در اثر سقوط هواپیمای باری در شارجه 6 نفر کشته شدندمسکو،29 مهر، خبرگزاری «ریا نووستی»/ "خالد القاسمی" مدیراداره هواپیمایی کشوریامارات عربی متحده اطلاع داد که روز چهارشنبه دراثر سقوط هواپیمای باریسودان در کنار فرودگاه شهر شارجه، 6 نفر کشته شدند.
خبرگزاری "فرانسپرس" به نقل از وی گزارش داد: هواپیمای باریسودان در دو مایلی فرودگاه شهرشارجه در کنار باند فرودگاه سقوط کرد و هرشش خدمه آن کشته شدند. وی تاکیدکرد که هواپیمای مذکور در صحرا سقوط کردهو در حال حاضر فرودگاه تعطیل است.
پیش از این خبرگزاری مذکور به نقل از منابع خود گزارش داده بود که هواپیمای ساقط شده ایرانی است.