود.
  پروفسور دانيلز متذكر شد: موادي که به باروري آسيب ميزنند به طور عمده سرطان زا هم هستند.
  نيل مک کلور، استاد دانشگاه کوئينز در ايرلند شمالي و متخصص باروري هم در اين باره اظهار داشت: ساختار مواد وراثتي اسپرم به گونهاي است که آسيب پذيري آنها را کم ميکند ولي در صورت آسيب ديدن ژنهاي سلول اسپرم، امکان رفع آن وجود ندارد.
  وي به افرادي که قصد دارند بچهدار شوند، توصيه ميکند تا جايي که ميتوانند سالم زندگي کنند.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 11. #11
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تنظیم خانواده

  راهکارهای جالب برای تشخیص جنسیت کودک
  دانستن جنسیت نوزاد قبل از تولد خواسته هر انسانی است برای هر کس جالب و برای مادر و پدر آینده، لذت بخش،پس با دانستن این نکات و مشاهده انها می توانیم پی ببریم که کودک آینده تان دختر خواهد بود.
  نکاتی که سلامت نیوز به انها اشاره دارد برای تشخیص دختر بودن فرزندتان به شرح زیر است:
  -چاقی شما از ناحیه ران و قفسه سینه است.
  -شکمتان به هندوانه شبیه شده.
  -موهایتان هایلایت قرمز رنگ است.
  -به میوه و غذای شیرین وآب پرتقال علاقه مند می شوید.
  -در دوران حاملگی نسبت به دوران عادی و قبل از حاملگی حال خوبی ندارید.
  -صورتتان بیش از پیش جوش می زند.
  - اگر حلقه ی ازدواجتان را با نخ روی شکمتان آویزان نگاه دارید، به اطراف خواهد چرخید!
  اگر این حالات در شما وجود دارد تبریک می گویم احتمالا کودک شما دختر خواهد بود!ولی نباید فراموش کرد که این نکات فقط تجربی بوده و امکان اشتباه در آنها هست!
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •