به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويانايران (ايسنا)، اين سرويس به افراد امكان ميدهد يادداشتهاي نوشته شدهپيش از مرگ را در آينده به عزيزان خود ارسال كنند. اسناد مهم مانندوصيتنامهها و جزييات بيمه نيز از طريق اين سرويس قابل دسترس هستند.
كسانيكه مشترك اين سرويس ميشوند، ميتوانند تا صد ايميل بنويسند كه پس ازمرگشان در تاريخهايي كه انتخاب كردهاند مانند زمان تولد يا سالگردازدواج عزيزانشان ارسال ميشوند.

اين پيامها ميتوانددربردارنده موضوعات مختلف مانند نامه عاشقانه، دستورالعمل برايبازماندگان، فهرستي از دستورالعملها، جزييات بيمه عمر و ساير اطلاعاتمالي ديگر باشد و عكس، ويديو و اسناد نيز قابل ضميمه شدن به آن هستند.افراد ميتوانند با پرداخت 45 پوند مشترك گزينه نقرهاي يا با پرداخت 190پوند مشترك بسته طلايي شوند.

بر اساس اين گزارش سازمان دهندگان انگليسي اين سرويس آن را راهي براي سبك كردن فشار و ناراحتي روحي مربوط به مرگ عزيزان دانستهاند.