شبکه اجتماعی فیس بوک با هدف رقابت بیشتر با توییتر به زودی سرویس جدیدیمشابه این میکروبلاگ پرطرفدار راه اندازی می کند. به گزارش خبرگزاری مهر،پس از اعلام خبر خرید شبکه اجتماعی "فرند فید" از سوی "فیس بوک" اکنون فیسبوک اعلام کرده است که با هدف رقابت هرچه بیشتر با شبکه اجتماعی توییتر ازاین میکروبلاگ تقلید کرده و سرویسی با عنوان " Facebook Lite" را عرضه میکند.

Facebook Lite نسبت به سرویس عادی فیس بوک کوچکتر و درنتیجه سریعتر خواهد بود. از طریق این میکروبلاگ جدید امکان ارسال پیام، بهروز کردن پیامهای کوتاه کاربر و پذیرفتن دوستان جدید، نوشتن نظر و دیدنعکس فراهم می شود. با وجود این، Facebook Lite از عملکردهای کمتری نسبت بهنسخه عادی فیس بوک برخوردار است.

براساس گزارش پی سی وورد، دراین خصوص مدیر فیس بوک اظهار داشت: "ما در حال آزمایش تغییرات ساده ایهستیم که بر روی سایت فیس بوک انجام داده ایم به طوری که دسترسی بهFacebook Lite همانند توییتر از طریق تلفن همراه نیز امکانپذیر می شود."

ایناستراتژدی جدید فیس بوک برای کاربران کشورهای نوظهور و در حال توسعه استکه در آنها سرعت اینترنت پایین بوده و کاربران محدودیت استفاده از پهنایباند را دارند. به همین علت فیس بوک در حال آزمایش این میکروبلاگ جدید درکشور هند است.