اين جنبش مربوط به گروهي از آدمهاست که از سال 2004 در بعضي از نقاطعمومي شهر، مثلا در يک خيابان شلوغ يا يک پارک، مي ايستند و پلاکاردي بهدست مي گيرند که روي آن نوشته شده " آغوش رايگان". آنها هر که را که خودشمايل باشد، به آغوش مي کشند تا حس کند کسي در اين دنيا او را دوست دارد .

از حرکت تا جنبش ...«جنبش آغوش رایگان» که از چهارشنبه سیام ژوئن سال 2004 آغاز شده، بر اساسیک فکر ساده شکل گرفته و هر چهارشنبه تکرار میشود. هر کسی میتواند برایغریبهها یک بغل مجانی باز کند و با مهربانی دیگران را در آغوش بگیرد وآغازگر روزی خوش برایش باشد. «جنبش آغوش رایگان» گستره وسیعی دارد.اینکه افراد بتواند امید هم به زندگی را کمی بیشتر کنند. اینکه در ایندنیا غریبهها زیاد هم بد نیستند. همچنین با اینکار مردم به هم نزدیکترمیشوند و لحظات شادشان را با هم قسمت میکنند تا دنیا جای بهتری به نظربرسد.