چه دعا بهتر از اين:
گريه ات از سر شوق
خنده ات از ته دل
نبود هيچ غروبت غمگينآرزوايت را يادداشت كن تا روزي كه خدا آن را برآورده سازد
خدا يادش نميرود اما تو يادت مي رود كه چيزي كه امروز داري
آرزوي ديروز تو بود


اسراري هست كه حرمتش در آن است كه به هيچ فهميدني نيالايد....
سرمايه ي هر دلي حرفهايي است كه براي نگفتن دارد. دكتر شريعتي

سربلندي گر تو خواهي با همه يكرنگ باش
قالي از صد رنگ بودن زير پا افتاده است


چشمك هر ستاره اي نگاه دزدانه ي اوست كه مرا پيغام مي دهد كه :
در زمين تنها نيستي. دكتر شريعتي


من از جستن هاي شتابان فواره خوشم نمي آيد
از آن هنگام كه قامتش را براي بازگشتن خم مي كند خوشم مي آيد.......... دكتر شريعتي

من ندانم كه كيم
من فقط مي دانم
كه تويي شاه بيت غزل زندگيم حميد مصدق

كنم هر شب دعايي كز دلم بيرون رود مهرت
ولي آهسته مي گويم الهي بي اثر باشد