این کاسهسفالین نشان دهنده صحنه شکار بهرام گور به همراهی آزاده بانوی چنگ نوازدربار (و به روایتی همسر) بهرام گور است. میگویند روزی در شكارگاه بهرامبا تير دو شاخ آهوی نری را از سرش جدا میکند و در پی آهوی ماده دوتير مثل شاخ بر سرش مینشاند. دل آزاده بر آهو میسوزد و به بهراممیگوید كشتن آهوان آنسان كه تو میكشی رسم جوانمردان نيست. بهرامخشمگين میشود و او را از پشت شتر بر زمين می اندازد. كنيزك جسور زيرپای حیوان جان میدهد... این اثر در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداریمیشود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]