بوستون گلوب به روساي اتحاديه خود اعلام كرد اين نشريه بهزودي از خوانندگان براي دسترسي به وب سايت Boston.com هزينه خواهد گرفت.
بهگزارش سرويس رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ناشر بوستون گلوباتحاديههاي اين نشريه را از تصميم ياد شده آگاه كرده است اما هيچ طرحويژه يا تاريخ احتمالي براي آغاز دريافت هزينه اشتراك اعلام نشده است. بهگفته سخنگوي بوستون گلوب، اين روزنامه با هدف درآمدزايي در حال بررسيگزينههاي مختلف است.

اين خبر يك هفته پس از اعلام اجراي طرحپولي شدن دسترسي به وب سايتهاي روزنامههاي شركت رسانهيي نيوزكورپ مانندنيويورك پست و تايمز لندن از سوي روپرت مرداك صورت گرفت.

بسيارياز روزنامهها ايده دريافت پول براي اخبار آنلاين را در دهه 1990 كنارگذاشتند و بهجاي آن ترجيح دادند براي تقويت خوانندگي و جلب تبليغكنندگانكه به طور فزاينده پول زيادي روانه اينترنت ميكردند، محتواي خود رارايگان سازند اما ادامه ركود موجب مطرح شدن دوباره اين بحث شده كه به طورجدي از سوي برخي از ناشران روزنامه دنبال ميشود.