نقص فنی در پرواز كرمانشاه-تهران
امروز هواپيماي مسافربري كه در مسير كرمانشاه به تهران در پرواز بود دچار نقص فني شد كه اين موضوع حادثهاي در پي نداشت.
ايلنا: امروز هواپيماي مسافربري كه در مسير كرمانشاه به تهران در پرواز بود دچار نقص فني شد كه اين موضوع حادثهاي در پي نداشت.
اينهواپيما كه به پرواز شماره 284 از كرمانشاه پرواز و درفرودگاه مهرآباد بهزمين نشست دچار نقص در سيستم ترمز شده بود كه اينموضوع موجب شد پس از فرودهواپيما، مسافران به مدت 40 دقيقه در هواپيمانگه داشته شوند و پس از آنموفق به خروج از هواپيما شوند.