اولین نور فوق سیال ایجاد شدمحققانفرانسوی و ایتالیایی برای اولین بار موفق به ایجاد "نور فوق سیال" شدند کهقادر است از اجسام و شیشه های مات و مه نیز عبور کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،محققان دانشگاه پاریس 7، پاریس 6 و شواری ملی تحقیقات ایتالیا موفق شدنداین نور "فوق سیال" را ایجاد کنند. این دانشمندان نخستین بار فرضیه وجوداین نور را در سال 2004 ارائه کرده بودند. برپایه این فرضیه این نور میتواند از طریق هوا و مواد مختلف بدون کاهش شدت آن عبور کند.

بهطور طبیعی، نور در مه روی قطره های آب معلق در هوا منعکس می شود و دیواریاز یک نور خیره کننده ایجاد می کند. در حالت عادی نور در کریستالها ازنقاط افتراق داخلی عبور می کند و این نقاط نور را منحرف کرده و متفرق میکنند. این درحالی است که این نور فوق سیال می تواند از طریق تمام این موادبدون کوچکترین دشواری عبور کند.

درحقیقت فوتونهایی که این نور را تشکیل می دهند به شدت میان خود فعل و انفعال ایجاد کرده و نور همانند یک سیال واقعی رفتار می کند.

ایننور فوق سیال همانند دیگر "فوق" سیالها برای مثال "هلیم مایع فوق سیال"عمل می کند. هلیم مایه به طور طبیعی همانند آب حرکت می کند اما زمانی کهبه یک "فوق سیال" تبدیل می شود می تواند بدون هیچ فرسایشی جریان یابد.

براساس گزارش لاستمپا، این دانشمندان پس از پنج سال تحقیقات برای آزمایش این فرضیه از یک نور و یک هدف برای عبور آن استفاده کردند.

این پژوهشگران یک نور لیزر به شدت پایدار و یک نیمه هادی آرسنیک گالیم را به کار گرفتند.

پارامترهاینور برپایه شاخصهای فیزیک نظری تغییر داده شده بودند و رنگ و شدت آنهااصلاح شده و به این ترتیب یک نور فوق سیال ایجاد شده بود.

نتایج این تحقیقات نشان داد که نور بدون کوچکترین تداخل و تفرق از نیمه رسانا عبور کرد. این رفتار پیش از این هرگز مشاهده نشده بود.