مسئولانشهری اصفهان در نظر دارند خطای عملیاتی در انحراف حفاری تونل مترو را باکندن تراشهای بسیار حجیم در حاشیه سیوسه پل جبران کنند. خاکبرداریگودالی ۱۸ هزار متر مکعبی، موجودیت این میراث فرهنگی دیرین را تهدیدمیکند.

هرچندقرار بود مسیر متروی اصفهان از فاصلهی ۴۰ متری سیوسه پل عبور کند، امانقص فنی دوربین دستگاه حفار تونل مترو، انحرافی جدی را به دنبال داشت:حفاری، به هفتمتری سیوسه پل کشیده شد تا زنگ خطر تخریب این بنا، رساتراز پیش شنیده شود.

شهردار اصفهان از میان هشت راهکار اصلاح خطادر مسیر متروی این شهر راهی را برگزید که به نظر کارشناسان از راههایدیگر خطرناکتر است. بنا بر این تصمیم، گودالی به شکل یک مکعب مستطیل باطول ۵۹ متر، عمق ۱۸ متر و عرض ۱۷ متر کنده میشود تا فضا برای استفاده ازجرثقیل و قرار گرفتن دوباره ماشین حفر تونل در مسیر درست باز شود. خالیشدن چنین حجمی در جوار سیوسه پل، به یک معنا، خالی شدن زیرپای این بنایتاریخی و ۴۰۰ ساله است.

پیگیریهای حقوقی

تهدیدهایبالقوه پروژه مترو علیه بناهای تاریخی و فرهنگی اصفهان، از آغاز مایهنگرانی دوستداران میراث فرهنگی بود. کوشش حامیان میراث فرهنگی این استانبه ائتلافی ملی و ۱۵۰۰ نفره منجر شد. این ائتلاف در فروردین سال ۸۸ ازسازمان قطار شهری اصفهان به دلیل عبور مترو از زیر چهارباغ عباسی شکایتکرد.
محمدعلی دادخواه

شکایتحقوقی این گروه به صدور حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای اصفهان انجامید کهدستور توقف و تعطیل عملیات حفاری را داد. با این همه پروژه ادامه یافت وکار به انحراف مسیر کشیده شد. محمدعلی دادخواه، وکیل این ائتلاف فرهنگی بهدویچهوله میگوید: «متاسفانه دادستان، تکلیف خود در تعقیب مدیریت ومسئولان قطار شهری و تغییر مدیران مسئولان میراث فرهنگی را از یاد برد.علیرغم دستور قضایی، شهرداری و شورای شهر و میراث فرهنگی، ناظر بر ادامهحفاری و پیامدهای آن بودهاند. از زمان حمله اسکندر، اعراب، مغولها و درنهایت افاغنه به اصفهان، ما هیچگاه شاهد چنین تخریبی در نصف جهاننبودهایم.»


محمدعلی دادخواه که پس از شنیدن خبر حفر گودال درنزدیکی سیوسه پل به اصفهان سفر کرده، طی ملاقات با بازپرس شعبه ۵ دادسرایاین استان، تقاضای تعقیب این پرونده را داده است. دادخواه عقیده دارد کهدادستان اصفهان بهرغم دستور قضایی، خودکامگی میکند. وی شهردار اصفهان رانیز در ماجرای پیشآمده مقصر میداند و امیدوار است که مجلس شورا،دادستانی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس، چارهای برای حفظ هویت میراثیکه متعلق به همه بشریت است، بیندیشند.

استمداد از کارشناسان خارجی

بنابرخبرها، سفر دو تیم کارشناسی از کشور چین و شرکت «هرن کرشت» آلمان درروزهای آینده برای حل مشکل پیش آمده قطعی است. محمدعلی دادخواه بااستقبال از مشارکت شرکت آلمانی در این موضوع، ابراز امیدواری میکند کهنگاه کارشناسانه و منطقی این متخصصان، کمکی به پیشگیری از تخریب و فروریزیسیوسه پل بکند.


سیوسه پل شاهکار معماری به جا مانده از آثارشاه عباس صفوی است. این پل که با نظارت سپهسالار شاه، الله وردی خان، برروی زاینده رود ساخته شده، به این نام نیز شهرت دارد. سیوسه پل، شمال وجنوب اصفهان را به یکدیگر وصل میکند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]