مشاوران شغلي اظهار كردند افرادي كه نگران شغل خود هستند در طول بحراناقتصادي بايد احتياط فوقالعادهاي درباره مطالبي كه به اينترنت ارسالميكنند به عمل آورند.

به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، فيس بوك، توييتر، يوتيوب، وبلاگها و سايرسايتهاي شبكه اجتماعي زمينههاي متعددي براي لطمه زدن به يافتن يك شغل ياارتقاي شغلي فراهم ميكنند.

صاحب يك موسسه روابط عمومي درنامهاي به مشتريانش هشدار داد اطلاعاتي كه درباره تمامي جزييات زندگيشاندر شبكه هاي اجتماعي مانند فيس بوك ارسال ميكنند ممكن است تاثير خوبيبرروي كارفرمايانشان نداشته باشد.

مدير استخدام كننده يك شركتديگر نيز در گفتوگو با رويترز اظهار كرد: ارسال تصاوير و اطلاعات نامناسببدون توجه به قابليت يا لياقت فرد در انجام وظايف شغلي، مانع استخدام شدنميشوند.

استخدام افراد با سوابق آنلاين نه چندان دلچسب حتي ممكناست يك شركت را دچار گرفتاريهاي حقوقي بكند به عنوان مثال در صورتي كهكارمندي سابقه استعمال مواد يا آزار همكارانش را داشته باشد شركتش مسوولشناخته خواهد شد.

به گفته اين مدير، حتي ارسال مطالب بيضرر نيزممكن است دردسرساز باشد به عنوان مثال مادري كه جزييات نگهداري از چهارفرزند خود را به اينترنت ارسال ميكند ممكن است كارفرماي خود را به ايننتيجه برساند كه براي ارتقاي شغلي بسيار خسته و داراي مسووليتهاي سنگينديگر است.بنابراين توصيه ميشود افراد عنوان آدرسهاي اينترنتي خود را بادقت بيشتري انتخاب كنند.