روزنامه آمریكایی «كریستین ساینس مانیتور» در گزارشی درباره موضوع تهدیدنظامی رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته ای ایران پرسشهایی مطرح كرد كههمراه پاسخهای آن در ذیل می آید. این روزنامه آمریكایی، حمله نظامی بهتأسیسات هسته ای ایران را روندی بسیار «پیچیده» توصیف كرد كه تاوان سنگینیبرای رژیم صهیونیستی دارد و ممكن است عواقب سنگین آن، دامنگیر آمریكا نیزشود.
كریستین ساینس مانیتور نوشت:

آیا ممكن است اسرائیل به ایران حمله كند؟
*به طور خلاصه باید گفت ممكن است، ولی غیرممكن است كه بتواند همه تأسیساتهسته ای ایران را نابود كند. به احتمال فراوان ]رژیم صهیونیستی[در پشتاقدام خود دشمنی خشمگین تر و پایبندتر بر جای خواهد گذاشت.
آیا اسرائیل می تواند برنامه هسته ای ایران را متوقف كند؟
*همه كارشناسان متفق القولند كه حمله اسرائیل ممكن است كه [روند]برنامههسته ای ایران را كُند نماید، ولی ناممكن است كه آن را كاملاً متوقف كندزیرا تهران برای [پیشبرد ]آن [ كاملاً ]آماده است.
سرتیپ «شلوموبروم» رئیس سابق بخش برنامه ریزی راهبردی ارتش ]رژیم صهیونیستی[و پژوهشگرمركز مطالعات امنیت ملی تل آویو در این خصوص تأكید كرده است كه فكر میكنم[حمله به ایران] عملیاتی بسیار پیچیده است.
ساینس مانیتور افزود:بروم با اشاره به حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ای عراق و سوریه گفته استكه شاید هدف در كل، یكی باشد ولی قدرت آن دو كشور]عراق و سوریه[ برای پاسخدادن صفر بود و ایران علاوه بر مركز اصلی] هسته ای[نطنز، 17 مركز پراكندهدیگر دارد كه برای مقابله با بمبهای اسرائیلی بتن شكن، زیر زمین بنا شدهاست. ارزیابی تأثیر حمله بسیار دشوار است. ولی حداكثر ]و در خوش بینانهترین حالت[پنج سال برنامه هسته ای ایران را به تأخیر می اندازد.
حمله چگونه انجام می شود؟
*ممكناست اسرائیل جنگنده های اف.15 و اف.16 را برای پرواز در مسافت طولانی بهكار بگیرد كه این مسافت بیش از سه هزار كیلومتر است تا بتواند به نطنزبرسد.
در این حالت ]رژیم صهیونیستی[به هواپیماهای سوخت رسان نیازدارد زیرا مسافت طولانی تر از آنچیزی است كه بدون سوختگیری طی شود.[برایطی] مسیر مستقیم نیز باید از آسمان عربستان و عراق گذشت.با در نظر گرفتناحتمال عدم همكاری عربستان با هواپیماهای اسرائیل و ناتوانی عراق، دوكشور[مذبور] رسماً با حمله اسرائیل موافقت نمی كنند، در نتیجه در صورتنابود شدن هواپیماهای اسرائیلی، [این دو] در عملیات جستجو و نجات نیزمشاركت نمی كنند.علاوه بر این، هرگونه فرود اضطراری در هر یك از این دوكشور به كابوسی دیپلماتیك منجر خواهد شد.
پاسخ ایران چگونه خواهد بود؟
*به احتمال فراوان ایران از مسافتی كه تقریباً بیش از هزار كیلومتر استبرای شلیك به طرف هواپیماهای اسرائیل اقدام می كند، بویژه اینكه تهران 29سامانه دفاع موشكی متحرك روسی از نوع «تور-ام 1 » دارد كه اخیراً در اواخرسپتامبر (اوایل مهرماه) آن را در رژه نظامی به نمایش گذاشت.
علاوه براین، ایران اخیرا موشكهایی را آزمایش كرد كه قادر است اسرائیل و پایگاههایآمریكایی را در منطقه هدف قرار بدهد و از جمله گزینه های دیگر برای پاسخدادن ایران، اقدام [احتمالی]حزب ا... به شلیك موشك به اسرائیل است.
احتمال اقدام اسرائیل به حمله چقدر است؟
* بسیار اندك است. بویژه اینكه «باراك اوباما » رئیس جمهوری آمریكا با حمله یكجانبه اسرائیل مخالفت كرد.
تاوان احتمالی حمله چقدر است؟

*شلومو بروم در این خصوص می گوید: بهای سیاسی كه اسرائیل باید به دلیل حملهیكجانبه بدهد هنگفت است. حتی ممكن است پیامدهای آن دامنگیر آمریكا نیزبشود.وی معتقد است كه ایرانی ها قادرند بر مسائل بسیاری از جمله ]حضورآمریكا[در عراق و افغانستان و كشورهای خلیج فارس تأثیر بگذارند و ممكن استخسارتهای بزرگی به صادرات نفت وارد كنند. این همان چیزی است كه همه از آنضرر می كنند.

روزنامه قدس