در هر مدرسه حداقل 10 كودك افغاني ثبتنام نميشوند

يكياز اعضاي كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران از وجود يك معضل در مدارسكشور خبرداد كه علي رغم اعمال برخي از قوانين توسط دولت،باز هم كودكانافغاني براي ثبت نام در مدرسه و رسيدن به حق مسلمشان براي تحصيل با مشكلمواجه بوده و به همين دليل به كار در خيابان و سر چهارراهها و يا كار سختمبادرت ميكنند .

يكياز اعضاي كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران از وجود يك معضل در مدارسكشور خبرداد كه علي رغم اعمال برخي از قوانين توسط دولت،باز هم كودكانافغاني براي ثبت نام در مدرسه و رسيدن به حق مسلمشان براي تحصيل با مشكلمواجه بوده و به همين دليل به كار در خيابان و سر چهارراهها و يا كار سختمبادرت ميكنند .

به گزارش هرانا به نقل از ایلنا ، يكي از اعضايكميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران از اعمال يك بيعدالتي در يكي ازمدارس شهر تهران (كه نام آن در خبرگزاري محفوظ است) خبر داد و تاكيد كرد:مدرسهاي را سراغ داريم كه سه سال پيدرپي كودك افغاني را كه معدلش 20بوده در كلاس سوم دبستان نشاندهاند و به پايههاي بالاتر انتقالندادهاند و مدير آن مدرسه اعلام كرده كه براي كلاس چهارم دبستان ظرفيتندارد، وقتي از مدارس سئوال ميشود كه چرا فلان كودك ثبتنام نشده آنهااعلام ميكنند كه ظرفيت نداريم در حالي كه آنها تنها ادعاي مالي ندارند واز كودكان پول طلب ميكنند.

او افزود: مدارس از كودكان افغاني كههمراه با كارتمشخصات آموزشي براي ثبتنام مراجعه ميكنند 70 تا 100 هزارتومان پول تقاضا ميكنند اين در حالي است كه تمام اين كودكان توان ماليپرداخت اين مبلغ را نداشته و تنها كودكاني كه توان پرداخت دارند در مدارسثبتنام ميشوند.

عضو كميته فوق خاطر نشان كرد: كودكان ديگر امكانثبتنام شدن در مدارس وشروع تحصيل را نداشته و به ناچار براي كار كردن بهخيابان ميروند.

به گفته اين عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكانايران حداقل در هر مدرسه 10 كودك كلاس اولي افغاني به دليل نداشتن توانمالي ثبتنام نشده و غربالگري شدهاند.

عضو كميته فوق به اعمالسلايق شخصي بر روي برخي قوانين اشاره و تاكيد كرد: از دولت ايران تقديرميكنيم كه امسال كارت مشخصات آموزشي كودكان افغاني را به خود آنها تحويلميدهند و كودك را به تنهايي به حساب ميآورند چرا كه سال گذشته اينكارتها تحت عنوان كارت پدر ارائه ميشد و از ارائه كارتها به كودكان ويا مادرانشان خودداري ميشد، اما چرا وقتي جامعه در حال ارائه يك خدمت خوببه اين كودكان است، ساير مسئولان سنگاندازي كرده ومعضل پديد ميآورند؟

او در پايان خواستار پيگيري حقوق اين كودكان در حداقل زمان ممكن شد
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]