واشنگتن تایمز می نویسد : سفر اردوغان به ایران درحالی انجام می شود که آمریکا و سایر کشورهای غربی در حال آماده کردنمقدمات سخت تر کردن فشارها بر تهران در صورت امتناع مقامات ایرانی ازارسال اورانیوم خود به روسیه برای تبدیل به سوخت هستند.
اردوغان رادر این سفر یک هیئت 200 نفره از مقامات عالی رتبه ترکیه همراهی می کنند که18 نفر از آنها را اعضای کابینه به همراه وزیر امور خارجه ، مقامات منابعطبیعی و انرژی و مبادلات خارجی تشکیل می دهند و از همین رو می توان گفت یکهیئت عالی رتبه از سازمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) به ایران سفر کرده کهاین در نوع خود کم نظیر است.

واشنگتن تایمز در ادامه به مصاحبهاردوغان با گاردین و اینکه وی در این مصاحبه ایران و "محمود احمدی نژاد"رئیس جمهوری کشورمان را دوست ترکیه خوانده بود اشاره می کند.

اینروزنامه در ادامه می نویسد : سفر اردوغان به تهران بدون شک بر مناسباتترکیه با اسرائیل نیز تاثیر می گذارد و این در حالی است که در یک ماه اخیرتل آویو و آنکارا روابط پرتنشی را پشت سر گذاشته اند. سفر اردوغان بهایران در حالی است که به غیر از "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیهاروپا، در سالهای اخیر افراد زیادی از مقامات اروپایی به ایران سفر نکردهاند.

این سفر می تواند ترکیه را به یکی از بزرگترین شرکای تجاریایران تبدیل کند و این در حالی است که کشورهای اروپایی به دلیل تحریم هایموجود روابط تجاری چندان زیادی با تهران ندارند.

حجم مبادلاتتجاری ایران و ترکیه هم اکنون سالانه 10 میلیارد دلار است و اردوغان نسبتبه افزایش آن تا میران 20 میلیارد دلار تا سال 2011 وعده داده ؛ علاوه برآن ایران هم اکنون پس از روسیه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی ترکیهمحسوب می شود و اردوغان در سفر به تهران به دنبال عقد قرار دادهای جدیدخواهد بود و این اقدام در واقع به چالش کشیدن سیاست های غرب در قبال ایراناست.