واقعيت ، تخيل ديگران هستش اما تخيل واقعيت منه.من با تخيل به تكامل خودم كمك مي كنم گرچه اين تخيل براي ديگران مورد تمسخر قرار بگيره.من با تخيل به سالهاي دور آينده مي رم و تمام علوم آنها را ياد گرفته و باز مي گردم و سعي در ساخت آن در تمدن حال مي كنم.برخي از مردم مي گويند كه تخيل واژه اي وهم برانگيز براي دروغ هاي درون هست و من مي گويم كه تخيل حقيقتي در دل دروغ هست.اگر برادران رايت و گذشته هاي پيشين به تخيل به ديدگاه يك دروغ نگاه مي كردند ايا شما مي توانستيد پرواز كنيد و اگر اديسون به تخيلش رنگ نور و لعاب خورشيد نمي داد آيا در خانه هاي شما و شهرهاي شما خورشيد هاي كوچكي بودند كه به زندگي تاريك و كوچك شما رنگ روشني و بزرگي ببخشه.
تخيل واژه اي بسيار بزرگ در حد واژه جهان كه جهان مي تواند در تخيل ما جاي گيرد و به تمام اسرار آن آگاه شيم.من هرگز حاضر نمي شوم كه تخيلم را با هيچ ارزش مادي عوض كنم كه انسان بدون تخيل يعني هيچ.
MR . X