تاریخچهای تصویری از 50 سال سفرهای فضایی انساننشریهنشنال جئوگرافی نقشه ای از ماموریتهای فضایی که طی 50 سال گذشته در درمدار اجرام کیهانی منظومه خورشیدی انجام گرفته اند را ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،نشنال جئوگرافی مسیری از تمامی ماموریتهای فضایی را که طی 50 سال کذشتهانجام گرفته اند را در قالب نقشه ای جالب و دیدنی ارائه کرده است.

دراین نقشه منظومه خورشیدی و تمامی اجرامی که انسانها برای مطالعه به مدارآنها سفر کرده اند را می توان در کنار تاریخچه ای تصویری از سفرهای فضاییبشر مشاهده کرد.

هر یک از خطوط موجود در نقشه ماموریت فضایی مجزاییرا نشان داده و ماموریتهای ویژه از قبیل ماموریتهای متعلق به کشورهایمختلف، ماموریتهای تاریخی و به یاد ماندنی و ماموریتهایی که با شکست مواجهشده اند نیز با رنگهای مختلف و خطوط متفاوت نشانه گذاری شده اند.نقشه ای از 50 سال ماموریت فضایی انسان


براساس گزارش پاپ ساینس، طبق اطلاعات ارائه شده در این نقشه طی 50 سال گذشته9 ماموریت در مدار خورشید، 73 ماموریت در مدار ماه، دو ماموریت در مدارعطارد، 43 ماموریت در مدار ونوس، 40 ماموریت در مریخ، 9 ماموریت در مشتری،پنج ماموریت در زحل، یک ماموریت در اورانوس و یک ماموریت در نپتون انجامگرفته و یک ماموریت نیز در 14 جولای 2015 در پلوتون شکل خواهد گرفت.