در این قسمت هرگونه مشاوره تحصیلی انجام شود .حال چه مشاوره کننده یا مشاوره شونده .
منتظر حضور سبزتان هستیم .