نتایج بررسیهای یک شرکت تحقیقاتی نشان می دهد که کاربران گوگل وفادارترینکاربران موتورهای جستجو هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تحقیقاتیcomScore دریافت که کاربران گوگل در مدت یک ماه نسبت به کاربرانی که ازیاهو و مایکروسافت استفاده می کنند بیشترین جستجو را داشته اند.

مایکروسافتو یاهو در بازار جهانی جستجوگرها عقب تر از گوگل هستند به طوری که مجموعنفوذ این دو جستجوگر 73 درصد و نفوذ گوگل به تنهایی 84 درصد است.

براساسگزارش رویترز، این تحقیقات نشان می دهد که کاربران به طور متوسط 5/54جستجو در ماه روی گوگل انجام می دهند که این رقم در حدود دو برابر بیشتراز جستجوهای انجام شده روی یاهو و مایکروسافت است. به طوری که مجموعجستجوهای انجام شده کاربران این دو موتور جستجو در مدت یکماه برابر با9/26 است.

comScore کشف کرد که کاربران گوگل وفادارترین کاربرانجستجوگرها هستند به طوری که 70 درصد از جستجوهای خود را روی سایتهای اینموتور جستجو انجام می دهند.

مایکروسافت به تازگی جستجوگر بینگ راراه اندازی کرده و در هفته های اخیر نیز با یاهو به توافقاتی در انجامهمکاریهای مشترکی دست یافته است.