پژوهشگران آمریکایی تراشه کوچکی را توسعه دادند که گنجایش ذخیره اطلاعات در آن برابر با 20 فیلم دی. وی. دی با کیفیت بالا است.
بهگزارش خبرگزاری مهر، محققان بخش علم و مهندسی مواد دانشگاه ایالتکارولینای شمالی با این ارائه یک تکنیک نوآورانه "تغلیظ انتخابی" توانستندبه روشی برای کنترل ذرات نیکل در یک زیرلایه اکسید منیزیم دست یابند بهطوری که مساحت هر یک از این زیرلایه ها بیشتر از 10 نانومتر مربع نیست.

اینماده جدید می تواند در توسعه تراشه های رایانه ای با حجم بسیار بالا مورداستفاده قرار گیرد. به طوری که در این تراشه ها می توان 20 فیلم دی. وی.دی با کیفیت بالا و یا 250 میلیون صفحه متنی را ذخیره کرد.

ظرفیت این تراشه های جدید 50 برابر تراشه های فعلی است.

این مهندسان در سطح نانومتری موفق شدند در یک لایه اکسید نیکل در ابعاد کمتر از 10 نانومتر به فناوری ساخت این تراشه دست یابند.

براساس گزارش وایرد نیوز، اندازه این لایه 10 نانومتری نسبت به تکنیکهایکنونی تغلیظ انتخابی 90 درصد کاهش یافته است درحالی که حجم تراشه ای که بهدست آمده است برابر با 20 گیگابایت است و در آینده حتی می تواند به یکترابابت نیز افزایش یابد.


_________________