حلقه اسرارآمیز درخشان در آسمان مسکو؛ از یوفو تا پدیده جوی!فیلمیاز یک حلقه اسرارآمیز درخشان در آسمان مسکو توانسته است توجه کارشناسان وعلاقه مندان پدیده "یوفو" را در تمام دنیا به خود جلب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،این فیلم که یک توده ابر سفید عجیب را نشان می دهد در هفته گذشته به سرعتدر اینترنت گسترش یافت. به گفته "نیک پاپ" یوفوشناس انگلیسی، این تودهحلقه ای شکل یک واقعیت اسرارآمیز است.

وی در این خصوص توضیح داد:"این تصویر واقعا شگفت انگیز است. به راستی چه چیزی می تواند باشد. به هرحال روی وب تئوریهای زیادی در این باره مطرح شده است."

در حقیقتکسانی که به تئوریهای مربوط به بیگانگان فضایی و بشقاب پرنده ها اعتقاددارند در این مورد نمی توانند با پاسخ کارشناسان هواشناسی قانع شوند.

بهطوری که توضیح درباره یک پدیده طبیعی آن چیزی نیست که وبگردان در شبکه بهدنبال آن می گردند. در حقیقت این پدیده یادآور فیلم "روز استقلال" است کهدر آن بیگانگان فضایی به زمین حمله می کنند و به همین علت به سرعت به سوژهای مهم برای شکارچیان موجودات فرازمینی تبدیل شده است.

باوجوداین، یک کارشناس سرویس هواشناسی روسیه بلافاصله پس از انتشار این فیلم رویاینترنت هر نوع فرضیه فراطبیعی را در این مورد غیرممکن خواند و گفت: "حتیاگر بسیار وهم انگیز باشد اما باید پذیرفت که تنها یک اثر نور است. اگر بهدقت به فیلم نگاه شود می توان پرتوهای آفتاب را که از میان توده ابر عبورمی کنند دید."

این کارشناس هواشناسی در مورد این پدیده شگفتانگیز توضیح دادند: "این توده های ابر مربوط به برخی از جبهه های هوای سردهستند که به تازگی از اقیانوس منجمد شمالی به روسیه رسیده اند. اینجریانها با عبور نوری که در زمان غروب آفتاب از خورشید ایجاد می شود ایناثر ویژه را ایجاد می کنند."
ایندرحالی است که برخی دیگر از کارشناسان، پدیده آلودگی اتمسفر را علت ایجاداین توده درخشان حلقه ای دانسته اند. هرچند به اعتقاد هواشناسان این فرضیهها ارتباطی با این پدیده ندارند.

این کارشناس در این خصوص افزود:"اثری مانند این تنها اگر شرایط آب و هوایی در یک دوره نسبتا طولانی مناسبباشند ایجاد می شوند و مسکو در روزهای اخیر شاهد بادهای شدیدی بوده است کهاین بادها تمام مه دودها و آلودگیهای هوا را از آسمان پایتخت روسیه پاککرده اند."

این درحالی است که در اینترنت تلاشها برای کشف حقیقتاین نور حلقه ای همچنان ادامه داد. آیا این توده هجوم بیگانگان فضایی رانشان می دهد یا همان یا پدیده های جوی است؟!