ماوس ضدآلرژي

آيا دستان شما با گرفتن ماوسبهشدت عرق ميكند، آنقدر كه ديگر نميتوانيد حتي يك تكان ساده به ماوسبدهيد؟ اين ماوس طراحي شده است تا شما را از اين وضعيت نجات دهد و در اينراه ظاهرش را قرباني كرده است.