باز هم چینی ها!!


دیواریکه مشاهده می کنید ۱۰۰ متر طول و ۵ متر ارتفاع دارد و قسمت جالب این دیوارجنس این دیوار است!! این دیوار از سنگ توالت و چند وسیله دیگر مورداستفاده در دستشویی ساخته شده است. همچنین از بالای این دیوار برای دادنجلوه بیشتر به آن، آب جاری می شود لذا به آن آبشار توالتی هم می گویند!!!