محققان کشف کردند تعداد مقالاتی که هر ماه وارد دانشنامه آزاد آنلاین ویکیپدیا می شود از سال 2006 تاکنون ثابت مانده و بنابراین ویکی پدیا به شدتبیمار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ویکی پدیا دیگر سلامت و شادابیگذشته خود را ندارد و حتی می تواند بمیرد. در حقیقت رشد محتویات روی اینپرتال از سال 2006 تاکنون بر روی ثابت مانده و تعداد کاربران جدیدی که قصددارند وارد دنیای مجازی این دانشنامه آنلاین شوند به شدت کاهش یافته است.

بیماریویکی پدیا را مرکز تحقیقات پالو آلتو در کالیفرنیا تشخیص داده و قرار استنتایج آزمایشات خود را در سمپوزیوم بین المللی "ویکیز" و همکاری باز" کهدر اکتبر سال جاری در فلوریدا برگزار می شود مطرح کند.

براساسگزارش نیوساینتیست، ویکی پدیا در سال 2001 به زبان انگلیسی راه اندازی شدو به سرعت رشد کرد به طوری که هم اکنون بیش از سه میلیون مقاله تنها بهزبان انگلیسی در این سایت وجود دارند و مقالات دیگری به بیش از 250 زبانوجود دارد.