احمقانهترين بلندگوي دنيا

شايد شما معتقدباشيد كه اين دستگاه واقعا مفيد است و كاربرد دارد، اما بگذاريد نظرتان راعوض كنيم. اول از همه اين بلندگوها 2ميليون دلار ارزش دارند و نام »بالاتراز آن نيست« را يدك ميكشند. هر يك از كانالهاي اين بلندگوي دو كاناله،از 6 پنل 7 فوتي (بهاندازه يخچال) تشكيل شدهاند. اگر بخواهيد هر دوي اينكانالها را حساب كنيد، به اتاقي با عرض 37فوت نياز داريد و بهخاطراينكه 4تن وزن آنهاست، خيال اينكه در آپارتمان ببريدشان را فراموش كنيد.توان مصرفي اين بلندگوها 31هزار وات است و صدايي كه توليد ميكنند با توان146دسيبل است و ميزان زيادي فراتر از آستانه درد گوش انسان است