مالزي در حال بررسي بهکارگيري ف_ * ل*_ ت راينترنت براي مسدود کردن وب سايتهاي نامطلوب بهمنظور حفظ توازن نژادي دراين کشور برخوردار از فرهنگهاي متعدد است.
به گزارش سرويس فنآورياطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يک مقام ارشد در شوراي امنيتملي مالزي تاييد کرد كه دولت ائتلافي در حال بررسي کنترل اينترنت است کهبا اين عمل ضمانت 1996 براي سانسور نکردن اينترنت برچيده ميشود.

اينمقام اين نظرات که پيشنهاد مذکور بازتاب پروژه «سد سبز» چين برايبهکارگيري نرمافزار ف_ * ل*_ ت رينگ اينترنت در تمامي رايانههاي موجوددر اين کشور است، رد کرد.

قانون «سد سبز» قرار بود از اول ماهژوييه در چين به اجرا درآيد اما مخالفت گسترده در داخل و خارج از اين کشوردولت را مجبور به عقبنشيني کرد.

در حالي که دولت چين اعلام کردهاين نرمافزار هرزهنگاري را ف_ * ل*_ ت ر و از کاربران اينترنتي جوانحفاظت ميکند، گروههاي تجاري و مدافع حقوق بيان از اين اقدام به عنوانتلاش ديگر چين براي کنترل دسترسي به اينترنت ابراز نگراني کردند.