منابعامنيتي مصر روز گذشته از پايان بازجويي از جواني سوداني كه قصد ربودنهواپيماي خطوط هوايي مصر را داشت، خبر دادند. اين جوان مصري دو روز پيشهنگام پرواز هواپيماي مصري از تركيه به مصر، تلاش كرد هواپيما را بربايد وبه سمت سرزمين هاي اشغالي هدايت كند.
به گزارش شيعه آنلاين، منابعامنيتي مصر اعلام كردند پس از بازجويي از اين هواپيما رباي سوداني، مشخصشد نام وي اصلي "مصعب ابراهيم الخوجل" است در حاليكه وي در اين سفرگذرنامه اي جعلي به همراه داشته و در آن نام "محمد النوري" بيان شدهبود.اين منابع امنيتي در ادامه افزودند: وي در گذشته به مدت 4 سال در كشوريونان به عنوان پناهنده سياسي اقامت داشت و در آن مدت به تجارت مواد مخدرو قاچاق آن مي پرداخت و در همان زمان نيز معتاد شد. مدتي بعد توسط نيروهايپليس يونان بازداشت و محاكمه شد و پس از مدتي حبس آزاد شد. او پس از آزاديبه تركيه رفت و تلاش كرد با گذرنامه اي جعلي به كشورش بازگردد.اين منابعمصر همچنين گفتند: اين هواپيما ربا پيش از آغاز عمليات ربودن، مقدار زيادي"كوكائين" مصرف كرد از همين رو از خود بي خود شده بود و در حالت نعشگي بهسر مي برد. وي با قرار دادن چاقويي در زير گردن يكي از مهماندارانهواپيما، تلاش كرد هواپيما را بربايد و به سمت سرزمين هاي اشغالي هدايتكند.اين منابع امنيتي مصر افزودند: او از مأموران امنيت پرواز خواست تا بهخلبان دستور دهند كه به بيت المقدس اشغالي برود تا او بتواند مسجدالأقصيرا ببيند و در آن نماز بخواند.دقايقي بعد از به گروگان درآمدن اينمهماندار و آغاز هواپيما ربايي، نيروهاي امنيت پرواز موفق شدند مهمانداررا نجات داده و هواپيما ربا را بازداشت كنند. هواپيما به طور سالم درفرودگاه بين المللي قاهره به زمين نشست.