ورود خودكار به اوبونتوبهنظرم، يكي از مهمترين بحثهايي كه پيرامون لينوكس و ابزارهاي وابستهاشميشود، امنيت آن است. من به شخصه اوبونتو را به هر سيستم ديگري ترجيحميدهم. قصد بر محدودكردن انتخابها نيست، اما به نظرم براي برنامهنويسانآزاد و همچنين كساني كه براي نخستين بار به سراغ لينوكس ميروند، اوبونتوبهترين گزينه است: جامعه بزرگي دارد، كاربري آن بهنسبت سادهتر است و ازهمه مهمتر، سيديهاي اصلش را با پست رايگان برايتان ميفرستند!
كاربرانيكه از ويندوز به لينوكس مهاجرت كردهاند (يا دست كم كنار دست ويندوزشان يكلينوكس هم نصب كردهاند)، حتما با اين موضوع روبهرو شدهاند كه بايد هردفعه براي ورود به لينوكس از نام كاربري و كلمه عبور استفاده كرد، امابسياري از ما، تنها كاربران سيستممان در ويندوز هستيم و معمولا عادتداريم كه اتوماتيك صفحه ميزكارمان را ببينيم.

در اين شماره،گامبهگام براي حل اين مشكل جلو ميرويم. قرار است كاري كنيم كه بهطورخودكار و در صورتي كه ما تنها كاربر سيستممان باشيم، با بالا آمدنسيستم، صفحه ميزكار را ببينيم يا بهعبارت ديگر، كاري كنيم كه كاربر مابهطور خودكار وارد سيستم شود. چراي اينكار بماند با خودتان، اما بعضيهااز اينكه مدام كلمه عبور وارد كنند، از سيستم زده ميشوند و بعضي دوستدارند سيستمشان زير دستشان باشد.

من ابتدا با ورود خودكار بهسيستم شروع ميكنم و بعد به سراغ ورود طبق زمانبندي ميروم. جفتشان نزديكبههمند و يكجا پيكربندي ميشوند. براي فعال كردن ورود خودكار به سيستم،در اوبونتو، بايد به اين قسمت برويد:

< Administration -<System -
Login Window

بايدبراي شناسايي خودتان، كلمه عبور را وارد كنيد، اگر اين كار را كرديد، باابزار Login Window Preferences يا (ترجيحات پنجره ورود) روبهرو ميشويد.براي فعال كردن ورود خودكار بايستي به برگه (tab) امنيت (Security) برويد.
همينطور كه در تصوير هم ميبينيد، تنها كافي است با يك كليك، ورود خودكار
(Enable Automatic Login) را فعال كنيد. همچنين، بايد از ليست drop downيك كاربر را انتخاب كنيد كه هميشه با آن وارد شويد. ميبينيد؟

سادهاست! براي استفاده از ويژگي ورود طبق زمانبندي، بايستي مربع دوم را همتيك بزنيد، كاربر را انتخاب كنيد و حتما زمان مصرف را هم بنويسيد. برايمثال اگر ميخواهيد ماشينتان بعد از 30 ثانيه به طور خودكار وارد شود،شما بايستي مقدار زمان مكث پيش از ورود (pause before login) را 30بگذاريد.

نكته: همينجا اين اخطار را بدهم كه اگر اينكار رابكنيد، هر كس كه به دستگاه شما دسترسي دارد، به تمام فايلها و تنظيماتشما دسترسي خواهد داشت. من خودم ترجيح ميدهم با شناسه و كلمه عبور واردسيستمم شوم.