آیا واقعاً نظر آقایون درمورد رنگ موی خانم ها هنوز هم به دوران ماقبل تاریخ برمی گردد؟

برایرسیدن به پاسخ این سوال، سایت مردمان تحقیقی جامع انجام داده است و ازچهار هزار مرد بین 18 تا 34 ساله درمورد رنگ موی خانم ها (بلوند یا قهوهای) نظرخواهی کرده است.

روزولنتاین: بله بزرگترین شب برای قرار ملاقات های عاشقانه. تحقیقات نشانداده که بیشتر از 65 درصد از آقایون پولشان را برای قرار گذاشتن با یکخانم مو قهوه ای خرج می کنند تا یک زن بلوند و اینکار البته دلیل خیلیخوبی هم دارد. تقریباً همان تعداد (63 درصد) از این آقایون ادعا کردند کهوقتی شب ولنتاین با خانمهاهای مو قهوه ای قرار می گذارند، خیلی بیشتر بهآنها خوش می گذرد!

بیشتر از 87 درصد از آقایون ادعا کرده اند که باخانمهای مو قهوه ای می توانند بحث های منطقی و جدی بیشتری داشته باشند تاخانم های بلوند و تقریباً 75 درصد از مردهایی که روی آنها تحقیق کردیم،تصمیم داشتند که با خانمی مو قهوه ای ازدواج کنند. تقریباً 80 درصد ازمردها ترجیح می دهند دختری را که موهای قهوه ای دارد به خانه نزد خانوادهشان بیاورند و معرفی اش کنند تا دختری که بلوند است.

نکته جالبتوجه دیگر این است که 75 درصد از مردها ترجیح می دادند وقتی صبح از خواببیدار می شوند، خانمی مو قهوه ای کنارشان خوابیده باشد تا زنی با موهایبلوند.

همه ما می دانیم که مردها همیشه درمورد هنرپیشه ها و ستارههای معروف مو بلوند یا مو قهوه ای مورد علاقه شان خیالپردازی هایی میکنند، اما آیا می دانید کدامیک از این زن های معروف در همه این خیالپردازیها غالب بوده اند؟

6 ماه بود که موهایم را بلوند کرده بودم اماحالا به رنگ اصلی موهای خودم که قهوه ای است برگشته است. بحث پیرامون مویروشن درمقابل موی تیره مسخره و خنده دار است. آیا واقعاً چند تا ژن ناچیزتعیین می کنند که یک نفر بی عقل، ساده، جذاب است یا هر چیز دیگر؟
منوقتی موهایم تیره بود، دوست پسر داشتم ولی وقتی بلوند بودم هیچ دوست پسرینداشتم. این درحالی است که فکر می کنم وقتی موهایم بلوند بود، وقتی درخیابان راه می رفتم توجه بیشتری از همه طرف به سمتم جلب می شد و مردهایخیلی بیشتری دنبالم راه می افتادند.
با خودم فکر می کنم شاید موهایبلوند ابهت بیشتری دارد و باعث می شود هر مردی به خودش جرات ندهد و جلوبیاید و ایجاد رابطه کند و یا شاید هم مردها واقعاً ترجیح می دهند دوستدخترشان یا همسرشان موهای تیره و قهوهای داشته باشد. اکثر مردهایی کهاطراف من هستند من را با موهای تیره ترجیح می دادند اما آنهایی که واقعاًدوستشان داشتم رنگ مویم اصلاً فرقی برایشان نمی کرد.
هر کسی در اینرابطه نظر خاص خودش را دارد اما واقعاً دلیل آن چیست؟ از این گذشته، مگرمو چقدر اهمیت دارد؟ باید اعتراف کنم که وقتی موهایم از بلوندی درآمد ودوباره قهوه ای شده، احساس می کنم کمتر از وقتی که موهایم بلوند بود، جذابهستم اما واقعاً دلیل آنرا نمی دانم.
شاید هم به خاطر الگوهایی کههمیشه در سر داریم مثل اسکارلت جوهانسون، کریستینا آگیلرا، جسیکا سیمسون واز این قبیل. بلوند همیشه رنگ موی ستاره های هالیوودی بوده است، البتهدرست است که اکثر آنها موهایشان را رنگ کرده اند تا بلوند شده است.
عقیدهشخصی من این است که موی تیره خوشرنگ تر و درعین حال نامتعارف تر و مرموزتراست. به نظر من یک زنی که موهای تیره دارد باید دوبرابر یک مو طلایی زیباو جذاب باشد تا به چشم بیاید. اما واقعاً تا کی باید این موضوع برتری مویتیره و روشن یکی از بحث های داغ مردها باشد؟ آیا واقعاً هوش و اخلاق زنهانیست که مردها باید به آن توجه کنند؟[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]