شانا_ گروه گاز: با توجه به آماده سازی هایزیرساختی در زمینه عرضه گازطبیعی فشرده(سی.ان.جی) آمادگی قابل قبولی برایگازرسانی به خودرهای گازسوز در زمستان وجود دارد.

به گزارشخبرنگار شانا، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در حاشیهدیدار از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات، در گفت و گو با شانا باتاکید براین که زیرساخت های مناسبی برای عرضه سی ان جی در کشور ایجاد شدهاست افزود:با وجود این آمادگی ها که غالب آنها در تابستان صورت گرفته است،مشکل خاصی در زمینه عرضه این حامل انرژی در زمستان نخواهیم داشت.

مهندسعزیزاله رمضانی تاکید کرد: با توجه به افزایش سفرهای درونشهری در ماههایسرد سال،تمهیدات لازم برای سوخت رسانی به خودروهای سی ان جی در نظر گرفتهشده است.

وی درباره مقدار گاز تحویلی به صنایع و نیروگاهها درزمستان امسال نیز گفت:این موضوع در دست بررسی است و هنوز میزان مشخصی برایآن تعیین نشده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره وضعیتروند تولید، توزیع و مصرف گاز در زمستان امسال گفت: اساسی ترین رکن در اینزمینه مدیریت است، ضمن آنکه مردم به عنوان سوی دیگر این رابطه باید تعاملبیشتری با شرکت ملی گاز ایران داشته باشند تا بتوان با تعادلی که میانعرضه و مصرف ایجاد می شود،توزیع این حامل انرژی در زمستان را به بهتریننحو هدایت و راهبری کرد.