ناسا در نهایت توده خاک برخورد با ماه را دیدتیمتحقیقاتی سازمان ناسا پس از یک هفته از برخورد مدارگرد LCROSS با سطح ماهموفق به یافتن اطلاعاتی درباره توده خاک و غبار برخاسته از این برخورد درمیان اطلاعات بازگردانده شده به زمین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمندان ناسا سرانجام موفق به مشاهده توده ای از ذرات و غبار ناشی ازبرخورد کاوشگر این سازمان سطح کره ماه شدند. اطلاعات این توده کم فروغ یکهفته پس از برخورد مدارگرد LCROSS با ماه در میان اطلاعاتی که از اینبرخورد برنامه ریزی شده به دست آمده بود مشاهده شد.

دانشمندانامیدوارند بررسی این توده بتواند نشانه هایی از خروج ذرات یخ و آب از هدفبرخورد - حفره Cabeus در قطب جنوب ماه - به دست آورند. اطلاعات توده غباریکه در اثر برخورد سکوی راکت با ماه به وجود آمده بود توسط مدارگرد LCROSSبه ثبت رسید و این برخورد اثری کم رنگ و قابل تشخیص بر روی تصاویر ارسالشده داشت.

شدت برخورد، شکل و نمایان بودن توده ذرات خاک و غباراطلاعات جدیدی را درباره تمرکز و وضعیت موادی که در منطقه برخورد به بیرونپرتاب شده اند را در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد. مدارگرد LCROSS درعین حال تصاویر حرارتی را از مرکز برخورد سکوی راکت به ثبت رسانده است کهبررسی حرارت ناشی از برخورد نیز می تواند اطلاعات با ارزشی را دربارهساختار مواد در منطقه برخورد ارائه کند.

با توجه به اطلاعاتی که ازاین مدارگرد در آخرین ثانیه های برخوردش با ماه به ثبت رسیده است LCROSSبا کمک دوربینهای حرارتی و ماورا بنفش خود تصاویر شفافی را با وضوح کمتراز یک متر از حفره هدف به ثبت رسانده است که بر اساس آنها وسعت این حفره28 متر محاسبه شده است.

تیم تحقیقاتی LCROSS به جستجوی خود در میاناطلاعات به دست آمده از این کاوشگر ادامه خواهند داد تا بتوانند طی هفتههای آینده نشانه هایی از وجود آب یا یخ را در مواد مورد بررسی به دستآورند. به گفته ناسا حجم اطلاعات بازگردانده شده بسیار بالا بوده و بههمین دلیل زمان زیادی برای بررسی و تحلیل این اطلاعات مورد نیاز خواهد بود.

براساس گزارش ام اس ان بی سی، قبل از برخورد این مدارگرد با ماه نیز نشانههایی کوچک از وجود آب بر سطح کره ماه دیده شده بود و همچنین اطلاعات بهدست آمده از دیگر ماهواره ها نشان داده است که حفره هایی مانند حفرهCabeus می توانند حاوی آب منجمد باشند.