صدور مجوزکارگاه آجرپزي در کوير نوشآباد نه تنها باعث مخدوش شدن چهره اين کوير مليشده که اکنون با نزديک شدن محدوده فعاليتشان به 200 متري قلعه فخرآباد ونصب سوله در نزديکي اين قلعه تاريخي، آن را در معرض خطر قرار داده است. درحال حاضر خاکبرداري در نزديکي قلعه به منظور پخت آجر ادامه دارد و گفتهميشود به زودي تعداد کارگاهها در منطقه بيشتر ميشود.

صدورمجوز کارگاه آجرپزي در کوير نوشآباد نه تنها باعث مخدوش شدن چهره اينکوير ملي شده که اکنون با نزديک شدن محدوده فعاليتشان به 200 متري قلعهفخرآباد و نصب سوله در نزديکي اين قلعه تاريخي، آن را در معرض خطر قرارداده است. در حال حاضر خاکبرداري در نزديکي قلعه به منظور پخت آجر ادامهدارد و گفته ميشود به زودي تعداد کارگاهها در منطقه بيشتر ميشود.

خبرگزاريميراث فرهنگي _ گروه ميراث فرهنگي _ با نزديک شدن محدوده فعاليت يکي ازکارگاههاي آجرپزي منطقه کوير نوشآباد به محدوده قلعه فخرآباد، اين اثرتاريخي که بزرگترين قلعه و کاروانسراي نوشآباد محسوب ميشود در خطرنابودي قرار گرفت. همچنين فعاليت آن کارگاه باعث تخريب بخشي از کوير نيزشده است.

به گزارش CHN طي 6 ماه گذشته صدور مجوز کارگاه آجرپزي ازسوي فرمانداري آران و بيدگل در کوير نوشآباد که در فهرست ميراث ملي وطبيعي نيز به ثبت رسيده است، اعتراض جمعي از فعالان ميراث فرهنگي و محيطزيست را به همراه داشته و باعث مخدوش شدن چهره کوير و تخريب آثار ملي شدهاست.

«حسين ميرزاجاني»، مدير عامل انجمن فعالان توسعه گردشگري شهرنوشآباد با اعلام اين خبر که محدوده فعاليت يکي از کارگاهها اکنون به200 متري قلعه تاريخي فخرآباد رسيده است گفت: «در حال حاضر مسئولان کارگاهبدون توجه به تاريخي بودن قلعه اقدام به خاکبرداري از اطراف آن و حتي نصبسوله در اين محل کردهاند.»

قلعه فخرآباد بزرگترين قلعه تاريخينوشآباد است که گفته ميشود هنوز سرپا است و پس از مرمت ميتواند به يکياز مهمترين قطبهاي گردشگري کوير نوشآباد تبديل شود.

اما ساخت وسازها و تخريب فضاي بکر اطراف آن مانع از رونق گرفتن گردشگري در اين منطقهو در نهايت تخريب قلعه ميشود. به گفته ميرزاجاني اکنون فنداسيون احداثسوله در نزديکي قلعه ريخته شده است و خطکشيهاي مربوط به آن نيز انجامگرفته و به زودي سوله اين کارگاه آجرپزي برپا ميشود.

در اين صورتنه تنها منظر طبيعي قلعه فخرآباد در دست تخريب قرار گرفته که به زودي حريمآن نيز مخدوش ميشود و اين اثر ملي را با مخاطره مواجه ميکند.

ويدر ادامه گفت: «قرار بود سوخت کورههاي کارگاه آجرپزي به صورت صنعتي واتوماتيک باشد. اما مالک آن بدون در نظر گرفتن آلايندههاي زيست محيطي ازکوره و سوخت سنتي استفاده ميکند.

به گفته ميرزاجاني مسئولان اينکارگاه از محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي استعلام نکردهاند و به اينترتيب بدون اخذ مجوزهاي لازم فعاليت خود را در کوير آغاز کردهاند.

درحال حاضر دود ناشي از سوخت سنتي کورهها که به وسيله نفت روشن نگه داشتهشدهاند، باعث شده تا منطقه به شدت غبارآلود و آلوده شود که همين موضوعميتواند بخش مهمي از گردشگري منطقه را با مشکل مواجه کند.

همچنينگفته ميشود که کارگاه آجرپزي با دو کوره و هر کدام شامل 20 اطاق ساختهشدهاند که به اين ترتيب ميتوانند محيط زيست منطقه را تحت تاثيرآلايندههاي زيست محيطي قرار دهند.

ميرزاجاني در پايان يادآور شدکه شنيدهها حاکي از آن است که مجوز ايجاد حدود 30 کارگاه آجرپزي در منطقهداده شده است که به اين ترتيب کوير نوشآباد به شدت تخريب خواهد شد.

ازسوي ديگر اين کارگاه آجرپزي چندين رشته قنات مهم نوشآباد از جملهقناتهاي شمسآباد و فخرآباد را هم تهديد ميکند. احتمالا فعاليتهاي اينکارگاه آجرپزي باعث کور شدن اين رشته قناتها ميشود.

در حال حاضراولين کارگاه آجرپزي سوله خود را کنار کارگاه داير کرده است که بخشي ازحريم منظري کوير را مخدوش کرده و چهره آن را از بين برده است.

اين شهرک صنعتي در کنار برخي محوطههاي باستاني کوير ساخته ميشود که بيشتر آنها در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده است.

تپه تاريخي کهريز، مرزآن آباد، سايت و محوطه فيض آباد و بقعه و بناي امامزاده فيض آباد از آثار ملي کوير فلات مرکزي ايران هستند.


طبقمصوب هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1382 به منظور حفاظت از ميراث فرهنگيکشور و جلوگيري از بروز اختلاف و پيگرد قضائي، تمامي دستگاههاي اجرائيقبل از آغاز عمليات طرحهاي عمراني ضوابط حفاظت از ميراث فرهنگي را، ازسازمان متبوع استعلام کند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]