نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

 1. #1
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار  درمقالات پيشين به اختصار درباره مهندسي معكوس صحبت كرديم. خوب است كميبيشتر به اين مساله بپردازيم تا با شناخت بهتر زمينههاي كاربرد آنبتوانيم به فعاليت در آن رابطه پرداخته و دانش خود را در جاي مناسب بهكارگيريم.

 2. #2
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  مفهوم مهندسي معكوس


  بههر گونه تلاش و فعاليت در راستاي رسيدن از مراحل بالاتر طراحي و توليد بهيك يا چند مرحله پايينتر، مهندسي معكوس گويند. اين مفهوم در تماميشاخهها و زمينههاي مهندسي از جمله نرمافزار و سختافزار مطرح است. برايمثال دستيابي به ايدهها و روشهاي توليد يك محصول، از نمونه محصول نهايينمونهاي از مهندسي معكوس است.

  يكي از اهداف مهندسي معكوس،شناسايي اجزاي سازنده يك محصول و روابط بين آنهاست كه گاهي از آن اجزابراي ساخت يك محصول جديد نيز بهره گرفته ميشود.

  گاهي نيز بهمنظورايجاد تغييرات در سيستمي است كه طرح و اجزاي اوليه آن در دسترس نيست. اينكار كه بهمنظور مطابقت سيستم جديد با خواستهها و نيازهاي جديد صورتميگيرد، مهندسي دوباره(Reengineering) نيز ناميده ميشود. همچنين با اينكار ميتوان مشكلات موجود در يك سيستم را رديابي و بررسي كرد: طي بررسي يكسيستم ميتوان به مستندسازي آن سيستم نيز پرداخت تا با ايجاد درك بهتر ازسيستم در جهت بهبود آن گام برداشت.

  البته بايد توجه داشت كهبهكارگيري فنون مهندسي معكوس در هر رشتهاي، دشواريها و مشكلات خاص خودرا دارد و به ابزار و امكانات خاصي نياز دارد و گاهي با وجود كامل بودنابزار و امكانات ممكن است نتيجه مطلوب نهايي حاصل نشود. بنابراين دربهكارگيري اين فنون بايد تمامي هزينهها و زمان مصرفي و نتيجه نهايي درنظر گرفته شوند. بهعبارتي بايد توجه داشت كه ميزان هزينه مورد نظر درمقابل دسترسي به چه هدفي صرف ميشود.

  در ادامه تلاش خواهيم كرد كهبه چند مورد از كاربردهاي مهندسي معكوس در شاخه نرمافزار اشارهاي كوتاهداشته باشيم تا هدف از اين شاخه از علم رايانه نيز تا حدي روش شود.

 3. #3
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  كشف رمزها و كدها


  بايدتوجه داشت كه از هر ابزاري ميتوان در راه خوب يا بد استفاده كرد. اين كهشخص از مهارت خود و ابزارهاي موجود استفاده نادرست كند، خود مسوول آن كارخواهد بود.

  معمولا كشف كدها يا شكستن رمز، ذهن را به سمت اعمالغيرقانوني ميبرد. كشف كدها و رمزها و كدهاي يك نرمافزار بانك از جملهاين موارد است. اما شكستن رمز هميشه بد و غيرقانوني نيست. اغلب اطلاعات ردو بدل شده بين مجرمان نيز رمزگذاري ميشود و براي جلوگيري از فعاليت آنها،پليس بايد اطلاعات بهدست آمده از آنها را كشف رمز كند. بايد توجه داشت كهمعمولا عمل رمزگشايي با استفاده از كليد صورت ميگيرد و در صورت در دسترسنبودن كليد، ناچار به شكستن رمز يا كشف رمز هستيم. بنابراين خوب است دربهكارگيري اين اصطلاحات دقت كنيم.

  معمولا در شكستن رمزها ازتكنيكهاي مهندسي معكوس استفاده ميشود. بدون استفاده از اين تكنيكها اگربخواهيم اقدام به كشف رمز كنيم،چارهاي جز حدس، آزمون و خطا و يا بررسيكليه حالتهاي ممكن (Brute force) نخواهيم داشت كه كار بس زمانگير، دشوارو طاقتفرساست.

 4. #4
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  مبارزه با ويروسها


  مبارزهبا ويروسها و كشف نرمافزارهاي مخرب، از ديگر كاربردهاي مهندسي معكوساست. معمولا نويسندگان ويروسها و توليدكنندگان نرمافزارهاي مخرب اززبانهاي سطح پايين و اغلب از زبان اسمبلي استفاده ميكنند. دليل اين امرنيز آن است كه اولا ويروسها قصد دارند به نقاطي از سيستم دسترسي پيداكنند كه شايد زبانهاي سطح با امكان دستيابي به آن را نداشته باشند. درثاني ميخواهند تا جاي ممكن اندازه ويروس كوچك بوده و سرعت اجراي بالاييداشته باشد. پس از نوشتن ويروس آن را به كد ماشين تبديل كرده و اجراميكنند. حال براي اينكه بتوان از كاركرد آن ويروس مطلع شده و جلويفعاليت آن را بگيريم، بايد با استفاده از تكنيكهاي مهندسي معكوس، به كدآن دسترسي پيدا كنيم. در طراحي نرمافزارهاي ضدويروس، با استفاده ازتكنيكهاي گفته شده، به نشانههاي مختص هر ويروس پي برده ميشود و با توجهبه طريقه عمل آن ويروس، راههاي بازگرداني تغييرات طراحي شده و در نهايتراه از بين بردن آن ويروس تعيين ميشود.

 5. #5
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  تغيير در كار يا ظاهر نرمافزار


  ممكناست نرمافزاري در اختيار داشته باشيم كه كدهاي برنامهنويسي آن در دسترسما نباشد و بخواهيم تغييركوچكي در روند اجراي برنامه اعمال كنيم. همچنينممكن است بخواهيم تغييري در ظاهر برنامه ايجاد كنيم. حتي برخي اوقات لازماست قابليتهاي جديدي به يك نرمافزار اضافه شود و يا اشكالات موجود در آنرفع شوند. در كليه اين موارد نيز جز تكنيكهاي مهندسي معكوس، راه ديگرينخواهيم داشت. اغلب اين مسايل در مواقعي رخ ميدهد كه كد برنامه در دسترسنبوده و شركت توليدكننده نرم افزار نيز ديگر از آن پشتيباني نميكند.

  يكياز اين مشكلات، مشكل سال2000 (Y2K) بود كه شايد آن را بهخاطر داشتهباشيد. اين مشكل با آغاز هزار جديد بهوجود آمد و در آن زمان بسياري ازسازمانها و كاربران در حال استفاده از نرمافزارهايي بودند كه شايدسالها با آن كار كرده بودند و مشكلات آن را رفع كرده و اطلاعات زيادي درآنها جمعآوري كرده بودند. بسياري از اين نرمافزارها بهعلت آن كه قديميشده بودند، ديگر از جانب شركت توليدكننده، پشتيباني نميشدند و يا شركتهابهطور كامل منحل شده بودند. اما همچنان براي آن سازمان پركاربرد بودند.با مطرح شدن مشكل سال 2000، شركتها و سازمانهاي زيادي بار مالي زيادي رابراي رفع اين مشكل با استفاده از تكنيكهاي مهندسي معكوس، متحمل شدند.

 6. #6
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  طراحي مجدد


  يكياز كاربردها و زمينههاي فعاليت براي مهندسي معكوس كه بسياري مفيد است،طراحي مجدد يك نرمافزار بر اساس يك نمونه موجود است. اين كار معمولابهدلايل زيادي، از جمله تغيير سيستم عامل، صورت ميگيرد و كاري بسيارپيچيده و دقيق است كه معمولا بهصورت كار گروهي و توسط شركتهاي بزرگانجام ميشود.

  مراحل اين كار كه به دو قسمت مهندسي معكوس و مهندسيمستقيم (Forward Engineering)تقسيم ميشود، به اين صورت است كه ابتداكليه ايدهها و روشهاي پيادهسازي نرمافزار مورد نظر تشخيص داده شده وسپس با توجه به اطلاعات بهدست آمده، نرمافزار جديدي طراحي و پيادهسازيميشود. شايد اين يكي از دشوارترين و مفيدترين زمينههاي كار در مهندسيمعكوس باشد.

 7. #7
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  مستندسازي


  برايبرنامهها و يا توابع كتابخانهاي كه بدون كد برنامهنويسي عرضه ميشودندمعمولا مستنداتي نيز وجود ندارد. مانند توابع محلي ويندوزNT كه شامل چندينهزار تابع است كه براي آنها جز چند صفحه اطلاعات ابتدايي، مستنداتي از سويشركت سازنده يعني مايكروسافت ارايه نشده است. براي مستندسازي اينگونهبرنامهها يا توابع نيز، تكنيكهاي مهندسي معكوس چارهساز خواهند بود.

 8. #8
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار

  Crack


  يكياز كاربردهاي غيرقانوني مهندسي معكوس، كرككردن يك نرمافزار است. معمولاشركتهاي توليدكنده نرمافزار، كل امكانات مربوط به برنامه را در بستهنرمافزاري قرار ميدهند.

  اما براي مجبور كردن كاربران به خريدبرنامه، براي آن محدوديت زماني ميگذارند. افراد بسياري هستند كه با نفوذبه اين نرمافزارها، محدوديت آن را برداشته و يا كد توليد و تشخيص كليد رااز درون برنامه استخراج ميكنند و در اختيار ديگران قرار ميدهند.

  بهاين ترتيب كاربران بدون پرداخت هزينه، از نرمافزار مورد نظر براي مدتزمان نامحدود استفاده ميكنند. البته همه جاي دنيا افرادي وجود دارند كهبراي حمايت از توليدكنندگان نرمافزار از نسخههاي كركشده استفاده نكردهو اصل آن را خريداري ميكنند. مسلما كاربردهاي مهندسي معكوس به همين چندمورد خلاصه نميشود و با توجه به شرايط و زمانهاي مختلف ميتواندكاربردهاي ديگر و حتي كاربردهاي ديگري نيز داشته باشد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. واکنش مجلسيها به سخنان ديشب احمدينژاد / سیل انتقادات
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار سیاسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۱ اسفند ۸۷, ۰۰:۱۱
 2. مهندسي معكوس در دنياي نرمافزار
  توسط HAMIDREZA در انجمن نرم افزار
  پاسخ ها: 16
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۷ شهریور ۸۷, ۰۰:۲۲
 3. طرح براي برخورد با عكاسيهاي متخلف
  توسط mina در انجمن هنر عکاسی وفیلمبرداری
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۸ تیر ۸۷, ۰۱:۲۳
 4. تخته سياه لمسي
  توسط HAMIDREZA در انجمن سخت افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۷ خرداد ۸۷, ۱۹:۲۳
 5. طاسي منطقهاي (آلوپسي آرهآتا)
  توسط PEZESHK در انجمن پوست ومو زیبایی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۸ اسفند ۸۶, ۱۶:۰۶

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •