اصطلاح «وقت خواب» فقط برای بچه ها نیست. تحقیق هانشان می دهد كه چرت زدن در میان روز می تواند تا حد زیادی كارایی وهوشیاری شما را در محیط كار افزایش دهد. خواب نیمروز قوی ترین اسلحه دربرابر تنبلی بعداز ظهر است. هلن امسلم، نویسنده كتاب «اگر چرت نزنید، ازدست می دهید» و كتاب «۱۰ راه صلح آمیز برای تنظیم خواب نوجوانان» دربارهاین كه كجا، چطور و چه زمان می توان یك چرت خوب زد، توصیه های خوبیدارد.۱- زوج عجیب غریب: قهوه و خواب دو چیز متضاد هستند كه اگر باهم تركیبشوند، خواب آلودگی شما را بخوبی درمان می كنند. مطالعاتی كه در سال ۲۰۰۳در كشور ژاپن انجام شد نشان داد كه شما می توانید خواب آلودگی خود را بامعاونت یك مقدار قهوه و اندكی چرت كاهش دهید. عجیب به نظر می رسد ! بایدبدانید كه كافئین موجود در قهوه به ۲۰ دقیقه زمان احتیاج دارد تا اثر خودرا بگذارد و این همان زمان كافی برای خواب نیمروز است. قهوه می خورید، ۲۰دقیقه چرت می زنید و هنگامی كه از خواب بیدار شدید آماده و سرحال به كارادامه می دهید.
۲- مطلوب ترین چرت: ساعت دو تا سه زمان مناسبی برایخواب نیمروز است چرا كه به اندازه كافی دیر است تا به شما حس قیلوله دستدهد و به اندازه كافی زود تا با خواب شب تداخل نكند. برای بعد از ظهر،مثلاً اگر ملاقاتی دارید، طوری برنامه ریزی كنید كه بعد از چرت باشد. یكچرت كوتاه قبل از هر ملاقات مهم به شما اطمینان می دهد كه هنگام صحبت هاخوابتان نمی برد.
۳- مدت زمان مهم است: طول یك خواب نیمروز عالی چیزیحدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. این مدت به شما نیروی كافی برای رهایی از هرگونه سستی و كسالت را می دهد.
۴- تختخواب مناسب: مكان مهم ترین مسئلهبرای چرت زدن است. اگر در محل كار اتاقی برای این كار وجود دارد یا اتاقیكی از همكاران كه در آن تخت باشد، به هر حال جایی كه شما بتوانید بهراحتی در آن دراز بكشید و بچرخید، خیلی بهتر است. اگر هیچ كدام امكاننداشت داخل ماشین گزینه خوبی است، البته در صورتی كه یكی از پنجره ها بازو ماشین خاموش باشد.
۵- كوك كردن ساعت: گاه اتفاق می افتد كه شما بسیارخسته باشید و سر موقع بیدار نشوید، بنا بر این هم به منظور جلوگیری ازخماری بعد از یك خواب طولانی و هم بخاطر جا نماندن از قرار مهمی، ساعت كوككنید.
۶- به این كار عادت كنید: باید خواب نیمروز را بخشی از برنامه كاری خود قرار دهید.
۷-هم چرت بزنید و هم سرحال باشید: اگر در طول روز با وجود چرتی كه زده ایدباز احساس كسالت و خواب آلودگی می كنید، به برنامه خواب شبانه دقت كنید.آیا فقط پنج یا شش ساعت می خوابید این مقدار كم است. با وجود این كه چرت۲۰ دقیقه ای نیرو بخش بسیار خوبی در طول روز است، اما با این حال نمیتواند كمبود خواب شبانه را جبران كند، اما اگر با هشت ساعت خواب در شب،باز هم احساس نیاز به چرت می كنید حتماً به پزشك مراجعه كنید.