انسان با سه بوسه تكميل مي شود:

1. بوسه مادر كه با آن پا به عرصه خاكي مي گذاري

2. بوسه عشق كه يك عمر با آن زندگي مي كني

3. بوسه خاك كه با آن پا به عرصه ابديت مي گذاري