پژوهشگران آمریکایی دریافتند که ماهیهای برق داربرای برقراری ارتباط با محیط و سایر همنوعان خود را به پریز وصل می کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه تکزاس در آستین آمریکا در تحقیقاتخود نشان دادند که تنها انسان برای برقراری ارتباط با دیگران، رایانه ها وتلفنهای همراه را به پریز برق وصل نمی کند بلکه ماهیهای برق دار نیز ازروش مشابهی کمک می گیرند.

ماهیهای ساکن اعماق بدون نور رودخانههای مرکز و جنوب آمریکا برای جنگیدن، حرکت کردن و پیدا کردن جفت یک میدانالکتریکی تولید می کنند.

تولید این برق برای ماهیهای برق داربسیار پرهزینه است بنابراین ماهیها از یک سوئیچ خاموش کننده برای ذخیرهانرژی استفاده می کنند. این سوئیچ، سیگنالهای الکتریکی تولید شده توسطماهی را قطع و وصل می کند.

این دانشمندان دریافتند که ماهی اینسوئیج را از طریق کانالهای سدیمی وارد غشای سلولهای ویژه ای که"الکتروسیتها" نام دارند می کند. الکتروسیتها اندامهای برق دار ماهی را میسازند. زمانی که کانالهای سدیمی بیشتری وارد غشای این سلولها می شودپالسهای الکتریکی ساطع شده از این اندام برق دار بیشتر می شود.

براساسگزارش PLoS Biology، این دانشمندان همچنین نشان دادند که این فرایند تحتکنترل هورمونهایی است که ریتم شبانه روزی ماهی را حفظ می کنند. فرایندروشن و خاموش کردن برق ماهی می تواند به سرعت در رودرویی با موقعیتهایمختلف اجتماعی تغییر کند. به طوری که وقتی ماهی غیرفعال است کانالهای سدیماز غشای سلولی خارج می شوند و به این ترتیب از شدت پالسهای الکتریکی کاستهمی شود.

سلولهای الکتروسیتها در اندامهای برق دار ماهی از تغییر شکل سلولهای ماهیچه ای ساخته می شوند.