حتما شما هم نام کریستال یا همان شیشه را اخیرازیاد شنیده اید كریستال یا در اصطلاح عام، شیشه از جمله مواد مخدر و روانگردان نسبتا جدید است كه تركیبی شبیه گرانول دارد. این ماده موجب سرخوشیموقتی، نشاط و انرژی كاذب میشود كه البته در درازمدت تاثیرات نامطلوبزیادی بر سلامتی افراد دارد.
«شیشه» که بعد از ورود به بازار تحتعناوین اعتیادآور نبودن، ضرر نداشتن برای سلامتی و شادی آوری، مفید بودنبرای تمرکز و فعالیتهای فکری مشتریان زیادی از میان مصرف کنندگان موادمخدر برای خود دست و پا کرده بود بعد از آگاهی رسانی رسانه ها در رابطه بامضرات آن و اقدامات پیشگیرانه ستاد مبارزه با مواد مخدر بخشی از بازارمصرف خود را از دست داد.به همین دلیل هم عرضه کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر تلاش کردند با تغییر شکل ، رنگ و نام آن بار دیگر این ماده مخدرخطرناک را با قالبی جدید به بازار مصرف وارد کنند.

این ماده ازدانه های گرد که به وسیله رشته هایی از جنس خود به هم پیوسته درست شدهمخلوطی از آمفتامین و شیشه است که با 2 یا 3 اسید بسیار خطرناک ترکیب شدهو به شکل تسبیح مانند درآمده است.

این ماده مخدر که با نام «تسبیح»معروف شده است به شکل دهانی و کشیدنی مصرف می شود و استفاده دهانی آن موجبتاثیر فوری بر مغز خواهد شد که این شیوه مصرف عوارضی مانند سکته مغزی ،فراموشی ، کاهش شدید نور چشم و از بین رفتن حس چشایی را در پی خواهد داشت.برایجلوگیری از مصرف چنین موادی كه سلامت هر جامعهای را تهدید میكند، عدهایمعتقدند كه تشدید مجازات به عنوان امری بازدارنده میتواند كارساز باشد وعدهای دیگر معتقدند كه باید با آگاهی به جامعه، نسبت به لزوم جلوگیری ازمصرف چنین موادی، فرهنگسازی صورت گیرد و البته گروهی معتقد به همراهی دوروش برای پیشگیری از تشدید مصرف چنین موادی تاكید دارند.

جوانان هوشیار باشند:

با افزایش مصرف این مواد میان جوانان تحصیلكرده قانون مربوط به مواد روانگردان مورد عمل محاكم مصوب 8 اردیبهشت سال 54 است.

دراین قانون بر اساس شدت و ضعف اثرات، انواع مواد روانگردان به چهار دستهتقسیم شدهاند؛ دی.ای.تی، دی.ام.اچ.پی، ال.اس.دی در فهرست شماره یك،آمفتامینها و مشتقات آن در فهرست شماره دو، آموباربیتال و مشتقات آن درشماره سه و آمفپرامون و مشتقات آن در فهرست شماره چهار است.

براساس مادهی 3 این قانون هركس مواد مندرج در فهرست شماره یك را بسازد یابفروشد یا برای فروش عرضه كند یا بدون اجازه وزارت بهداری عالما وارد ونگهداری یا عمل نماید بر حسب مورد به مجازاتهای در چهار بند الف، ب، ج، ود محكوم میشود. برای ساختن این مواد حبس ابد، برای فروختن یا به معرضفروش گذاشتن، حبس جنایی درجه یك، از 3 تا 15 سال در نظر گرفته شده است.

برایوارد كردن بیش از 10 گرم، حبس دائم و برای 10 گرم یا كمتر حبس جنایی درجه2 از 2 تا 10 سال و برای نگهداری و حمل غیرمجاز بیش از مقدار 10 گرم حبسجنایی درجه یك از 3 تا 15 سال مجازات از سوی مقنن تعیین شده است.

روش پیشگیرانه و همچنین تشدید مجازات در كنار هم جواب خواهد داد و هر یك از این روشها به تنهایی محكوم به شكست است.

قوانینحاكم بر نگهداری، توزیع و مصرف مواد مخدر در كشور ما مشخصا به موادروانگردان یا مواد تخدیری كه بعضا به عنوان دارو مصرف میشوند، اشارهاینكرده است.
با توجه به وسیع بودن نوع مواد مخدر كه شامل تریاك، هروئین،حشیش، بنگ، جرس، گراس، شیره تریاك و انواع مشتقات شیمیایی ناشی از كشفخشخاش یا شاهدانه میشود، آن بخش از مواد روانگردان یا تخدیری كه اثراعتیادآور دارند، قابل مجازات بر اساس قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآییننامه اجرایی آن قانون است.

جز قانون مصوب 1376 و اصلاحاتبعدی این قانون، هیچ قانونی به طور مشخص مصرف مواد روانگردان را پیشبینینكرده و مجازاتی برای آن در نظر نگرفته است.


لزوم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر :

ما نیازمند اصلاح قانون مربوط به مبارزه با مواد مخدر اعم از مراحل ورود، توزیع و فروش بهویژه مصرف این نوع مواد هستیم.

تاثیراتمواد روانگردان از جمله قرص اكستیسی (EX) و كریستال به مراتب بیش از موادمخدری چون تریاك، هروئین و الكل است و كسانی كه از این مواد استفادهمیكنند مرتكب جرایم و جنایاتی به مراتب شدیدتر میشوند.

تضعیفروابط عادی و جنسی، آسیبپذیری جسم، گوشهگیری و كاهش مسوولیتپذیری ونظمپذیری و در نهایت خودكشی و مرگ از اثرات مخرب این مواد است.