گروه نجف در ششمين همايش وزاری فرهنگ كشورهای اسلامی به عنوان پايتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2012 انتخاب شد.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از خبرگزاری سوريه «SANA»، دراين همايش كه به همت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی(آيسسكو) در باكوپايتخت آذربايجان برگزار شد، شارجه در امارات متحده عربی نيز به عنوانپايتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2014 و دوحه پايتخت قطر به عنوان پايتختفرهنگی جهان اسلام در سال 2021 انتخاب شدند. در اين همايش پايتختهایفرهنگی جهان اسلام تا سال 2024 نيز مشخص شده كه اسامی اين شهرها درپايگاه اطلاعرسانی سازمان آيسسكو درج شده است. در پايگاه اطلاعرسانی اينسازمان همچنين از كشورهای اسلامی خواسته شده كه برای ارتقای گفتوگوهایبين فرهنگی و بين دينی و اتحاد تمدنها بر اساس آموزههای اسلام در موردصلح، تسامح و احترام متقابل تلاش كنند و ابتكار عمل را به دست گيرند. اينسازمان در پايگاه اطلاعرسانی خود همچنين با اشاره به اهميت و كارايیرسانهها و وسائل ارتباط جمعی از كشورها و سازمانهای اسلامی خواسته استبه مقابله با موج بیحرمتیها و اهانتها به مقدسات اسلامی و نمادهایفرهنگی مسلمانان برخيزند. ششمين دوره همايش وزيران فرهنگ كشورهای اسلامی21 مهر ماه در باكو پايتخت آذربايجان آغاز به كار كرد و ديروز پنجشنبه 23مهر به كار خود پايان داد.