یک پژوهش جدید نشان می دهد جست وجو در اینترنت می تواند مغز سالمندان وافراد میانسال را تقویت کند. در چند سال اخیر، چندین پژوهش نشان داده استآن دسته از فعالیت های ذهنی که منجر به درگیری مغز شود (مثل حل کردن جدولکلمات متقاطع یا بازی های حافظه یی) می تواند باعث کاهش احتمال ابتلا بهاختلالات شناختی در سنین پیری شود.به موازات پیر شدن مغز، تغییرات ساختاریو عملکردی در آن رخ می دهد؛ تغییراتی مثل آتروفی و کاهش فعالیت سلول ها یاافزایش رسوب پلاک های آمیلوئیدی و ایجاد کلافه های پروتئین «تو» (tau) کههر دو اینها با بیماری آلزایمر مرتبط است. مجموعه این تغییرات می تواندفعالیت شناختی را تحت تاثیر قرار دهد.
اما فعال نگه داشتن مغز می تواندمانع این تغییرات شیمیایی شود و اکنون با توجه به نتیجه پژوهش جدید،وبگردی هم راه خوبی برای فعال نگه داشتن مغز محسوب می شود.پژوهش جدید بهصورت کامل و همراه جزئیات در شماره آینده «مجله امریکایی روانپزشکیسالمندان» به چاپ خواهد رسید. این تحقیق روی ۲۴ شخص سالم بین سنین ۵۵ تا۷۶ سال انجام شد، نیمی از آنها تجربه وبگردی داشتند در حالی که نیمی دیگروبگرد نبودند.
پژوهشگران برای بررسی تغییرات جریان خون مغز این افرادحین وبگردی یا کتاب خواندن، از روشی به نام رزونانس مغناطیسی عملکردی یاfMRI استفاده کردند. رزونانس مغناطیسی عملکردی، شدت پاسخ سلول های مغزی رابا اندازه گیری مقدار جریان خون آنها نشان می دهد.نخست از همه افرادخواسته شد کتاب بخوانند. فعالیت مغز همه افراد به خصوص در قسمت هایگیجگاهی، آهیانه یی و پس سری مغز حین کتاب خواندن افزایش یافت. این قسمتهای مغز، مسوول کنترل زبان، خواندن، حافظه و توانایی های دیداری هستند.درمرحله بعد از افراد خواسته شد در اینترنت جست وجو کنند. در این مرحلهتحقیق، تفاوت هایی بین گروهی که فعالیت اینترنتی قبلی داشتند با گروهی کهسابقه فعالیت اینترنتی قبلی نداشتند، دیده شد. گرچه میزان فعالیت مغز هردو گروه در نواحی خاصی که با خواندن کتاب فعال می شود، افزایش نشان داد؛اما بر میزان فعالیت مغز گروهی که فعالیت اینترنتی قبلی داشتند، در نواحیپیشانی، گیجگاهی و قسمت سینگولیت (cingulated) هم افزوده شد. این قسمت هامسوول فرآیندهای مهمی مثل تصمیم گیری و استدلال و برهان است.«گری اسمال»سرپرست این پژوهش و عضو انستیتوی «اسمل» (Semel) از دپارتمان پژوهش هایعصبی و رفتاری دانشگاه UCLA در این مورد می گوید؛ «برجسته ترین یافته مااین بود که جست وجو در اینترنت، مدارهای عصبی را که حین مطالعه فعال نمیشوند، بیشتر درگیر می کند، البته فقط در کسانی که تجربه اینترنتی قبلیداشتند.»شاید دلیل برتری وبگردی نسبت به مطالعه این باشد که هر شخص حینوبگردی، باید تصمیم بگیرد روی کدام لینک ها کلیک کند که همین تصمیم گیری،مدارهای شناختی مهم در مغز را فعال می کند.
«اسمل» در این باره میگوید؛ «به نظر می رسد اعمال ساده یی مثل وبگردی که به صورت روزانه انجاممی شود، فعالیت مغزی را در افراد مسن افزایش می دهد.
چنین چیزی نشان میدهد مغزهای ما حساس است و با افزایش سن می تواند به یادگیری ادامهدهد.»گروهی که پیشینه وبگردی قبلی نداشتند، می توانند با زمان و تجربهبیشتر، مثل وبگردهای قدیمی طرح های فعالیت مغزی درستی داشتهباشند.پژوهشگران یادآوری کرده اند که به منظور پیدا کردن اثرات مثبت ومنفی فناوری های تازه بر فرآیند پیری مغز، باید تحقیقات بیشتری انجام شود.